שלמה

שלמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 36319 מקורות עבור שלמה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה יגהגליונים וספרי המינין אינן מטמאות את הידים ספרי בן סירא וכל ספרים שנכתבו מכאן ואילך אינן מטמאין את הידים: הלכה ידר' שמעון בן מנסיא אומר שיר השירים מטמא את הידים מפני שנאמרה ברוח הקדש קהלת אינה מטמא את הידים מפני שהיא מחכמתו של שלמה אמרו לו וכי לא כתב אלא זו בלבד הרי הוא אומר וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף ואומר אל תוסף על דבריו ואו' פן יוכיח בך ונכזבת: הלכה טועמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ושאר כל ארצות ובבל מעשר עמון ומואב ושאר כל ארצות בשאר שני שבוע אם מעשר עני

72

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ב

 וחכמים או' עונות אילו הזדונות פשעיהם אילו המרדים חטאתם אילו השגגות מאחר שמתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על השגגות אלא כיצד מתודה אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך וגו' והן עונין אחריו ברוך שם וגו' שכן מצינו דרך כל המתודין מתודין דוד אמ' חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו שלמה אמ' חטאנו ועוינו ופשענו דניאל אמ' חטאנו ועוינו הרשענו אלא מהו שמשה אמ' נושא עון ופשע וחטאה ונקה אלא כך היה מתודה חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך הלכה בבא לו למזרח העזרה ולצפון המזבח שני שעירים היו שם פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקודש כהן גדול פניו כלפי הקודש

73

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה

 או' כל הפרדות מין אחד הן הלכה ואיסי הבבלי אומ' אסור לרכוב על גבי פרדה מקל וחומר ומה אם במקום שמותר ללבוש שני חלוקות כאחד הרי הוא אסור בתערובתן מקום שאסור לנהוג שתי בהמות כאחד אינו דין שאסור בתערובתן אמרו לו הרי הוא או' והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גחון אמ' להן אין משיבין מתקוע אמרו לו הרי הוא אומ' ויעש דוד הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו רק בדבר אוריה החתי הלכה זכלב מין חיה ר' מאיר או' מין בהמה מה הפרש בין ר' מאיר וחכמים אלא שהכותב חיתו

74

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 קופות גדולות והסאין גדולים שיש להן שוליים והן מחזיקין ארבעים לח שהם כוריים ביבש אף על פי שאין מטלטלין במשתייר בהן וכמה הן אמה על אמה על רום שלש אמות ישנן שש מאות ארבעים ושמנה טפח ראיה לדבר ממדת השלחן: הלכה בר' יוסי אומר בים שעשה שלמה הוא אומר מחזיק בתים שלש אלפים יכיל במקום אחר הוא אומר אלפים בת יכיל אי אפשר לומר אלפים שכבר נאמר שלשת אלפים ואי אפשר לומר שלשת אלפים שכבר נאמר אלפים אמור מעתה אלפים בלח שלשת אלפים ביבש: הלכה גהרחוינית שבטרקלינין בעלי בתים האוכלים עליהם שאף על פי שחלוקין כצפורן טמאין מפני

75

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ח

 ומטהרת חבילה דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים מיטמאת אברין ומטהרת אברין כיצד כרע שפרש עם הארוכה ועם הקצרה ר' אליעזר אומר הרי זה חיבור ואם הטבילה אינה חוצצת וחכמים אומרים אינה חיבור ואם הטבילה הרי זו חוצצת דברי ר' שמעון רבי אומר ר' אליעזר אומר אין מטה חבילה אלא כשהיא שלמה מטה שחלקה לשמונה מיטות טמאה מפני שהוא מחזירה קבועה במסמר טהורה:

76

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק יא

 ושמונה קנים של זהב חלולין מפוצלין מקבלין טומאה היו שם: הלכה חכל הכלים שהיו במקדש אורכן לארכו של בית חוץ מן הארון שהיה ארכו נתון כנגד רחבו של בית כך היו בדיו נתונין כנגד רחבו וכך היה ניטל: הלכה טעשר שולחנות עשה שלמה שנ' ויעש שלחנות זהב עשר ואף על פי כן לא היו מסדירין אלא על של משה שנ' ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב: הלכה יעשרה מנורות זהב עשה שלמה שנ' ויעש מנורות זהב עשר אף על פי כן לא היו מדליקין אלא בשל משה שנ' את המנורה ונרותיה לבער מבערב בערב מה מנורה

77

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

 על פי שהביא אחר מכן הרי הוא כסריס לכל דבר בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות אף על פי שהביאה לאחר מכן הרי היא כאילונית לכל דבר: הלכה גר' יוסי בן כיפר אמר משום ר' אלעזר שנת עשרים שנכנסו הימנה שלשים יום מונין אותה שנה שלמה הורה רבי בלוד על תינוקות בת שמונה עשרה שנכנסה הימנה שלשים יום שתהא כתינוקת בת שמונה עשרה ויום אחד לכל דבר: הלכה דואלו הן סימני של בוגרת ר' אלעזר בר' צדוק אומר משיתקשו הדדין ר' יוחנן בן ברוקא אומר משיכסף ראש החוטם ר' יוסי אומר משיקיף העטרה ר' שמעון אומר משתפשט

78

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ח

 טהורה לא תבדוק אלא בחברתה: הלכה הכל עוברות אחת ומניקות אחת אין תולות זו בזו עוברה ומניקה וזקנה אינן תולות זו בזו אמר ר' מאיר מעשה בשקמה שבכפר סבא שהיו מוחזקין בו טומאה בדקוהו ולא מצאו תחתיו כלום פעם אחת באה הרוח ופרכתו משרשיו נמצאת גלגלת שלמה דבוקה בשרשיו אמר לו משם ראייה שלא בדקוה כל צרכו: הלכה ואמר ר' יוסי מעשה במערה בשיחין שהיו מוחזקין בו טומאה בדקוה והיתה חלקה כצפורן פעם אחת נכנסו פועלין לתוכה מפני גשמים וכשהיו מהרסין בקרדומות שבידיהן בדקו ומצאו שם מכתשת מלאה עצמות: הלכה זאמר ר' יוסי מעשה בסלע בית חורין

79

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ט

 הלכה חשינת מראה דמים וראתה הרי זו טמאה נדה ושהגיע זמנה לראות הפסיקה וראת שלא מחמת תשמיש הרי זו טמאה נדה ונותנין לה לילה הראשון בלבד שינת מראה דמים וראת הרי זו טמאה נדה לזו בית הלל אומרים כל הלילה שלה רבן שמעון בן גמליאל אומר נותנין לה עונת שלמה חצי יום ולילו: הלכה טוכולן שהיו רואות דם בודקין אותן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שהוא דם בתולין ובכולן היה ר' מאיר אומר כדברי בית שמאי שאר הראיות הכל לפי הדמים היה ר' מאיר אומר דמים משונין זה מזה: הלכה ידם הנדה אדום דם הבתולים

80

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

 שאירש אשה ולקחה ולא שהה שנים עשר חדש שאין זזין ממקומן [אף כולן כן] למדה תורה דרך ארץ נתמנתה לאדם פרנסה יקח לו בית חזרה נתמנתה לו יקח לו שדה חזרה ונתמנתה לו יקח לו אשה שנ' מי האיש אשר בנה ומי האיש אשר נטע ומי האיש אשר ארש וכן שלמה אמ' בחכמתו הכן בחוץ מלאכתך וגו' הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה זה שדה אחר ובנית ביתך זו אשה הלכה כאדבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זו מקרא ועתדה בשדה לך זו משנה אחר ובנית ביתך זה מדרש דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זו משנה ועתדה בשדה לך

1234567891011121314151617181920