שלל דוד הלכות גזלה ואבדה פרק א

שלל דוד הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] לח"מ בד"ה ואסור לגזול כל שהוא דין תורה וכו' וקשה דא"כ מה הקשו וכו' וכדפסק רבינו ז"ל ע"כ. ולענ"ד נראה דהכי פריך והרי פחות משוה פרוטה דאין בי"ד נזקקין לפחות משוה פרוטה אלמא שאינו נחשב גזל אע"ג שאסור לכתחלה לגזול מ"מ לאחר שגזל אינו נחשב גזל בידו אבל גבי בני נח נחשב גזל בידו וצריך להחזיר א"כ הוה ליה זה הגזל לישראל שרי ולבני נח אסור ותירץ משום דלאו בני מחילה נינהו דהיינו דהתם משום שישראל רחמנין הם ומוחלין על דבר קל אבל בני נח אכזרים הם ולא מחלי וצריך להחזיר:

הלכה ז


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.