שלמה

שלמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 36319 מקורות עבור שלמה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 תל' לו' ויעל אהרן הכהן (במ' לג לח) אין לי אלא עד שלא נכנסו יש' לארץ משנכנסו יש' לארץ מנין ת"ל ויהי מקץ שמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל (מ"א ו א) כיון שנבנה המקדש התחילו מונים לשני מלכים ולבנין בתים שנ' ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים (מ"א ט י') ואו' ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו (ישע' לו א) לא זכו למנות לבינינו ומנו לחורבנו שנ' בעשרים וחמש שנה לגלותינו ג' (יחז' מ א) לא זכו למנות לעצמן ומנו למלכיות אחרות שנ' בשנת שתים למלכות נבוכדנצר ג' (דני' ב א) ואו' בשנת

162

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

 חוטאפסוק יח(יח). ויעמד העם מרחוק ומשה ני[גש אל ה]ער יכול לערפל הפנימי או לערפל החיצון תל' לו' אשר שם האלקים אמור מעתה שתי חומות של ערפל היו והיה משה מהלך ביניהן עד שמגיע לערפל הפנימי וכן הוא או' בשלמה אז אמר שלמה ייי אמר לשכן בע' ג' (מ"א ח יב) [אשריך] משה אשריך בן עמרםפסוק כא(כא). מה נא' לך מזבח אדמה תעשה לי יכול אדמה ודאי ת"ל אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך כשתכנס לארץ עשה לי מזבח המחובר באדמה דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר תחת עזרות היה חלול והמזבח היה מחובר

163

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 כולה שנא' על כל דבר פשע על כל מה שפשע עקרה ממקום למקום ונשברה בתוך ידו לצורכו חייב לצורכה פטור ואם משהניחה בין לצורכו בין לצורכה פטור שנא' פשע יצא זה שלא פשע. סל' פסו'פסוק ח(ח). על כל דבר פשע על שור על חמור על שלמה יאמר שור ופשע והכל בכלל אילו כן הייתי אומ' מה זה מיוחד שיש בו בכורה למזבח ואף כשאני מרבה לא ארבה אלא דבר שיש בו בכורה למזבח ואי זה זה זה שה ת"ל ת"ל שה כבר שה אמור מה ת"ל פשע לרבות דבר אחר יאמר שור ושה (וחמור) ופשע והכל בכלל אילו

164

ספרא צו - מכילתא דמילואים

 זית הין לסוך בו עצים לא היה מסתפק, עד כמה האור שורף, עד כמה העצים בולעים, עד כמה יורה בולעת, ממנו נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים, ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים, ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה, ואין מושחים מלך בן מלך ומפני מה משחו את שלמה מפני מחלוקתו של אדוניהו, ואת יואש מפני מחלוקתו של יהויקים שהיה גדול ממנו שתי שנים, וכולו קיים לעתיד לבא שנאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם.(י) וימשח את המשכן את כל אשר בו לא כמשחת אהרן ובניו שלאחר שמלביש היה מושחם וכן הוא אומר כשמן הטוב על

165

ספרא שמיני - מכילתא דמילואים

 משה מה ברכה ברכן אמר להם תשרה השכינה במעשה ידיכם רבי מאיר אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים והם אמרו לו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו, ועל אותה שעה הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון, בנים המצויינים במלך שלמה במלך שהשלום שלו בעטרה שעטרה לו אמו זה אהל מועד שמצוייר בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש, אמו אין אמו אלא ישראל שנאמר ולאומי אלי האזינו.(טז) ביום חתונתו ביום ששרתה שכינה בבית וביום שמחת לבו ביום שירדה אש חדשה ממרום וליחכה על המזבח את העולה ואת החלבים.(יז) וישא

166

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ד פרק ה

 שעבד בבגדי כהן הדיוט וכהן הדיוט שעבד בבגדי כהן גדול עבודתן פסולה.(י) ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה ליתן אש מן ההדיוט, אש שירדה בימי משה לא נסתלקה ממזבח הנחושת עד שבאו לבית העולמים, אש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה ממזבח העולה עד שנסתלקה בימי מנשה.(יא) וערכו עצים על האש, עצים על גבי האש לא האש על גבי עצים, אמר רבי שמעון מנין לרבות שני גזרי עצים למערכה על תמיד של בין הערבים תלמוד לומר וערכו עצים על האש.

167

ספרא אחרי מות פרשה ב סוף פרק א

 אנא השם כפר נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, ועונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.(ה) וכן מצינו דרך כל המתודים מתודים, דוד אמר חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו, שלמה בנו אמר חטאנו והעוינו והרשענו, דניאל אמר חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו, אף הוא כך היה מתודה חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך.(ו) מהו שמשה אמר נושא עון ופשע וחטאה ונקה ואומר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, אלא כיון שהיה מתודה על הזדונות ועל המרדים כאילו הם

168

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סד

 בואם אל ארץ נושבת ועדיין לא אכלו אלא ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה וללמדך שהיו מונים עם יציאתם ממצרים שנאמר בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים באו לארץ התחילו מונים לביאתם שנאמר כי תבואו אל הארץ (ויקרא כג י) נבנה הבית התחילו מונים לבניינו שנאמר ויהי מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים (מלכים א' ט י) חרב הבית התחילו מונים לחורבנו שנאמר אחרי אשר הוכתה העיר (יחזקאל מ א) תקף עליהם עול השיעבוד התחילו מונים לשיעבודם שנאמ' בשנת שתים לדריוש המלך (חגי א א) ואומר ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר (דניאל ב א) וכשם שהיו מונין לשנים כך היו

169

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

 בעולם הבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב יואש ושרף זה מחלון וכליון יואש שנתייאשו מן הגאולה, יואש שנתייאשו מדברי תורה, שרף ששרפו בניהם לעבודה זרה אשר בעלו למואב שנשאו נשים מואביות אשר בעלו למואב שהניחו ארץ ישראל ונהפכו בשדה מואב והדברים עתיקים כל אחד ואחד מפורש במקומו. ויושבי נטעים זה שלמה שהיה דומה לנטיעה במלכותו. וגדרה זו סנהדרין שהיתה יושבת וגודרת בדברי תורה עם המלך במלאכתו ישבו שם מנין אתה אומר שלא מתה רות המואביה עד שראתה שלמה בן בנה שהיה יושב ודן דינן של זונות שנא' עם המלך במלאכתו ישבו שם והרי דברים ק"ו ומה אם מי שהיתה מן

170

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלט

 שנאמר ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש (במדבר לא מט) ולמה הוצרכו כפרה לפי שזנו עיניהם מן הערוה. ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה ועליו מפורש בקבלה הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעוטיה (שה"ש =שיר השירים= א ז) כענין שנאמר ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרועה את בגדו (ירמיה מג יב). שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך על עדרי אברהם יצחק ויעקב. צא וראה מה הקב"ה השיבו אם לא תדעי לך היפה בנשים. מעולה שבנביאים צאי לך בעקבי הצאן בעקבים אני

1234567891011121314151617181920