שליחות

שליחות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8390 מקורות עבור שליחות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 השוכר את הספינה ופירקה עליו באמצע הנמיל אין לו עליו אלא תרעומת הלכה גהשוכר את הפועל ומת לו מת או שאחזתו חמה הרי אילו שמין לו כיצד שמין לו אם היה שכיר חודש נותנין לו לפי שכירותו קבלן נותנין לו לפי קבלנותו השוכר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם הלכה דהשוכר את הפועל להביא קנים ודוקרנים לכרם והלך ולא הביא נותן לו שכר משלם השוכר את הפועל להביא ענבים ותפוחים ודרמסקנות לחולה והלך ומצאו שמת או שהבריא לא יאמר לו טול מה שהבאת בשכרך אלא נותן לו שכרו משלם הלכה ה

2

תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק ג

 אומ' כותבין מקלט מקלט על פרשת דרכים כדי שיהא רואה וגולה לערי מקלט מוסרין לו שני תלמידי חכמים שלא יהרגנו בדרך וידברו אליו אל תנהג באיש הזה מנהג שופך דם כי בשגגה בא מעשה לידו ר' מאיר אומ' מדבר הוא על פי עצמו שנ' וזה דבר הרוצח אמ' לו הרבה שליחות עושה ר' שמעון אומ' משוח מלחמה אין מחזיר את הרוצח אפילו הוא נזיר אין יוצא משם לעולם אבל מגלח כל שערו ומשלח תחת הדוד ר' אליע' בן יעקב אומ' מה תל' לומ' שמה שמה שלשה פעמים שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו: הלכה וובונין לו

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ג

 כל דבר פשע מה מקיימין דב"ה פשע על כל דבר פשע תיפתר ששלח בו יד על ידי השליח. ר' יוסי בר חנינה בעי מה את אמרת ליטול נטל והתני ר' אושעיא נשברה או שהחמיצה נותן לו דמי כלה כלום החמיצה אלא מחמת טלטול. ר' שמואל ר' אבהו בשם ר' לעזר שליחות יד שנאמרה בש"ח אינו חייב עד שעה שיחסור. ר' שמואל בעי קומי ר' אבהו מה את אמרת חיסר או אפילו לא חיסר א"ל ולא הא היא שאלתיה דר' יוסי בר חנינה ליטול נטל אין תימר ליטול אפילו לא חיסר ואין תימר נטל עד שעה שיחסר. אין תימר ליטול החזירה

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ז

 הראש שלשה פעמים. אמר רבי יודן תמן באומר כך וכך עשיתי. ברם הכא באומר כך וכך עשו. ר' בנימין בר לוי בעי מה אנן קיימין אם יש בו דעת לבא יש בו דעת לשעבר. אין בו דעת לבא. אין בו דעת לשעבר. אמר רבי אבא מרי בחרש אנן קיימין. ואין שליחות לחרש. רבי יוסי בי ר' בון אמר בב[ר]יא אנן קיימין. למה אינו גט אני אומר מתעסק בשטרותיו. ותני כן במה דברים אמורים בזמן שנשתתק מתוך בוריו. אבל אם נשתתק מתוך חולייו דייו פעם אחת. ובלבד במסרגין לו. [דף מ עמוד א] נכתוב גט לאשתך והוא אומר הין.

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ו

 רביעית של יין ואני נותן לך דמים חוששין על שכרו משום שביעית ומשום מעשרות ומשום יין נסך א"ר זעירא נעשה החנווני שלוחו של בעל הבית לזכות לפועל. א"ר הילא פועל זכה לב"ה משל חנווני וחוזר וזוכה לעצמו. מה נפקא מביניהון היה החנווני חרש על דעתיה דרבי זעירא לא חשש שאין שליחות לחרש על דעתיה דרבי הילא חושש תני לא יאמר אדם לחבירו הילך מאתים דינר ושקול על ידי לאוצר אלא אומר הוא לו פרשני מן האוצר וכן לא יאמר אדם לחבירו הילך מאתים זוז ושקול על ידי לאומנות אלא אומר הוא לו פרשיני מן האומנות:הדרן עלך פרק המקבל שדה

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק יב

 מילה ויהבון בחללה אזל ונסבתון מן תמן אתא גחיך קם ליה קיבליה א"ל ההוא שעתא הוות אחרוק בשינוי וכדון את גחיך אמר ליה אמר לי רחמנא דינסב לאליחורף ואחייה מן גוא חללה ואמרין מאן יהב לי אלין להון דשלחית מינסבינין ויהב [דף סז עמוד א] בליבך למיעבד כן בגין דנעביד שליחות אזל ואיטפל בהון מן תמן תרין בנוי דר' ראובן בר איסטרוביליא תלמידוי דר' חמא מלאך מותא מסתכל בון וחריק בשינוי אמר ניגלינון לדרומא שמא שהגלות מכפרת אזל ונסתון מתמן עולא נחותה הוה אידמיך תמן שרי בכי אמרין ליה מה לך בכי אין מסקון לך אמר לון ומה הנייה אית

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ב

 זוכה לבעל הבית משל החנוני וחוזר זכה לעצמו. [דף כו עמוד א] אוף הכא על דעתיה דרבי זעירא הבעל נעשה שלוחו של אשה לזכות לעני. אמר רבי הילא העני זכה לאשה משל בעלה וחוזר וזוכה לעצמו. מה נפק מן ביניהון. היה חנוני חרש על דעתיה דרבי זעירא לא חשש שאין שליחות לחרש על דעתיה דרבי הילא חשש. היה הפועל חרש על דעתיה דר' הילא לא חשש שאין זכיות לחרש. על דעתיה דר' זעירא חשש. חטף הסלע מידה ונתנו לה בשעת מתנה אמר לה הרי את מקודשת לי הרי זו מקודשת. במה קידשה רבי חגיי בשם ר' פדת רוצה היא שתהיה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ח

 פשע ומה מקיימין דבית הלל טעמא דבית שמאי פשע על כל דבר פשע. תיפתר ששלח בו יד על ידי שליח. רבי יוסי בר חנינה בעי מה אמר יטול נטל והתני רבי הושעיה נשברה החמיצה נותן לו דמי כולה כלום החמיצה לא מחמת קילקולה. רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי לעזר שליחות שנאמר בשומר חנם אינו חייב עד שיחסר. רבי שמואל בעא קומי רבי אבהו מה איתאמרת יסב חיסר או אפילו לא חיסר א"ל לית הדא שאילתא דר' יוסי בר חנינה יטול נטל. אין תימר ליטול אפילו לא חיסר אין תימר נטל עד שעה שיחסור. אין תימר ליטול החזירה בין למקומו

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק א

 הקול פעם אחת להרכנת הראש שלשה פעמים אמר ר' יודן תמן באומר כך וכך עשיתי הכא באומר כך וכך עשו רבי בנימין בר לוי בעי אם יש בו דעת לשעבר יש בו דעת להבא אם אין בו דעת לשעבר אין בו דעת להבא אמר רבי אבדימי בחרש אנן קיימין ואין שליחות לחרש א"ר יוסי ב"ר בון בבריא אנן קיימין ולמה אינו גט אני אומר מתעסק היה בשטרותיו ותני כן במה דברים אמורים בזמן שפירש מתוך בוריו אבל אם נשתתק מחמת חוליו דיו פעם אחת מאן תנא חרש דלא כרבי יודא דתני אמר רבי יודא מעשה בבניו של רבי יוחנן בן

10

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טו

 נמצא הגנב, בעל הבית פטור מכל מקום. ונקרב בעל הבית אל האלהים. שומע אני לשאול באורים ותומים, תלמוד לומר אשר ירשיעון אלהים, לא אמרתי אלא אלהים שהם מרשיעין. - ונקרב בעל הבית אל האלהים, לשבועה. אתה אומר לשבועה, או אינו אלא בשבועה ושלא בשבועה, הרי אתה דן, נאמר כאן שליחות יד ונאמר להלן שליחות יד, מה להלן שבועה אף כאן שבועה, מה להלן ביו"ד ה"א אף כאן ביו"ד ה"א, מה כאן בבית דין אף להלן בבית דין, מה כאן לצרכו אף להלן לצרכו, מה כאן על כל דבר פשע, אף להלן על כל דבר פשע. - אם לא שלח ידו במלאכת רעהו,

1234567891011121314151617181920