שלמה

שלמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 36319 מקורות עבור שלמה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ה

 הלכה דלא יהא אדם לא נוקרן ולא עומקן, ולא גרגרן, ומוותר על קללתו, ואינו מתכבד בקלון חבירו. הלכה התחלת עבירה הירהור הלב, שנייה לה ליצנות, שלישית לה גסות הרוח, רביעית לה אכזריות, חמישית לה הבטלה, ששית לה שנאת חנם, שביעית לה עין הרע, הוא שאמר שלמה כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו.

102

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ו

 אחר הארי ולא אחר האשה. הלכה גואיזהו המכבד, מאכיל, ומשקה, מלביש, ומנעיל, מכניס, ומוציא, אחד הרב ואחד חכם. ואיזה המבזה, לא ישב במקומו, ולא ידבר במקומו, ולא סותר את דבריו. הלכה דתני ר' חייא, יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטפשים, כך אמר שלמה גם אויל מחריש חכם יחשב, ואין צריך לומר חכם מחריש.

103

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 יד לאמה תקצץ מפני שמחממת, יד לעין מפני שמסמא, יד לחסודה מפני שמביא לידי שפיכות דמים. רבי אומר הנחמים באלים, כל המחמם עצמו להוציא זרע לבטלה חשוב כבהמה, מה בהמה אינה מקפדת ואינה עומדת אלא לשחיטה ואין לה חלק לעולם הבא, אף הוא אין לו חלק לעולם הבא, עליו אמר שלמה בחכמתו, מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, זו נשמתן של צדיקים שאין מחממין את עצמן ואין מוציאין שכבת זרע לבטלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, זו נשמתן של רשעים שמחממין את עצמן ומוציאין שכבת זרע לבטלה, שכל המחמם את עצמו חייב מיתה, וכל המקשה את עצמו

104

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 הביאה ישועה לישראל והוצאתן לחיים, הרני מאריך לה בחיים עם ישראל, כרתי עם אבותיכם ברית, והם בהלכות אבותיהם, זאת שבאת ועזבה מלכות בית אביה, ונדבקה בם, אני משלם לה.חירם מלך צור, משום מאי זכה, משום שעשה משכן, כמו שעשאו משה, דכתיב ואת כל הכלים האהל אשר עשה חירם למלך שלמה בית י"י, מאי אהל, זה אהל מועד.ועבד מלך הכושי, דאסקיה לירמיה, דכתיב ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור.ואליעזר, על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא

105

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 נפשיה מרע, צבתון ליה כולי עלמא, אמר לה לאימיה, אילו אמרת לי שמא דאבוה מתסינא, אמרה ליה, אמר לה דילמא קא משקרת, כיון דחמתיה דמצטער אמרה ליה, ברי, זימנא חדא, איתוא בעלי חד זימרא, ואיתבעלית ליה ועברתך. אזל גפיה להון וסגיד להון, ואמר קושטא אנתון, אמיה דאלהא קדישא והוא שאמר שלמה כי ברוב חכמה רוב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב.עובדא הוה בחד גבר דאתי לבי כנשתא, אמר ליה לינוקא, סב הדין פריטי, ואיתי לן מה נכול ונשבע ונותר ונוביל לביתיה, איתי ליה מילחא, אמר ליה אמינא לך מה נכול מייתית לי מילחא, אמר ליה, מרי, תיכול ותשבע ותותיר ותוביל.

106

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ה

 סומכוס אומר חדש גוללו אחד לשלשים יום, ישן אחד לשנים עשר חדש, ור' אלעזר אומר אחד חדש ואחד ישן גוללו אחד לשנים עשר חדש. הלכה ככל השלמות האמורים בשיר השירים כולם קודש, חוץ מאחד שהוא חול, ואיזה זה, זה הנה מטתו שלשלמה, ויש אומרים האלף לך שלמה. הלכה כאכל מלכייא האמורים בדניאל, כולם חול, חוץ מאחד שהוא קודש, ואיזה זה, זה מלכא מלך מלכיא די אלה שמיא מלכותא חסנא ותקפא ויקרא יהב לך, ויש אומרים מרי חלמא לשנאך ופשריה לערך.

107

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יט

 לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. הלכה טונהגו רבותינו לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה, ובפנים חדשות כל שבעה, וכן בערב קודם סעודה; וברכת אבילים, בערב לאחר התפילה בפני המתפללים על הכוס בשבת, שאין אבילות נוהגת בפרהסיא, כר' אליעזר בן הורקנוס דאמר, ראה שלמה כח של גומלי חסדים, ובנה להם לישראל שני שערים, אחד לחתנים ואחד לאבילים ולמנודים, בשבתות היו מתקבצין יושבי ירושלים, ועולין להר הבית, ויושבין בין שני שערים הללו, כדי לגמול חסדים לזה ולזה, משחרב בית המקדש התקינו שיהיו החתנים והאבלים באים לבית הכנסת, כדי לגמול חסדים לזה ולזה, חתנים לקלסן ולהלוותן לבתיהם, אבילים,

108

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ו

 לו אבדה, אומרים לו השוכן בבית הזה יתן בלב מי שמצאה ויחזירה לך מיד, ומעשה באלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון שאבד לו ספר תורה לקוח במאה מנה, ועלה והקיף ולא זז משם עד שבאו ואמרו לו נמצא רבי הספר תורה. הלכה יבשמתחילה לא בנה שלמה הבית אלא על תנאי, שכל מי שיש לו צרה יבא ויתפלל עליה, רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל נגע כל מחלה, כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם; אין לי אלא ליחיד, לצבור מניין, תלמוד לומר לכל

109

מסכתות קטנות מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א

 תפלתו בכוונה, מצילין אותו מדינה של גהינם ומדין הקב"ה. הלכה טדרש ר' אבהו משמיה דר' יצחק, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, הכל למיתה הן עומדין, אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחכמתו, טוב שם משמן טוב, למוד תורה הרבה כדי שיתנו לך שכר הרבה, ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא. חזקו ויאמצו לבבכם כל המיחלים לה', ברוך ה'.

110

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ה

 שאל לו שלום מימיו ועל שלווה ממנו הקדים לו שלום הרי זה רבית. וכן היה ר' שמעון בן אלעזר אומר כל מי שיש לו מעות ואינו מלוון בריבית עליו הכתוב אומר [תהילים טו ה] כספו לא נתן בנשך וגו'. א"ר שמואל בר אימי המיטמוט הזה לא היינו יודעין מהו ובא שלמה ופירש [משלי כד יא] הצל לקוחים למות וגו':הדרן עלך פרק איזהו נשך

1234567891011121314151617181920