שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק א שער שבועת היסת

 אבל (שבועה) [שמיעה] סתם הוא כגון ששמע אדם מחבירו כי לפלוני עלי מאה כסף. אבל הראייה סתם, כגון שראה אדם נותן לחבירו ממון ואינו יודע על מה נתנם לו. אבל העדים כגון שאמ' שפלוני העידנו עליו על מאה כסף. והשטר והוא כגון שכתב בו קניין או מה שרצה המודה לכתוב שטר עליו. וראוי לדיין לדקדק על כל אלו השערין. כי השמיעה והראייה סתם אינו מתחייב, וזה יתכן להיות המעות הנותן זה לזה המלוה שהיה לו עליו או שולחם לאיש אחר וכדומה לאלו. ואם טען הנתבע בטענה זו אינו חייב זולתי שבועת היסת, כמו שאמרו חכמים (שם ל"ד סוע"א) יתיב רב

192

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער ו

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער והשער הששי מן הנשבעין ונוטלין, מי שמוציא שטר חוב על חבירו בלא התראה וטוען שפרעתיו. אמרו בזה הקדמונים (שבועות מ"א א) אמר רב פפא האי מאן דנקיט שטר אחבריה ואמר ליה פריעה הוא לאו כל כמיניה ואי אמר אישתבע לי דינא הוא דמשתבע ליה. וכיצד היא ההתראה, כגון ראובן שהתנה על שמעון בעל חובו שלא תפרעני אלא בעדים אם כתב עליו שטר והתנה בזה אין הלוה מתפצה מידי המלוה בממון זה אלא אם יביא עדים שפרעו בפניהם, כמ"ש (שם מ"א ב' וש"נ) אם אמר אל תפרעני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים.

193

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער ז

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער זהשער השביעי מן הנשבעין ונוטלין, הפוגם שטרו והפוגמת כתובתה. והוא כגון ראובן שהוציא שטר חוב על שמעון בק' כספים וטען שמעון שפרעתיו והשיב ראובן שנפרענו במקצת, אינו גובה השאר אלא בשבועה כדתנן (כתובות פ"ז א) הפוגמת כתובתה כיצד [היתה כתובתה אלף זוז] אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה. ואם הפוגם שטרו דינו לישבע כמו שפירשנו בשער הששי, מה הפרש בין זה לזה, זהו ההפרש ביניהם. הפוגם שטרו אפילו אם אינו טוענו חבירו בשבועה אנו טוענין לו כמ"ש (שבועות מ"א א) א"ר פפא האי

194

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער ח

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער חהשער השמיני מן הנשבעין ונוטלין, כגון אדם המוציא שטר חוב על חבירו או כתובה ועד אחד מעידו שהוא פרוע אינן נפרעין אלא בשבועה. כדתנן (כתובות פ"ז א) עד אחד מעידה שפרועה כיצד אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שפרועה לא תפרע אלא בשבועה.

195

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער י

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער יהשער העשירי הנפרע מנכסי יתומים. והוא כגון אדם שהוציא שטר חוב על יתומים ורוצה להיפרע אינו נפרע אלא בשבועה. כמ"ש (ב"ב ה' ב' וש"נ) הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. ולא כל הנפרע מנכסי יתומים לא יתכן לו ליפרע אלא בשבועה, שבזה הדין יש לו פנים הרבה הנפרעים מנכסי יתומים ליפרע בלא שבועה, והנני מפרשם.האחד הקובע בחובו זמן לחבירו לפורעו ומת הלוה בתוך הזמן גובה מן היתומים בלא שבועה. כמו שאמר (שם) אמר רבי שמעון בן לקיש הקובע זמן לחבירו לפורעו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן,

196

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער יא

 שהיה חייב האב נשבע הבן שבועת יורש ודיו. ואפילו נולד הבן לאחר מיתת האב נשבע שלא מצאתי בין שטרות אבי ששטר זה פרוע, כדתנן (שם מ"ה א) א"ר יוחנן בן ברוקא אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב הרי זה נשבע ונוטל. ואם יש עדים שמעידים שאמר האב בעת מותו כי שטר זה אינו פרוע גובה הבן בלא שבועה, כי שבועת הבן אינה אלא לגלות שמא אמר לו אביו כי פרוע הוא וכבר גילה אביו דעתו בעת מותו כמו שאמרו רשב"ג אמר אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו ששטר זה אינו פרוע גובין בלא שבועה.אבל אם נתחייב המלוה מחייו

197

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער יג

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער יגשער י"ג הנשבעין ונוטלין, מאן דאיתרע שטריה. וכגון ראובן שהוציא שטר חוב על שמעון בהתראה וטען שמעון שפרעתיך ואמר לו ראובן אמת שלקחתי ממך מעות אבל הייתה חייב לי אותם ממקום אחר, אם לא היו עדים שם בעת הפירעון, מגו שאם רצה היה כופר על הכל ואמר להד"מ והודה שלקחתי ומדרך אחרת לקחתי נאמן ובשבועה. כמ"ש (כתובות פ"ה א') אבימי בריה דר' אבהו (הוה מסיק) [הוו מסקי] ביה זוזי, שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבוה, בתר דפרעינהו אמר להו הבו לי שטרא, אמרו ליה הני סיטראי אינון אייתי אחריני דניהב

198

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער י ממחויבי גזירה

 משפטי שבועות לרב האי גאון חלק ב שער י ממחויבי גזירהוהעשירי מהם שאיחרתי פירושו זהו מקומו, שישבע בגזירה האומר אין לי לפרוע שטר חובי. ולמה הפרשתיו, שאין תשלום דינו שבועתו אלא אחרי שבועתו דינו נדחית ונעתקת לדברים אחרים ועדיין קיימת. והוא כגון ראובן שחייב לשמעון מלוה בשטר או לכתובת אשתו וטוען שאין לו נכסין לפורען, וראוי לחפש אם יש לו דבר מגולה לבני אדם מטלטלין או קרקעות, ואם הם קרקע כותבין לו אדרכתא עליו, ואם הם מטלטלין משמתינן ליה עד שיתנם להם בפירעון חובו. ואם אין לו דבר מגולה לבני אדם ראוי לשמתו ולהחרימו זמן הוא תשעים יום ואחר

199

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ראש השנה

 מלכנו בטל ממנו מחשבות שונאינואבינו מלכנו הפר עצת אויבינואבינו מלכנו שלח רפואה לחולי עמךאבינו מלכנו עצור מגפה מנחלתךאבינו מלכנו כלה דבר וחרב ומשחית מבני בריתךאבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנואבינו מלכנו עשה למענך ולא למעננואבינו מלכנו קרע לנו גזר דיננואבינו מלכנו מחוק שטר חובותינואבינו מלכנו סלח ומחל לעונותינואבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו מנגד עיניךאבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניךאבינו מלכנו כתבנו בספר חייםאבינו מלכנו כתבנו בספר זכרוןאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלהאבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרובאבינו מלכנו קבל

200

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר אשמורות

 אלהינו שבשמים קרב קץ גאולתנו.אלהינו שבשמים אל תתננו בנפש צרינו.אלהינו שבשמים אל תתן מאויי רשעים עלינו.אלהינו שבשמים אל תפק זממם בנו.אלהינו שבשמים אל תכלה גחלת הנשארת.אלהינו שבשמים אל תדיננו כחטאותינו.אלהינו שבשמים אל תשלם לנו כגמולנו.אלהינו שבשמים קרע לנו גזר דיננו.אלהינו שבשמים מחוק שטר חובותינו.אלהינו שבשמים כתבנו בספר חיים טובים.אלהינו שבשמים כתבנו בספר זכרון.אלהינו שבשמים כתבנו בספר זכיות.אלהינו שבשמים כתבנו בספר מזונות פרנסה וכלכלה.אלהינו שבשמים החזירנו בתשובה שלמה לפניך.אלהינו שבשמים ברך שנה זו ופירותיה.אלהינו שבשמים זכרנו בזכרון טוב לפניך.אלהינו שבשמים זכרנו בפקודת ישועה ורחמים.חטאנו

1234567891011121314151617181920