שלל דוד הלכות גזלה ואבדה פרק יא

שלל דוד הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה טו
[טו] כ"מ בד"ה החזיר את האבידה בשחרית וכו' ואע"ג דהא דקאמר החזירה שחרית למקום שיראנה רבה הוא דאוקי הכי וכו' דהשבה מעלייא היא זו עכ"ל. יש לדקדק על דברי מרן אלו דמהיכא יעלה על הדעת דרב יוסף יסבור דלאו השבה מעליא היא והא ברייתא היא דקתני החזירה למקום שיראנה ורב יוסף מותיב מינה ואדרבה לפי פשטא דברייתא דאם הוא מקום שיראנה אפי' כל היום כולו השבה מעליא מקריא. ויש לומר דכוונת מרן היא דלא תימא דהא דקתני החזירה למקום שיראנה הוא בעינן דיראנה ממש דהיינו שיוליכה למקום אשר הבעלים עומדים שם א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.