שם יוסף הלכות אישות פרק יא

שם יוסף הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ד
[ד] והחרשת וכו' לא תקנו לה כתובה. לא ידעתי למה לא באר רבינו כאן דחרשת שהשיאה אביה יש לה כתובה כיון דאית לה נשואין מן התורה כדאמרינן בריש פרק חרש ביבמות והרב המגיד רמזו בדין זה ד"ה וכשם וכו' וכן בפ' כ"ב הל' ד' שפסק דאם מתה החרשת דאין בעלה יורשה יעוין שם לא חילק לומר דאם השיאה אביה בעלה יורשה כיון דאית לה כתובה שהרי טעמא דחרשת שהשיאה את עצמה דאין בעלה יורשה הוא משום דלית לה כתובה מבעלה מינה נפקא דבהשיאה אביה דבעלה יורשה כיון דאית לה כתובה מיניה וכמ"ש הרה"מ שם בפ' כ"ב ובסוף הל' ח' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.