שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 אחת הרי זו חזקה הלכה בהלוקח [מחמת הלוקח] אע"פ שהלוקח הראשון או' גזילה היא בידי לא כל הימנו לאבד זכותו של זה האוכל שדה מחמת אונו ונמצאת אונו שהיא פסולה הרי זו אינה חזקה הלכה גהאוכל שדה בחזקת שהיא שלו והוציא עליו שטר שמכרה לו ושנתנה לו במתנה יתקיים שטר בחותמיו ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות שטר פיסטיס הוא בידך הכל הולך אחר חזקה הלכה דהאוכל שדה שש שנים ועירער עליו שלש שנים הראשונות ובאחרונה אמ' לו אתה מכרתה לי אתה נתתה לי במתנה אם מחמת טענה הראשונה אינה חזקה שכל טענה שמקצתה בטילה כולה בטילה

12

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י הלכה אהאומ' נתתי שדה פל' לפל' והוא או' לא נתן לי כלום לא אמר כלום שמא זכה לו על ידי אחר ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות ונתתי לו והוא אומ' לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים האומר עשיתי פלני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני לא אמר כלום שמא זיכה לו על ידי אחר ואם אמר כתבתי שטר ונתתי לו והוא אומר לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים הלכה בהאשה שהיתה משרת והשביחה את הנכסים והביאוה לבית דין הרי זו לא תאמר תנו לי מה שהשבחתי את

13

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא הלכה אפשוט שכתב עדיו מאחריו מקושר שכתוב עדיו מתוכו שניהן פסולין ר' חנניה בן גמליאל אומ' מקושר שכת' עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט השיב ר' על ר' חנינא בן גמליאל והלא זמנו של שטר מוכיח עליו אם פשוט הוא אם אינו פשוט אי זהו מקושר כתב שם המלוה ושם הלוה מקום המוכר מקום השדה מקום המעות מקום הזמן קושרו מלמעלה והעדים מלמטה כשר הלכה בגופו של שטר ביום פל' בשבת פלנית בחדש פל' בשנה פל' ובמלכות פל' לא כתב שם היום בו ידו על התחתונ' כל אותה שבת לא

14

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א

 הלכה דהאומ' יזכה לי ביתי במציאה שתפול לתוכו היום לא אמ' כלום יצא לו שם מציאה דבריו קיימין הלכה המצא שטרי חוב שאין בהן אחריות נכסים בזמן שלוה מודה יחזיר אם לאו לא יחזיר לא לזה ולא לזה דברי ר' מאיר שהיה ר' מאיר או' שטר שיש בו אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדין ושאין בו אחריות נכסים גובה מנכסים בני חורין וחכמים או' זה וזה לא יחזיר מפני שזה וזה גובה מנכסים משועבדים הלכה ומצא גט אשה בזמן שהאיש מודה יחזיר לאשה אם לאו לא יחזיר לא לזה ולא ולזה הלכה זשחרור בזמן שהרב מודה יחזיר

15

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ה

 וזקפן עליו במלוה עד שלא נתגייר גובה את הקרן וגובה את הריבית משנתגייר גובה את הקרן ואין גובה את הריבית הלכה כבהמלוה את חבירו בריבית ובא לפני בית דין קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי ר' מאיר שהיה ר' מאיר או' שטר שיש בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית וחכמים או' גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית הלכה כגהמוציא שטר רבית יקרענה בא לפני בית דין יקרעוהו רבן שמעון בן גמליאל או' הכל כמנהג המדינה הלכה כדהמלוה את חבירו ברבית והלך הלה וירש עליו שטרי

16

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

 רצה לחזור לא יחזור וחייב באחריותו עד שיקבל את שלו הלכה זהולך מנה זו לפלני תן מנה זו לפלני אם רצה לחזור יחזור הלך ומצאו שמת יחזיר לנותן אם מת יחזיר ליורשיו הלכה חהתקבל מנה זו לפל' זכי במתנה זו לפל' התקבל שטר מתנה זו לפלני זכי בשטר מתנה זו לפלני אם רצה לחזיר לא יחזיר הלך ומצאו שמת יחזיר לנותן לו ואם לאחר מיתה זכה יחזיר ליורשים שאין זכין למת לאחר מיתה הלכה טשא מנה זו לפלני טול מנה זו לפלני יהא מנה זו לפלני בידך ומת אם רצו יורשין לכופו אין יכולין ואין צריך לומ'

17

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב

 הלכה חולא עוד אלא אפי' כתב בכתב ידיו לסופר כתוב ולעדים חתומו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה פסול עד שישמעו את קולו שיאמר הוא לסופר כתוב ולעדים חתומו הלכה טלוה ממנו אלף דינרין בשטר ופרע לו ומבקש ללות ממנו שנייה לא יחזיר לו שטר הראשון מפני שמוריע בה הלקוחות הלכה ימשכן לו בית משכן לו שדה ופרען לו ומבקש ללות ממנו שנייה הרי זה לא יחזיר לו שטר הראשון מפני שמורע בה הבאין אחריו אמ' ר' יהודה מעשה בבן קדרה שהיה כותב טופסי גיטין בערב ובא מעשה לפני חכמים ופסלו את כולן ר' ליעזר מכשיר

18

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

 הלכה אר' ליעזר או' אפי' קרוב לה מיל ובא כלב ונטלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת הוא היה מבפנים והיא מבחוץ וזרקו לה כיון שיצא מאסקופא לחוץ הרי זו מגורשת הוא היה מבחוץ והיא מבפנים וזרקו לה כיון שנכנס מאסקופה לפנים הרי זו מגורשת אמ' לה כינסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו והרי הוא גיט' ואחר כך אמר לה הוא גיטיך ר' או' גט ר' שמעון בן לעזר אומ' אינו גט עד שיאמר לה בשעת מתנה הוא גיטיך נתנו בידה והיא ישינה ניעורה קורא והרי היא גיטה ואחר כך אמ' לה הוא גיטיך ר' אומ' גט ר' שמעון

19

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

 ונולד לו אח ואחר כך מת פטורין מן החליצה ומן הייבום] דברי ר' מאיר ר' שמעו' אומ' הואיל ולא נאסרה אחת מהן עליו ובא ומצא שתיהן בהיתר ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה אי זו היא מאמר הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף ובשטר אי זו היא שטר אני פל' בן פל' מקביל אני עלי פלנית יבמתי לזון ולפרנס כראוי ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון כשם שהקדושי' אינן קונין באשה אלא מדעת שניהם כך מאמר אין קונה ביבמה אלא מדעת שניהם מה בין קדושין למאמר שהקדושין גומרין מאמר אין גומר הלכה בהעריות שאמרו אינן

20

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ב

 אנו הרי אילו נאמנין משנחקרה עדותן בבית דין אמרו בדאין אנו אין נאמנין זהו כללו של דבר עדים שהעידו לטמא ולטהר לרחק ולקרב לאסור ולהתיר לפטור ולחייב עד שלא נחקרה עדותן בבית דין אמרו בדאין אנו הרי אילו נאמנין משנחקרה עדותן בבית דין אמרו בדאין אנו אין נאמנין יפה כח שטר מכח עדים וכח עדים מכח שטר יפה כח שטר שהשטר מוציא אשה מיד בעלה מה שאין כן בעדים יפה כח עדים שהעדים שאמרו מת פל' תנשא אשתו כתב בשטר מת פל' לא תנשא אשתו אם אמרו מה שכתוב בשטר זה שמענו ושכחנו תנשא אשתו כותב אדן עדותו בשטר ומעיד

1234567891011121314151617181920