שלמי ירוחם הלכות ביאת המקדש פרק ב

שלמי ירוחם הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ה
[ה] וכן זה שנאמר בכהן גדול ומן המקדש לא יצא אינו אלא בשעת העבודה בלבד שלא יניח עבודתו ויצא. ע"כ.
המל"מ פירש בזה מדסתם ולא חילק משמע דבשום צד לא יניח את העבודה ויצא ובפרק ט' דיומא פ"ה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא להמית אבל להחיות אפילו מעל מזבחי, פירש"י אבל להחיות כגון שידע ללמוד זכות עליו אחר שנידן בב"ד ליהרג, א"כ תמה למה לא ביאר דין זה שאם יש לו ללמד זכות שיניח את העבודה ויבא וילמד, ואף לשמואל דמפיק לפקוח נפש שדוחה את השבת מקרא אחרינא, איצטריך קרא דלמות למידק מיניה אבל להחיות, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.