שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לג

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לגדין הלוקח כשכותב שטר המכר על שם חברו ואינו רוצה שתכתב על שמו ויתחלק זה לב' חלקים.החלק הא' אם אותו שנכתב השטר על שמו אינו מערער עליו בכלום הוי הדין על שלש דרכים וכגון ראובן שקנה קרקע משמעון ולא רצה לכתוב כתב המכר על שמו וכתבו בשם לוי, הדרך הא' אם יקנה ראובן אותו קרקע שנכתב בשם לוי תדע דאם בשעת הקנייה הודיע ראובן לשמעון המוכר ולעדים שזה הקרקע שאני קונה לעצמי אני קונה אותו ואני כותב השטר על שם לוי לדבר שהוא בלבי שאיני יכול לגלותו דין הוא שיקנה ראובן

162

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לד

 במתנה לפי שאחריות הוי ראוי להיות בשטר המכר ולא בשטר המתנה.והשני לצורך הזמן לדעת מאיזה זמן קנה הלוקח אותו קרקע שאם יבא ב"ח של מוכר לטרוף ממשעבדי כי היכי דנדע אם הוא קודם לב"ח ואם לא, דתדע שאם סומך הלוקח על השטר הראשון והוי זמנו קודם לזמן שטר ב"ח אין על ב"ח לטרוף ממנו ולא כלום, ואם סומך הלוקח על השטר השני ואינו סומך על השטר הראשון כלום והוי זמן שטר ב"ח מוקדם לשטר השני ב"ח גובה ממנו.ועדין הדין בדבר הזה היכא שהשטרות מתחלפים כגון שהאחד במכר והאחד במתנה אם היה כתב המתנה מוקדם יש על הלוקח לטעון

163

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לה

 שאין בהם דין אונאה. תדע שהתורה לא הזהירה אלא בדבר הנתן מיד ליד כגון מטלטלים שנאמר או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד, יוצא מכלל הקרקעות שאין נטלים מיד ליד וכמותן העבדים מאחר שהוקשו לקרקעות כדכתיבטו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזת, ויצא נמי מן הכלל מי שמוכר שטר חובותיו שיש לו על אחרים לפי שהקונה אותו אינו קונה אותןטז) לשום הממון הנכתב בהן וכגון שיש לראובן על שמעון מנה בשטר ומכר ראובן אותו שטר ללוי, אבל היכא שקונה את השטרות לצורך גוף השטרות ממש כגון שצריך להם מפני שהוא בשם או הדומה לו הרי יש עליו

164

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לו

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לודין המוכר שטרי חוב שיש לו על אחרים ואח"כ מוחל אותן לאותם שלוו ממנו. וכגון ראובן שיש לו שטר חוב על שמעון ומכרו ללוי והניח לו מקצת הדמים שימתין לוי על שמעון עד שיגיע זמנו ואח"כ בא ראובן ומחל אותו לשמעון אין על שמעון לפרוע כלום ואין יכול לוי לתובעו אעפ"י שקדמה לקיחתו של לוי באותו שטר משום דאמרינן דאתיא מחילתו של ראובן ובטלה לקיחתו של לוי ויחזור לוי על ראובן בדמים שנתן לו.והיכא שמת ראובן נמי לאחר שמכר לוי אותו שטר חוב ובא יורש של ראובן ומחל אותו לשמעון הוי

165

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מ

 הלך אחר עדים ואם אין שם עדים בברירה גמורה אבל יש שם עדים ששמעו שם החפץ אבל לא שמעו לא קטן ולא גדול וכגון ששמעו בית אני מוכר לך עבד אני מוכר לך שדה אני מוכר לך דהתם ודאי אין על המוכר לתת ללוקח כי אם הקטןא) אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע שטרות כלן פרועים. א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו. א"ל התם יד בעל השטר על התחתונה אבל יש על המוכר לישבע

166

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער נג

 לו מן הדין שיוכל לטענו ולומר הריני סותר את חובי שיש לי עליו מזה המכר שאני לוקח ממך תדע שהוא על שני עניינים.הענין הראשון היכא שלוקח זה החפץ ויש לו המוכר על הלוקח חוב מתחלה וכמו שאפרשנו דין הוא שיחתוך שעור חובו מזה המקח כדגרסינןא) המוציא שטר חוב על חברו והלה מוציא שמכר לו את השדה, אדמון אומר אלו חייב הייתי לך היה לך להפרע את שלך. וחכ"א זה היה פקח שמכר לו את הקרקע שיכול למשכנו עליו ומפרשינן באתרא דיהיב' זוזי והדר כתבין שטרא שטענתם היה לך להפרע את שלך טענה היא אלמא מסבר סבירא ליה דכל

167

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער א

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער אא) ב"ב דף קס"ז ע"ב ונלענ"ד דיש לגרוס בדברי רבינו כותבין שטר למוכר אעפ"י שאין לוקח עמו וכן מצאתי בקיצור השערים שחיבר רבינו.ב) ב"מ דף י"ג ע"א.ג) כריתות דף כ"ד ע"ב ובגירסא שלפנינו האומר לחבירו ופירש"י שהי' שותף עמו ועמ"ש התוס' בכתובת דף פ"ג ע"א בד"ה קנו מידו ומ"ש הרא"ש שם ועיין מ"ש הה"מ פכ"ג מאישות.ד) ב"ב דף נ"ח ע"ב.ה) שם דף נ"ט ע"א.

168

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ו

 ה"ג דאיירי שפירש בשטר שאין לו עליו אחריות, ואפי' בשטרי מכר אחריות ט"ס כמש"כ רבינו לקמן שער כ"ח וסוף שער ל' וכן הרמב"ם פי"ט ממכירה, ומיישב לפי שיטת בעה"ת שער מ"ז הובא בש"ך חו"מ סי' קט"ז סק"ה דבמוכר שדהו בעדים בעינן שיקבל עליו מפורש אחריות ואפשר דרבינו איירי דאין כאן שטר רק עדים וכרב פח"ה מ"ה דמוכר שדהו בעדים גובה ממשועבדים ויעוי' גם שעה"מ פי"א מהל' מלוה מש"כ, עכת"ד בס' שע"ח].ק) ב"ב קס"ט ע"ב.קא) כתובות פ"ה ע"א.קב) [הובא במאירי כתובות צ"ח בשם גאוני הראשונים ונלמד הלכה זו מדין האלמנה דאמרינן לה מאן שם לך וכ"כ המ"מ פי"ז

169

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יג

 היא כו'].קיח) ב"מ מ"ו ע"ב וגרסינן ותרגמה רב אחא.קיט) [ב"מ מ"ו ע"א תוד"ה כל הנעשה דמפרש כיון שזכה זה נתחייב זה הלוקח באונסי חליפין עי' כתובות ע"ו ע"א וכן ב"מ מ"ז ע"א].קכ) ב"מ מ"ז ע"א.קכא) [עי' בשער קניית שטר שהארכנו מזה].א) קדושין כ"ב ע"ב ועיין ב"מ ח' ע"ב מהו לשון מסירה כו' ע"ש.ב) [יחזקאל כ' פסוק לז].ג) [אולי כצ"ל לפי שבתורת משיכה יש מסירה ומוספת עליה כו'].ד) קדושין כ"ב ע"ב ב"ב ע"ה ע"ב.ה) [נראה דצ"ל ויותר חזק מכל הקניות].ו) קדושין כ"ה ע"ב ובגירסא שלנו וחכמים אומרים בהמה דקה כו'.ז

170

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער לג

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער לגא) ב"ק דף ק"ב ע"ב ועיי"ש ברי"ף והרא"ש והרמב"ם פ"ב מה' שלוחין ה"ה וטו"מ בסי' קפ"ד סעיף ב' דלא הביאו רק האקומתא בתרייתא דש"ס דהדין בין הלוקח והמוכר שיעשה לו המוכר עוד שטר ועיין בט"ז בסי' קפ"ד ס"ב שהאריך בעניינים אלו ועיין עוד בסי' ס' סעיף ט' ובסמ"ע וש"ך ס"ק ל"ד.ב) שם.ג) שם דף ק"ג ע"א.ד) ב"ב דף קנ"ד ע"ב, ורבינו גורס או שמרכתיה לך כו' ובגירסא שלפנינו ליתא לתיבת או ועיין פרשב"ם שם שכתב דהיינו אמנה ורבינו פירש לקמן בסמוך ענין אמנה וכוונתו שלא מכרו

1234567891011121314151617181920