שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ח

 אם לעצים כשיעור העצים אם להזייה כשיעור הזייה. רבי יהודה אומר כדי ליטול ממנו מידת מנעל לקטן. ובלבד קטן שהוא יודע לנעול: המוציא קשר מוכסין. תני הוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב. משהראהו למוכס פטור. רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב שהוא ראוי להראותו למוכס אחר. הוציא שטר חוב עד שלא הראהו לבעל חוב חייב. משהראהו לבעל חוב פטור. ר"י אומר אף משהראהו לבעל חוב חייב שהוא ראוי להראותו לבעל חוב אחר: נייר מחוק. תני אם יש בו חלק כדי לכתוב שתי אותיות חייב:הלכה גמתני' עור כדי לעשות קמיע דוכסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה קלף

62

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יג

 בגניבתו. [או ונמכר בגניבתו] שומע אני לעולם, ת"ל שש שנים יעבוד וגו', מגיד שהוא עובד שש שנים ובשביעית יוצא. - ונמכר בגניבתו, לא פחות ולא יותר. רבי יהודה אומר אם גנב פחות ממה ששוה אינו נמכר, יותר ממה ששוה, הרשות ביד בעל הגניבה, אם רצה למכור ימכור, ואם לאו, כותב לו שטר, רבי אליעזר אומר גנב פחות ממה ששוה אינו נמכר, יותר ממה ששוה, דיו להשתכר מחצה ולהפסיד מחצה. אם המצא תמצא. אין מציאה אלא בעדים. - בידו, אין בידו בכל מקום אלא רשותו, אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר +במדבר כא כו+ ויקח את כל ארצו מידו, וכתיב +בראשית כד

63

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

 חנם מיכלל שנא' וכי תשלחנו חפשי מעמך וגומ' (דב' טו יג) [מ]למד שמצוה [לו]מר לו צא יכול אם אמ' לו צא הרי הוא יוצא ואם לאו אינו יוצא ת"ל ובשביעית יצא לחפשי חנם. נאמ' כאן חפשי ונאמ' להלן חפשי (שמ' כא כו) מה חפשי האמ' להלן שטר אף חפשי האמ' כאן שטר יכול אם היה חולה ומוטל במטה והוציא עליו רבו הוצאות הרבה (יהא) יהא צריך ליתן לו ת"ל יצא לחפשי חנם. סל' פסו'פסוק ג(ג). [א]ם בגפו יבא בגפו יצא יכול גזרה ת"ל [אם] אינו אל[א רשות ר' א]ליעזר בן יעקב אומ' בגפו

64

ספרא קדושים פרשה ב תחילת פרק ה

 יומתו כי לא חפשה בשפחה כנענית המאורסת לעבד כנעני.(ג) והפדה לא נפדתה בכסף ושוה כסף, בשטר מנין ת"ל או חופשה לא נתן לה להלן הוא אומר וכתב לה מה לה האמור להלן בשטר, אף כאן בשטר, או אין לי אלא כסף בחציה ובשטר בכולה מנין אף שטר בחציה ת"ל או חופשה לא נתן לה מה כסף בחצייה אף שטר בחצייה.(ד) בקורת תהיה מכות מלמד שהיא לוקה יכול אף הוא ילקה תלמוד לומר תהיה, היא לוקה והוא אינו לוקה.(ה) לא יומתו כי לא חופשה, הא אם חופשה הרי אילו חייבים מיתה, רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא יכול

65

ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו

 כל מצוה ומצוה משל למה הדבר דומה למלך שנשבה בן אוהבו וכשפדאו לא פדאו לשום בן חורין אלא לשום עבד שאם יגזור ולא יהיה מקבל עליו יאמר לו עבדי אתה כיון שנכנס למדינה אמר לו נעול לי סנדליי וטול לפני כלים להוליך לבית המרחץ התחיל הבן ההוא מנתק הוציא עליו שטר ואמר לו עבדי אתה כך כשפדה הקב"ה את זרע אברהם אוהבו לא פדאם לשום בנים אלא לשום עבדים כשיגזור ולא יהיו מקבלים עליהם יאמר להם עבדיי אתם כיון שיצאו למדבר התחיל לגזור עליהם מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות כגון שבת ועריות ציצית ותפילין התחילו ישראל להיות מנתקים אמר

66

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רסח

 שנקנית בכסף אינו דין שתהא נקנית בבעילה אמה העבריה תוכיח שנקנית בכסף ואין נקנית בבעילה ואף אתה אל תתמה על האשה שאף על פי שנקנית בכסף שלא תהא נקנית בבעילה תלמוד לומר ובעלה, מלמד שהאשה נקנית בבעילה. מנין אף בשטר דין הוא ומה כסף שאינו מוציא הרי הוא קונה שטר שהוא מוציא אינו דין שיהא קונה לא אם אמרת בכסף שקונה הקדשות ומעשר שני תאמר בשטר שאין קונה הקדשות ומעשר שני תלמוד לומר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו, ויצאה והיתה לאיש אחר, מקיש הוייתה לזה ליציאתה מזה מה יציאתה מזה בשטר אף הוייתה לזה בשטר סליק פיסקא

67

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רסט

 תלמוד לומר ונתן מכל מקום, אם כן למה נאמר בידה מה ידה מיוחדת שהיא רשותה כך כל דבר שהוא רשותה. ונתן בידה ושלחה מביתו, כיון שנותנו בידה משלחה מביתו מיכן אמרו הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה הרי זו מגורשת וכו' מתני' אמר לה כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו וכו' מתני' סליק [פיסקא]

68

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 הוא ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה [אשה שנקנית בכסף אינו דין שנקנית בביאה] אמה עבריה תוכיח שנקנית בכסף ואין נקנית בביאה מה לאמה עבריה שכן אין קנינה לשם אישות תאמר בזו שקנינה לשם אישות ת"ל ובעלה: ומנ' שתהא נקנית אף בשטר ודין הוא מה כסף שאינו מוציא מכניס שטר שמוציא אינו דין שמכניס מה לכסף שכן פודין בו הקדישות ומעשר שני תאמר בשטר שאין פודין בו מעשר שני והקדישות ת"ל ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר: והיה אם לא תמ' חן בעי' מיכן היו בית שמאי אומ' לא יגרש אדם את אשתו אלא

69

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כג

 המבול בא, נשמע לך ונהיה פרות ורבות למארה, אמר להן כי איש הרגתי לפצעי, שיבואו עלי פצעים בשבילו, וילד לחבורתי, שיבואו עלי חבורות בשבילו, אתמהא, קין הרג ונתלה לו ז' דורות, ואני שלא הרגתי אינו דין שיתלה לי על זה, רבי אומר ה"ז ק"ו של חשך, א"כ מהיכן גובה הקב"ה שטר חובו, רבי יעקב בר אידי בעי קמיה דר' יוחנן אם איש למה ילד, ואם ילד למה איש, א"ל איש לאברים וילד לשנים, אמר להן איתא ניזיל גבי אדם, אזלון לגבי אדם, א"ל עשו אתם שלכם והקב"ה עושה את שלו, ואמרין ליה אסיא אסי חיגרתך, כלום פרשת מחוה הרי ק"ל

70

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה סא

 אמרו ישמעאלים אנו תובעים מידן ומתורתן אנו באים עליהם כתיב (דברים כא) כי את הבכור בן השנואה יכיר וישמעאל בדין שיטול פי שנים, א"ל גביעה בן קוסם אדוני המלך, אין אדם עושה מה שהוא רוצה לבניו, א"ל הין וא"ל והכתיב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, אמרו לו והיכן שטר שילוח שחילק בין בניו, א"ל ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, ונסתלקו משם בבושת פנים, אמרו כנעניים מתורתן אנו באים עליהם בכל מקום כתיב ארצה כנען ארץ כנען יתנו לנו את ארצנו, א"ל גביעה בן קוסם אדוני המלך אין אדם עושה לעבדו מה שהוא רוצה א"ל הין, אמר

1234567891011121314151617181920