שירים

שירים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1120 מקורות עבור שירים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ט

 כולו חיבור אחד: הלכה ההחוט שהשילו למחט אפילו קשור משני צדדין הרי זה אינו חיבור הכניסו לבגד החוט חיבור לבגד ואין המחט חיבור לחוט המשיחות והרצועות שבמשיחות הספרים ושבמטפחות התינוקות תפורות חיבור קשורות אינן חיבור ושבאזני כלי חרס אפילו תפורות אינה חיבור שאין חיבורין לכלי חרס שירים שבכרעי המטה הוצין חיבור רפין אינן חיבור ושבידי הזב אפילו אוצין אינן חיבור: הלכה וזה חומר מדרס מבזב מזרן שהוא מכרך בו את המטה והכניסו לבית שהמת בתוכו אף על פי שאין באוהל אלא כל שהוא מטה טמאה בכלים הנוגעין במת דרס עליו הזב בתוך עשרה טפחים הוא טמא ומטה טהורה

2

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ד

 יקרבו מפני שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה והן בולעות זו מזו: הלכה דחרב שנתערב בבלול הרי זה יקרב ר' יהודה אומר לא יקרב מפני שבולע ממנו: הלכה האמר ר' יוסי רואה אני את דברי ר' אליעזר שאמר אם אין קומץ אין שירים אף על פי שאין שירים יש קומץ מדברי ר' יהשע שאמר אם אין קומץ אין שירים אם אין שירים אין קומץ: הלכה ונטמא קומץ או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים השירים תעבר צורתם ויצאו לבית השרפה נטמא שרים או שנפסלו או שיצאו חוץ לקלעים ר' אליעזר אומר יקטיר את הקומץ ור' יהשע אומר לא

3

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ב

 הלכה דעל כל ביאה וביאה שבעלה בא עליה הרי הוא חייב עליה נטמאת מנחתה עד שלא קידשה בכלי הרי היא ככל המנחות תיפדה ותיאכל משקדשה בכלי תעבר צורתה ותצא לבית השריפה הלכה הקרבה מנחתה ולא הספיק לקרב הקומץ עד שמת הבעל או שמתה היא שירים אסורין (שעל הספק באת מתחילתה כיפרה ספקה והלכה לה) קרב הקומץ ואחר כך מתה היא או שמת הבעל שירים מותרין שעל הספק באת מתחילתה כיפרה ספיקה והלכה לה הלכה ובאו לה עדי' שהיא טמיאה בין כך ובין כך מנחה אסורה נמצאו עדיה זוממין בין כך ובין כך מנחתה חולין כל הנשואות לכהן

4

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ז

 מעשה האמור בצפרנים ניוול, וראייה לדברי רבי אליעזר ממפיבושת בן שאול, שנאמר ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו, וראייה לדברי רבי עקיבא, עד די שעריה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין; והסירה את שמלת שביה מעליה, היו עליה בגדים נאים, מלביש לה בגדים שחורין, היו עליה שירים ונזמים וטבעות, מעבירן הימנה כדי לנוולה; וישבה בביתך, כדי שתהא יושבת בתוך ביתו, ונכנס ויוצא ורואה אותה בניוולה; ובכתה את אביה ואת אמה, אביה ואמה ודאי, דברי רבי אליעזר, ורבי עקיבא אומר אין אביה ואמא אלא עבודה זרה, וכן הוא אומר לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתנו; ירח ימים,

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חלה פרק ג

 רבי יוחנן אמר טעמה דגן אע"פ שאין רובה דגן רבי יוסי בשם רבי יוחנן עד שיהא בה רובה דגן וטעמה דגן. אמר מחלפא היא בידיה [דף יט עמוד ב] סימן הוה לן רבי יוסי כרב הונא. רבי בון בר חייא בעא קומי רבי זעירא מנחה שנתערבה בחולין קומץ ומתיר את שירים לאכילה קורא אני עליה [ויקרא ב ג] והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו. אמר ליה וכי טבל שנתערב בחולין קורא אני עליה [במדבר יח כח] ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן. אמר ליה וכי אמרית לך שאינו מוציא ממנו עליו ולא ממנו למקום אחר. אין תפשיטא לך שאינו מוציא

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק ז

 מילתה נטמא הבשר והאימורים קיימים זורק את הדם על האימורים נטמאו האימורים והבשר קיים זורק את הדם על הבשר נטמא הבשר ואבדו האימורים. א"ר שמי ההן קיימא לא כמו שנטמא הבשר ואבדו האימורין הוא את אמר קומץ אוף הכא זורק. אמר רבי תיפתר כרבי ליעזר דר' ליעזר אמר אע"פ שאין שירים. יש קומץ בטומאת עובדין. היך עבידה שחטו אותו בעלי מומין וזרקו אותו טהורין. א"ר הילא [ויקרא ז יט] והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל הרי לא יגע בו טמא. והבשר כל טהור יאכל בשר. הרי יש כאן טהורים שיאכלוהו. רבי זעירא מאחר שאילו הפסח הבא בטומאה ונאכלת בטומאה

7

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ט סוף פרק י

 ואם לאו פסולות.(י) מלא קמצו מסלתה ומשמנה שאם קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה פסל, מסלתה ומשמנה על כל לבונתה שתהא שם לבונה בשעת הקמיצה על כל לבונתה, והקטיר שילקט לבונה ויעלה לאישים.(יא) והקטיר הקומץ אע"פ שאין שירים, נטמא הקומץ, או אבד, יכול יאכלו הכהנים בשירים, ודין הוא מה אם במקום שהורע כח המזבח בשתי הלחם ובלחם הפנים יפה כח הכהנים בהם מקום שיפה כח המזבח בקומץ, אינו דין שייפה כח הכהנים בשירין, מה אני מקיים והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי ה', אין להם אלא לאחר מתנת האישים.(יב) אזכרתה

8

ספרא צו פרשה ח סוף פרק יב

 בצד המזבח וזורק, רבי אליעזר אומר המהלך במקום שצריך להלך מחשבה פוסלת, מקום שאין צריך להלך אין מחשבה פוסלת, שאין מחשבה פוסלת אלא בדבר הכשר לעבודה ובמי שראוי לעבודה, ובמקום שהוא כשר לעבודה.(ו) יכול אין מחשבה פוסלת אלא באכילת בשר מנין לרבות זריקה והקטר חלבים ושפיכת שירים ת"ל אם האכל יאכל אכילה לאדם ואכילה למזבח.(ז) למדנו לזבחים הנאכלים לשני ימים שמחשבה פוסלת בהם בשלישי, מנין לזבחים הנאכלים ליום אחד, ודין הוא זבחים נאכלים לשני ימים, זבחי' נאכלים ליום אחד, מה זבחים הנאכלים לשני ימים מחשבה פוסלת בהם, אף זבחים הנאכלים ליום אחד מחשבה פוסלת בהם בשני, דיו לבא

9

מדרש תנאים לדברים מכילתא

 הכהן את הדם (ויקרא יז ו) שומע אני אם אין בשר יש דם תל' לו' ועשית עולתיך הבשר והדם הא אם אין בשר אין דם יז מיכן היה ר' ליעזר אומר אם אין דם אין בשר ואף על פי שאין בשר יש דם אם אין קומץ אין שירים אף על פי שאין שירים יש קומץ ר' יהושע אומר אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם אם אין קומץ אין שירים אם אין שירים אין קומץ יח ר' נתן אומר אינו צריך והלא כבר נאמר ודם זבחיך ישפך על מזבח י"י אלהיך והבשר תאכל מה תל' לו' ועשית

10

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 נראו בארץ אלו הן שבטו של לוי שהיו צדיקים כולן, ד"א הנצנים אלו הכהנים בני אהרן אלעזר בנו פנחס בנו, ד"א הנצנים אלו המלכים דוד ושלמה רחבעם אסא אביה, ד"א אלו הלוים אסף הראש ומשנהו זכריה, כיון שראה הקב"ה כך אמר עת הזמיר הגיע, הגיע זמן של לוים לומר לפני שירים ומזמורים, ד"א עת הזמיר הגיע כיון ששמע הקב"ה את ישראל שאמרו את השירה אמר קול התור נשמע בארצנו, ששמע קולן של ישראל בזכות אברהם שהקריב תור וגוזל מה כתיב אחריו התאנה חנטה פגיה אלו הצדיקים והישרים, והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הבינונים שעשו תשובה, מכאן ואילך קומי לך רעיתי

1234567891011121314151617181920