שלמה

שלמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 36319 מקורות עבור שלמה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא סז

 איני יודע איזה יקדום אם למנות להם מלך אם לבנות להם בית הבחירה אם להכרית זרע עמלק תלמוד לומר +שמות יז טז+ ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק משישב המלך על כסא ה' את מכרית זרע עמלק ומנין שכסא ה' זה המלך שנאמר +דה"א כט כג+ וישב שלמה על כסא ה' למלך ועדין איני יודע איזה יקדום אם לבנות להם בית הבחירה אם להכרית זרע עמלק תלמוד לומר אשר ה' אלהיכם מנחיל אתכם ואומר ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב ואומר ויאמר דוד אל נתן ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב

182

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קל

 לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות את שהוא בקום אכול מצה הרי הוא בבל תאכל חמץ את שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ. לחם עוני, פרט לחלוט ולאשישה יכול לא יהא אדם יוצא ידי חובתו בפת הדראה תלמוד לומר מצות אפילו כמצה של שלמה אם כן למה נאמר לחם עוני פרט לחלוט ואשישה, רבי שמעון אומר למה נקרא לחם עוני אלא על שם עינוי שנתענו במצרים. כי בחפזון יצאת מארץ מצרים, יכול חפזון לישראל ולמצרים תלמוד לומר +שמות יא ז+ ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו אמור מעתה למצרים היה חפזון ולא היה חפזון

183

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנט

 לו כדי ליתן לאפסניא תלמוד לומר לא ירבה לו, לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי שיתן לאפסניא. דבר אחר כדי שיתן לאפסניא תלמוד לומר לא ירבה לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא לאפסניות וכן עשה דוד שנאמר +דהי"א כב יד+ והנה בעניי הכינותי לבית ה' אבל שלמה שינה כענין שנאמר +מ"א י כז+ ויתן את הכסף בירושלים כאבנים סליק פיסקא

184

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיז

 ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיז (יד) חמאת בקר וחלב צאן, זה היה בימי שלמה שנאמר +מ"א ה ג+ עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי ומאה צאן. עם חלב כרים ואילים, זה היה בימי עשרת השבטים שנאמר +עמוס ו ד+ ואוכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק. עם חלב כליות חטה, זה היה בימי שלמה שנאמר +מ"א ה ב+ ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כור סלת. ודם ענב תשתה חמר, זה היה בימי עשרת השבטים שנאמר +עמוס ו ו+ השותים במזרקי יין. דבר אחר ירכיבהו על במתי ארץ, זה בית המקדש שגבוה מכל העולם שנאמר +דברים יז ח+ וקמת ועלית

185

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכב

 לא היו מאספים אליהם אלא היו מסגירים אותם כענין שנאמר +עמוס א ט+ כה אמר ה' על שלשה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלימה לאדום בקשו לברוח לדרום והיו מסגירים אותם שנאמר +שם /עמוס/ א ו+ כה אמר ה' על שלשה פשעי עזה על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום בקשו לברוח למזרח והיו מסגירים אותם שנאמר +שם /עמוס/ א ג+ כה אמר ה' על שלשה פשעי דמשק בקשו לברוח למערב והיו מסגירים אותם שנאמר +ישעיה כא יג+ משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דדנים בשעת טובתם של ישראל אומות העולם מכחישים להם ועושים עצמם כאילו הם

186

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 בשבחו של מקום אין כאל ישורון, ואף דוד המלך פתח בשבחו של מקום תחילה שנאמר +תהלים קמט א+ הללויה שירו לה' שיר חדש ואחר כך פתח בשבחם של ישראל +שם /תהלים/ קמט ד+ כי רוצה ה' בעמו וחזר וחתם בשבחו של מקום +שם /תהלים/ קנ א+ הללו אל בקדשו ואף שלמה בנו פתח בשבחו של מקום תחילה +דהי"ב ו יד+ אין כמוך אלהים בשמים ובארץ שומר הברית והחסד ואחר כך פתח בצרכם של ישראל +שם /דהי"ב ו/ כח+ רעב כי יהיה בארץ וחזר וחתם בשבחו של מקום +שם /דהי"ב ו/ מא+ קומה ה' אלהים לנוחך ואף שמנה עשרה ברכות שתיקנו

187

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמז

 דבר אחר יחי ראובן במעשה יוסף ואל ימות במעשה בלהה. רבי חנניה בן גמליאל אומר לעולם אין מחליפין לא זכות בחובה ולא חובה בזכות חוץ משל ראובן ומשל דוד שנאמר +ש"ב טז יג+ ושמעי הולך בצלע אף על פי כן +שם /ש"ב טז יג/+ ההר לעומתו +מ"א יא כז+ שלמה בנה את המילוא אף על פי כן סגר את פרץ עיר דוד אביו וחכמים אומרים לעולם אין מחליפים לא זכות בחובה ולא חובה בזכות אלא נותנים שכר על המצות ועונשים על העבירות ומה תלמוד לומר יחי ראובן ואל ימות שעשה ראובן תשובה, רבן שמעון בן גמליאל אומר מוצל היה ראובן

188

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב

 ה', חביב בנימן שנקרא ידיד למקום שהרבה אוהבים למלך וחביב מכולם מי שהמלך אוהבו. ששה הם נקראו ידידים הקדוש ברוך הוא נקרא ידיד שנאמר +ישעיה ה א+ אשירה נא לידידי. אברהם נקרא ידיד שנאמר +ירמיה יא טו+ מה לידידי בביתי בנימן נקרא ידיד שנאמר לבנימן אמר ידיד ה' שלמה נקרא ידיד שנאמר +ש"ב יב כה+ וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה ישראל נקראו ידידים שנאמר +ירמיה יב ז+ נתתי את ידידות נפשי בית המקדש נקרא ידיד שנאמר +תהלים פד ב+ מה ידידות משכנותיך יבוא ידיד בן ידיד ויבנה בית ידיד לידיד יבואו ישראל שנקראו ידידים בני אברהם שנקרא

189

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 שנברא ועד שיחיו המתים. (ג) ואת הנגב, מלמד שהראהו דרום יושב על שלוותו וחזר והראהו מציקים המחזיקים בו, דבר אחר ואת הנגב מלמד שהראהו מערת המכפלה שאבות קבורים בה נאמר כאן ואת הנגב ונאמר להלן +במדבר יג כב+ ויעלו בנגב ויבא עד חברון. ואת הככר, מלמד שהראהו שלמה בן דוד שעושה כלים לבית המקדש נאמר כאן ואת הככר ונאמר להלן +מ"א ז מו+ בככר הירדן יצקם המלך. בקעת ירחו, מלמד שהראהו גוג וכל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו דבר אחר מה בקעה זו חיור כמות שהיא ושדה זרועה שעורים כמות שהיא כך הראהו כל העולם כולו בבקעת יריחו. עיר התמרים

190

מדרש תנאים לדברים פרק א

 הקב"ה שנ' (בראשית יח יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וכו' וכן יצחק צוה את יעקב שנאמר (שם כח א) ויקרא יצחק (את) [אל] יעקב ויברך אותו ויצוהו וכן יעקב צוה את בניו שנ' (שם מט לג) ויכל יעקב לצוות את בניו וכן דוד מלך ישראל צוה את שלמה בנו שנ' (מלכים א' ב א) ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו לאמר וכן משה רבינו לא נפטר מן העולם עד שהוכיח את ישראל על עונות שבאו לידם וצוה אותם לשמור מצוותיו של הקב"ה שנ' אלה הדברים וכו' מהו אלה הדברים א"ר ישמעאל דברים הללו שקולים כנגד

1234567891011121314151617181920