שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ח

 עצים ואבנים וקורות מזה ונתן לזה אם נתיאשו הבעלים הרי אילו שלו ואם היו בעלים מרדפין אחריהן או שהיו במקום אחר הרי אילו של בעלים הלכה ההכותב נכסיו לבנו צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר' יהודה ר' יוסה או' אינו צריך מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו אמ' לו ר' יהודה והלא אין זמנו של שטר מוכיח עליו אלא משעה שנכתב אף הכותב נכסיו לבנו וחזר וקנה נכסים אחרים כל שלא היה בכלל מתנה ראשונה הרי אילו של יורשין מכר הבן או שמת האב אם יש שם נכסין מחוברין בקרקע שמין לו הלכה והמקבל שדה מחבירו

22

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק יב

 לעיר שרובה גוים הוא רוצה לבא לארץ ישראל והיא אינה רוצה לבא כופין אותה לבא היא רוצה והוא אינו רוצה כופין אותו לבא הוא רוצה לצאת מארץ ישר' והיא אינה רוצה אין כופין אותה לצאת היא רוצה והוא אינו רוצה כופין אותה שלא לצאת הלכה והמוציא שטר בבל גובה עליו כסף בבל ארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כתוב סתם מוציאו בבבל גובה עליו כסף בבל בארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כתוב בו כסף סתם הרי זה גובה כל זמן שירצה מה שאין כן בכתובת אשה נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל נותן

23

תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק א

 להן היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו במקום פלוני הרי אילו זוממין ומשלמין על פיהם היו חתומין על השטר באחד בניסן בשמיטה ובאו אחרים ואמרו להן היאך אתם חתומין על השטר שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני עדותן כשירה והשטר כשר שאני אומר שמא איחר זמנו של שטר וכתבו: הלכה גשטר שזמנו בשבת או בעשרה בתשרי ר' יהודה מכשיר ור' יוסי פוסל אמ' לו ר' יהודה מעשה בא לפניך בציפורי והכשרתה א' לו ר' יוסי אני לא הכשרתי ואם הכשרתי הכשרתי: הלכה דהעדים שאמרו מעידין אנו שסימא פלוני את עין עבדו ואחר כך הפיל את

24

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק א

 כסף [או שוה כסף] אמ' לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאיתא הרי זו מקודשת אבל נתנה היא לו כסף או שוה כסף ואמרה לו הריני מאורסת לך הריני מקודשת לך הריני לך לאינתו אין מקודשת הלכה בובשטר צריך לומר שטר שיש בו שוה פרוט' אלא אפי' כתב על חרש ונתן לה על נייר פסול ונתן לה הרי זו מקודשת הלכה גובביאה כל ביאה שהיא לשם קדושין מקודשת שאינה לשום קדושין אין מקודשת הלכה דלא ישא אדם אשה עד שתגדל בת אחותו או עד שימצא את ההגון לו שנ' ומלאה הארץ

25

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 קטן כיצד אמ' לו קטן מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמישים זוז פטור אבל אם אמ' לו נתתי לו מהן חמשים זוז חייב שכן הוא נשבע על טענת עצמו: הלכה יאעשרה דלוסקמין מליאין שטרות יש לי בידך אין לך בידי אלא דלוסקומוס אחד ובתוכו שטר אחד כמות שהוא עשרה עבדים ועליהן עשר כסות יש לי בידך אין לך בידי אלא עבד אחד כמות שהוא: הלכה יבעשרה דלוסקומין מלאין שטרות יש לי בידך אין לך בידי אלא דלוסקימוס אחד ובתוכו שטר אחד עשרה עבדים ועליהן עשר כסות לי בידך אין לך בידי אלא עבד אחד ועליו אזור

26

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ו

 לו את הדינר ואמ' לו תן לי פירות ואמ' לו נתתים לך והולכתם בתוך ביתך ישבע חנוני או יביא ראיה שנתן אמ' ר' יהודה במה דברים אמור' בזמן שהיתה קופה מונחת בבתים אבל אם היתה יוצאת מתחת יד אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה: הלכה ההפוגם שטר חובו לא יפרע אלא בשבועה כיזצד /כיצד/ הוציא עליו שטר של מאתים זוז והוא אומ' התקבלתי מהם מנה לא יפרע אלא בשבועה ואם מתחילה לא היה אלא מנה נוטל שלא בשבועה יורש שפגם אביו שטר חובו נוטל שלא בשבועה בזה יפה כח היורש מכח האב נתחייב האב שבועה בבית דין ומת אין

27

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ח

 ר' שמעון בן לעזר או' משם ר' מאיר דם כדי לכחול עין אחת שכך כוחלין לחוורוד הלכה יאהמוציא קשר המוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב משהראהו למוכס פטור ר' יהודה או' אף משהראהו למוכס חייב מפני שמשמרו להראותו לבעל המכס הלכה יבהמוציא שטר פרוע ויש בו במקום הלובן כדי לכתוב שתי אותיות ובכולו כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פליטון הרי זה חייב ר' יהודה או' אף המוציא שטר פרוע כל שהוא הרי זה חייב מפני שמשמרו להראותו לבעל חובו הלכה יגשטרי מקח וממכר שטרי דיתקאות הפתקאות ומתנות כל שהן חייב קלף ודכסוסטוס כדי לכתוב עליו

28

מסכתות קטנות מסכת עבדים פרק א

 היובלות, משעלה פול מלך אשור והגלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. הלכה בעבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה את עצמו בשנים וביובל, יתירה עליו אמה העבריה שהיא קונה את עצמה בסימנין. הנרצע נקנה ברציעה, וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון. הלכה גהכותב שטר גירושין לשפחתו, רבי חנינא בן גמליאל אומר אינה בת חורין, וחכמים אומרים הרי היא בת חורין. ואם אמר לה רצוני שתהיי בת חורין, אמרו חכמים שאינה בת חורין. הלכה דמי שמת ואמר פלוני עבדי בן חורין, הרי זה בן חורין. כתב לו שטר של שחרור הרי זה בן חורין, ייחוש לעצמו. הלכה המוכר

29

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק י

 בן חקולא כל מה שאת יכול לתלות במחק תלה. מאי כל מה שאת יכול לתלות במחק תלה ר' יסא קוצירה חתניה דר' יוסה בשם ר' יוסה סימפון כתוב מלעיל וסימפון מחוק מלרע אני אומר גמרו לעשותן קידושין גמורין בגין דלא מיצר ביניה גט מחקיה. ורבנן חששין דלא מיצר ביניה גט. שטר נפק ר' חונה לר' שמי אוגרוי מחיק קונטא לא מחיק. א"ר חונה לר' שמי פוק חמי עד ההן אהן קונטא משמש נפק ומר עם טרייא קונטא. [דף לא עמוד ב] מי נפק אמר הדא מיבעי מיתגרה תלת אפסדת עשר. השיב ר' לקיים דברי ר' חנניה בן גמליאל גופו של

30

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק א

 ומתני' מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר אם אין בהן אחריות נכסים יחזור מפני שאין בין דין נפרעין מהן דברי רבי מאיר וחכ"א בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שבית דין נפרעין מהן:[דף ד עמוד ב] גמ' תני בשם רבי מאיר בין שטר שיש בו אחריות נכסים. ובין שטר שאין בו אחריות נכסים. גובה מנכסין בני חורין. על דעתיה דרבי מאיר לאי זה דבר הוא מחזיר. לצור על פי צלוחיתו. רב אמר יורש כמשועבד. כשם שמלוה בעדים אינה נגבית ממשועבדין כך אינה נגבית מן היורשין. שמואל אמר דאיקני אינו גובה ממשועבדין הא מבני

1234567891011121314151617181920