שלמי תודה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

שלמי תודה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  


הלכה יח
[יח] כהן שראה את האבידה וכו'. עיין בתוס' מציעא דף ל' ד"ה הא ועיין בהרמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י הלכה ו' ועיין בהרא"ש דף ל"א הובא במקובצת: