שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

 עמרם, משה, ולשבעה אי אתה עושה חסד לב' אלפים דור היאך אתה עושה חסד הרי הן בטלו ראשו של דבור ואתה מבקש לבטל סופו, אמר הקב"ה למשה ואין אתה מזרע בני בניהם אני הורג את אלו ואעשה אותך יותר מהן ונמצאת שבועתי מתקיימת, א"ר יצחק אמר משה רבון העולם איזה שטר מקוים יפה, הנחתם בג' או הנחתם באחד, הוי אומר אותו שנחתם בג', איזה דין מקוים יפה הנדון בג' או באחד הוי אומר זה שנדון בג', איזה עדות מקוים עדות של אחד או של ג' הוי אומר עדות של ג', כך אמר משה רבון העולם הדבר שנשבעת לג' אין אתה

82

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

 אותם ואיזו זה פרה אדומה ופרשת המת.ד ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים זש"ה (תהלים יט) יום ליום יביע אומר תניא בא' בתקופת ניסן ובא' בתקופת תשרי היום והלילה שוין מכאן ואילך היום לווה מן הלילה והלילה מן היום ופורעין זה לזה בפיוסין הכל בלי שטר ובלי גזר דין הוי יום ליום וגו' אבל למטה כמה שטרות וכמה גזר דין בכל הארץ יצא קום רב שלום בשם רבי אחא בריה דרבי זירא אמר משל לאחד שנטל הגמוניא מן המלך עד שלא הגיע למתורין שלו היה מהלך כפגן וכיון שהגיע למתורין שלו היה מהלך בקלאמין כך עד שלא יצאו

83

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 פרק משאן מעליו אלא וישלח מלאכים, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו אמרו לו אתה ידעת כשאמר הקב"ה (בראשית טו) ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה אנו נשתעבדנו ואתה בן חורין וירדו אבותינו על אותו עינוי משל לשני אחין שיצא שטר חוב על זקניהם פרע אותו אחד מהם לימים התחיל לשאול חפץ מאחיו אמר לו אתה יודע שאותו חוב על שנינו ואני הוא שפרעתיו אל תחזירני מן חפצי שאני שואל, וירדו אבותינו מצרימה מה טיבן של אבות כאן שנאמר וירעו לנו מצרים ולאבותינו שכל זמן שישראל בצרה אף הן בצרה

84

איכה רבה (וילנא) פרשה ב

 ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו, והיאך זה אלא באותה שעה קפצה קטיגוריא לפני כסא הכבוד אמרה לפניו רבון העולם איזה מהן נהרג על שמך, איזה מהן נפצע מוחו על שמך, איזה מהן נתן נפשו על שמך, אמר אין בהם כדי שטר, ר' איבו אמר, אמר הקב"ה יחרב בית המקדש ואל תגע יד בצדיקים, ר' יהודה בר' סימון אמר הוא והם יש בהם כדי שטר, ר' תנחומא ורבי אבא בשם ר' אבא מעולם לא אמר הקב"ה דבר טוב וחוזר בו וכאן חזר בו הה"ד (יחזקאל ט') וממקדשי תחלו אל תקרי וממקדשי

85

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 הטובה, דכתיב ולאלה אמר באזני. זקן בחור ובתולה (טף) [וטף] ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו (תי"ו) [התו] אל תגשו (וממקודשי) [וממקדשי] תחלו (יחזקאל שם /ט'/ ו). ר' אייבו ורבנן, ר' אייבו אמר הקב"ה הא יחריב בית מקדשא אל תגע בצדיקים, ורבנן אמרי, אמר הקב"ה והא אין בידי שטר, באותה שעה קפצה קטיגורייא לפני הקב"ה אמרה לפניו רבון כל העולמים מפני מה אתה חס עליהם, אי זה מהם נפצע מוחו עליך, או אי זה מהם נתן נפשו על שמך, אמור שאין בהם שטר, באותה שעה אמר הקב"ה יפה לימדה קטיגורייא, הה"ד וממקדשי תחלו (יחזקאל שם /ט'/), מיד ויחלו

86

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

 קטנה זה בית הכנסת, ואנשים בה מעט זה ציבור, ובא אליה מלך גדול, זה ממ"ה הקדוש ב"ה, וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, זה כמנון ועקמון, ומצא בה איש מסכן וחכם, זה הזקן החכם או החזן, שבשעה שהזקן יושב ודורש ועונין אחריו אמן יהי שמו הגדול מבורך אפי' יש לו שטר גזירות של מאה שנה הקב"ה מוחל על כל עונותיו, ואדם לא זכר וגו', אמר הקדוש ברוך הוא אתון לא אדכרתוניה אנא מדכר ליה (ויקרא י"ט) מפני שיבה תקום וגו'.ח ד"א עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איבריו, ובא אליה מלך גדול, זה יצר הרע, ולמה הוא

87

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ט

 מניין, שנאמר ותעבור המנחה על פניו (שם /בראשית/ ל"ב כ"ב). ולמלחמה מנין שנאמר אם יבא עשו (שם שם /בראשית ל"ב/ ט'). וחוטא. זה עשו הרשע, הדא הוא דכתיב וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה (שם /בראשית/ ל"ג ט"ז). ולמה שעירה, (א"ר) [ר' אלעזר ור'] שמואל בר נחמני חד אמר מפני שטר חוב, וחד אמר מפני הבושה. ד"א טובה חכמה, זו חכמתה של סרח בת אשר. מכלי קרב. של יואב, דכתיב ותקרא אשה חכמה [מן העיר וגו' קרב עד הנה] (ש"ב =שמואל ב'= כ' ט"ז). ויקרב אליה ותאמר האשה האתה יואב (שם שם י"ז). קציר לית את לפום עובדך, לית את

88

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ו

 וענוותנותו, שא"ל אבישי למה יקלל הכלב המת את אדוני המלך אעברה נא ואסירה את ראשו (שם שם /שמואל ב' ט"ו/ ט), א"ל דוד מי שנתפקד מן הקב"ה לכבדני הוא רודפני וזה לא יקללני, שנאמר הנה (זה) בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי (שם שם /שמואל ב' ט"ו/ יא), למה שטר אני חייב להקב"ה, והוא גובה ממני, הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה' (שם שם /שמואל ב' ט"ו/), כשנהרג אבשלום בא שמעי והיה מבקש ממנו מחילה, נפל לפניו וא"ל אל יחשוב אדוני העון, כלום הקב"ה מבקש מבריותיו אלא שיאמרו חטאנו, שנאמר הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי (ירמיה

89

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יד - שמעו

 שם /שמות ט"ז/ כז), אילו מצאו לקטו.[ו] כי רחקו מעלי (ירמיה ב: ה). אמ' ר' פנחס בשם ר' הושעיה שהיו מבריחים את השבים, כמה דאת אמ' ואבריחהו מעלי (נחמיה יג: כח).[ז] וילכו אחרי ההבל ויהבלו (ירמיה ב: ה). א"ר יצחק לבן זהבי שיצא עליו שטר חוב והיה מיתיירא ואו', תאמר ששטר חוב זה של מאה זהובים ושל מאתים זהובים הוא, א' לו בעל חובו אל תתירא, כור של סובים ושל שעורים הוא, מה דהוא פריע הוא. כך אמ' הקב"ה לישר' בניי, ע"ז שאתם להוטים אחריה אינה מדבר של ממש אלא הבל המה מעשה תעתועים וג' (שם /ירמיהו/ י:

90

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כה - סליחות

 תהלים/ צד: א). ר' אחא ר' תנחום בר' חייא בשם ר' יוחנ' ארך אף אין כת' כאן, אל' ארך אפים. שאר קוטעה דכוות שובה.[ב] ורב חסד (במדבר שם /י"ד/). ר' לעזר ור' יוסי בר' חנינה. ר' לעזר א' כף מאזנים מעויינת, עונות מיכן וזכיות מיכן והק' חוטף שטר אחד משל עונו' וזכיות מכריעות. ומהו נושא עון, נושא עין. ר' חונא בשם ר' אבהו כביכול אין שיכחה לפניו ובשביל ישר' נעשה שכחן, ומה טעמ', מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע (מיכה ז: יח). וכן דוד א', נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה (תהלים פה: ג).[ג] ונקה

1234567891011121314151617181920