שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 עשו את נשיו, א"ר יוחנן (קהלת י) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, לב חכם לימינו זה יעקב, דכתיב ויקם יעקב וישא את בניו ואח"כ את נשיו, ולב כסיל לשמאלו זה עשו, שנאמר ויקח עשו את נשיו ואח"כ את בניו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, ר' אליעזר אמר מפני שטר חוב (בראשית טו) כי גר יהיה זרעך, ר' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה.יד [לו, יב] ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו, תני ר' שמעון בן יוחאי למה לי לדרוש ולומר ותמנע היתה פילגש לאליפז להודיע שבחו של ביתו של אברהם אבינו עד היכן היו המלכיות ושלטונים רוצים

72

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד

 תני כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו, ואת כולם ישא רוח יקח הבל זה עשו ואלופיו, והחוסה בי ינחל ארץ, זה יעקב, וישב יעקב.ב (משלי כח) נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח, ערק רשיעא ולא רדיפין ליה דכתיב וילך אל ארץ, רבי אליעזר אמר מפני שטר חוב, ור' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה, וצדיקים ככפיר יבטח, וישב יעקב.ג (איוב ט) אם שוט ימית פתאום, אנטונינוס שאל את רבינו א"ל מהו דכתיב אם שוט ימית פתאום, א"ר גזור דיסב מאה מגלבין והוא יהיבין מאה דינרים דין סכום לדין ודין סכום לדין ולא מפקין מידיה כלום כענין הזה

73

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פה

 ויוסף הורד מצרימה, וכתיב וירד יהודה מאת אחיו אמר בואו ונפזר עצמנו שכל זמן שאנו מכונסין השטר מצוי להגבות, אמר להם הקב"ה עשרה בני אדם שנמצאו בגניבה אין אחד נתפס ע"י כולם וכיון שנמצאו בגביע אמרו (בראשית מד) האלהים מצא את עון עבדיך, א"ר יצחק מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו, א"ר לוי כזה שהוא ממצה את החבית ומעמיד אותה על שמריה, רבנן אמרי בואו ונפרנס עצמנו, לשעבר היה זקוק להשיאנו נשים ועכשיו הוא עסוק בשקו ובתעניתו אינו בדין שיהא עסוק להשיאנו נשים, אמרו לו ליהודה ולא את הוא הראש של כלנו עמוד אתה ופרנס את עצמך מיד וירד

74

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג

 למחר מבול בא, נהיה פרות ורבות למאירה, אמר להן כי איש הרגתי לפצעי שיבואו לי פצעים בשבילו וילד לחבורתי שיבואו עלי חבורות אתמהא, קין הרג ונתלה לו שבעה דורות, אני שלא הרגתי אינו דין שיתלה לי שבעים ושבעה, ר' א' הרי זה קל וחומר שלחשך אם כן מאיכן הקב"ה מגבה שטר חובו. ר' יעקב בר אידי בעה קומי ר' יוחנן אם איש למה ילד, אם ילד למה איש, אמר ליה איש לעבדים וילד לשנים, אמר להן תא נזיל גבי אדם, אזלון אמר להם עשו שלכם שהקב"ה עושה את שלו, אמ' ליה אסיה אסיה אסי חוגרתך, כלום פירשתה מחוה הרי ק"ל

75

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 ואת בניו] אמר ר' יוחנן לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו (קהלת י ב) לב חכם לימינו זה יעקב וישא את בניו (בראשית לא יז) ואחרכך נשיו, ולב כסיל לשמאלו זה עשו ויקח עשו את נשיו ואחרכך בניו.וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו אמר ר' אלעזר מפני שטר חוב, ר' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה.(יב) [ותמנע היתה פילגש] וגו' תני ר' שמעון בן יוחי מה לי לדרוש ולומר ותמנע היתה פלגש לאליפז, אלא להודיע שבחו שלביתו שלאבינו אברהם עד איכן היו המלכיות רצים להידבק בו, מה היה לוטן, הוא היה בן השלטונים שנ' אלוף לוטן וגו' (בראשית

76

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 שם /ישעיהו נ"ז/) זה עשו, והחוסה בי ינחל ארץ וירש הר קדשי (שם שם /ישעיהו נ"ז/) זה יעקב וישב יעקב וגו'.נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח (משלי כח א) ערק רשיעא דלא רדפין וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו (בראשית לו ו) ר' לעזר אמר מפני שטר חוב, ר' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה, וצדיקים ככפיר יבטח, וישב יעקב בארץ וגו'.אם שוט ימית פתאום וגו' (איוב ט כג) אנטונינוס שאליה לרבינו מהו דכ' אם שוט ימית פתאום, אמר ליה גזור דיסב מאה מלגביאה והא יהיבין גביה ק' דינרין דין סכם לדין ודין סכם לדין, ולא מפקין

77

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 וירד יהודה מאת אחיו אמרו בואו ונפזר עצמנו שכל זמן שאנו מכונסין השטר מצוי להיגבות אמר להם הקב"ה עשרה בני אדם שנמצאו בגניבה אין אחד נתפס על ידי כולם וכיון שנמצאו בגביע אמרו האלהים מצא את עון עבדיך (בראשית מד טז), אמר ר' יצחק מצא בעל חוב לגבות שטר חובו, אמר ר' לוי כזה שממציא את החבית ומעמידה על שמריה, אמרו בואו ונפרנס עצמינו, לשעבר היה זקוק להשיאנו נשים, עכשיו שעסוק בשקו ובתעניתו אינו דין שיהא עסוק להשיאנו נשים, אמרו ליהודה ולא את הוא הראש שלנו עמוד ופרנס עצמך מיד ויהי בעת ההיא.וירד יהודה וגו' ירידה היא לו שקבר

78

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צב

 בכסף שיני, מה נצטדק בגביע, מה נאמר לי"י במעשה תמר, מה נדבר בבלהה, מה נצטדק בדינה, מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף, מה נדבר בשמעון, מה נצטדק בבינימן, אין נאמר שחטאנו, גלוי וידוע שלא חטאנו.האלהים מצא את עון עבדיך וגו' אמ' ר' יצחק מצא בעל חוב לגבות שטר חובו, אמ' ר' לוי כזה שממציא את החבית ומעמידה על שמריה, הננו עבדים.(יז) [ויאמר חלילה לי] ר' הונא בש' ר' אחא נער פורפירא ויאמר חלילה לי [מעשות זאת, אלא האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם], אמרין השלם דכוליה נטיש, ורוח הקודש א'

79

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 זכרני נא וחזקני נא (שופטים טז כח).(יט) [גד גדוד יגודנו] זה שבטו שלגד שכשהיה אחד מהן יוצא למלחמה היו נוצחין והיו הורגין מפרק הראש ועד הזרוע.(כ) [מאשר שמנה לחמו] שהיו מספקין שמן המשחה.(כא) [נפתלי אילה שלוחה] מלמד שקפץ למצרים כאייל והביא שטר המערה לקבור את אביו, עד שהוא הולך בא חושים בן דן והיה חרש, וכשראה עשו מונען מלקבור את אבינו יעקב, דקרו בידו על צוארו, והתיז את ראשו, ונפלו שתי עיניו על מיטתו שליעקב אבינו, ופתח עיניו וראה נקמה ושמח שנ' ישמח צדיק כי חזה נקם (תהלים נח יא), ונתקיימה נבואת רבקה שאמ' למה אשכל גם

80

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 לישראל, אלו קדושי החדשים שיש בהם חוקים ומשפטים, חוקים אלו המועדים, שתלוים בהם המשפטים, ואין חקיו אלא חגים, שנאמר (שם /תהלים/ פא) כי חק לישראל הוא, כיצד המשפטים תלוים בהן אדם מוכר שדה או בית או עבד או שהוא לוה ומלוה לחבירו אם רצה אדם לגזול לחבירו הוא מוציא לו שטר והדיינין רואין היאך כתב לו ומאימתי כתב לו הגרמסיון מאיזה חדש בכמה בחדש היה וכך בודקין הדיינין ואומרין לגוזל אי אפשר לך לגוזלו, הוי חקיו ומשפטיו לישראל, הדיינין בודקין חדשים שמן חשבון חדשים הדיינין דנין.כו ד"א החדש הזה לכם, הה"ד (שם /תהלים/ עב) יפרח בימיו צדיק ורוב שלום

1234567891011121314151617181920