שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער א

 קנה אותו חפץ אלא להנאה שיהנה ממנו כגון שכירות כלים שלאחר שישלמו ימי שכירותו יחזרו הכלים לבעליהן.הדרך הרביעי אתה מוצא שאדם מוכר חפץ והלוקח אינו עמו וקנה הלוקח את החפץ כגון שמעיד מוכר מעצמו ואומר כך וכך נטלתי מפלוני בחפץ זה דהא שעבד נפשיה כדגרסינןא) כותבים שטר ללוה אעפ"י שאין מלוה עמו, ותו גרסינן בב"מ בפ"קב) כותבים שטר ללוה אעפ"י שאין מלוה עמו ואוקמה ר' אסי בשטרי הקנאה דהא שעביד נפשיה.הדרך החמשי אתה מוצא פעמים שאדם מסלק עצמו מן החפץ שהוא שלו לא הוא מסולק ממנו ואף חברו לא קנה אותו כדגרסינןג) האומר דין ודברים

152

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ו

 ולתת להם כגון המסרב בב"ד ואומר איני שומע לדבריכם ולא אתן מה שיש לו עלי לאחר שצוהו ב"ד להחזיר את הפקדון והוא אינו רוצה דהתם ב"ד יכולים למכור לאלתר ואם הוא חוב אין ב"ד יכולים למכור אלא לאחר תשעים יום ל' הראשונים אמרינן שמא מפשפש הוא על זוזי כדי לפרוע שטר חובו, ל' האמצעיים שמא מוכר הוא חפציו כדי להביא ולפרוע, ל' האחרונים גובה הוא מאותן שמכר ויביאקמז) כדגרסינן א' רבה הלכתא מקיימי' את השטר שלא בפני בעל דין ואפי' עומד וצווח ואי אמר קבעו לי זמנא ואיזיל ואייתי סהדי ומרעינא ליה לשטרא קבעינן ליה ואי לא אתי בזמני'

153

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

 יום א' וא"ע יום א' דברי ב"ה אמרו להם ב"ש תקנתם את רבו את עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו ב"ח וכותב שטר על חצי דמיו וחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש.ותדע דאם אותו הרב שיש לו צד עבדות בעבד נתן חלקו לקטן לפי שהקטן מקנה קני אקנויי לא מקנה והערים בדבר זה כדי שלא יכפוהו ב"ד בשחרורו אף ב"ד מערימים עליו ומוציאים אותו לחירות כי הא דגרסינןלג) ההוא עבדא דבי

154

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יג

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יגוזה השער הוא החזק שבכולם והוא העקר והשרש למקח וממכר לפי שיש בו קנין קרקעות ועבדים ומטלטלים ומתחלק על ט"ו שערים:ואלו הן. שער הראשון כסף. שער ב' שטר. שער ג' חזקה. שער ד' חליפין. שער ה' מסירה. שער משיכה. שער ז' הגבהה. שער ח' קניית מקום. שער ט' סיתומאתא. שער י' מודד לתוך קופתו. שער י"א תלישה. שער י"בא) מחאה שהיא במעמד שלשתן. שער י"ג זכוי שהוא ע"י אחר. שער י"ד אגבי. שער ט"ו אמירה.שער הא' כסף. אתה מוצא בו ששה דרכים: הדרך הראשון שדה נקנה בכסף וכמו שנינו

155

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יד

 יתומים קטנים.לפי שדין ישראל עם חברו כשהוא נושא ונותן עמו כבר פי' תורתו בשער י"ג, אבל כשהעכו"ם לוקח מישראל אע"פ שנתן דמיו לישראל לא קנה אותו העכו"ם הקרקע הזה באותן דמים כמי שקונה ישראל מישראל בנתינת הכסף אלא לא קנה זה העכו"ם עד שיכתוב לו ישראל זה שטר מכר.וכמו כן אם לקח ישראל מעכו"ם קרקע ונתן לו דמים לא קנה אותו ישראל עד שיכתוב לו העכו"ם שטר מכרא) כדגר' אר"י אמר רב הבא מחמת עכו"ם הרי הוא כעכו"ם מה עכו"ם אין לו חזקה אלא בשטר אף הבא מחמת עכו"ם אין לו חזקה אלא בשטר, ואע"פ שישראל קונה

156

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כו

 ארעא דלא חזיא לך, ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בבינונית דכוותיה גבי שמעון אבל שייר בבינונית דכוותיה גבי שמעון מצי אמר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו ואזדא רבא לטעמיה דאמריב) רבא כדרך שתקנו בלוקח ראשון כך תקנו בלוקח שני.התשיעי חוב שאין עליו לא שטר ולא קנין אלא הודאתו בב"ד או שהעידו עליו בפני ב"ד שיש למלוה זה על לוה זה כך וכך ודן עליו ב"ד שיפרע את שלו דין הוא שיטרוף מנכסים משועבדים ומאיזה נכסים משועבדים אמרינן מאותן שמכר אחר שהודה בב"ד לפי שכיון שהודה בב"ד כותבים עליו בכתיבת השטר כדגר'יג) מר בר רב

157

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כז

 כתוב בתוך השטר קשור עם הלוה על הדרך שכתבנו בשער שעל גבי זה.א)השלישי צריך שיהא חובו מוקדם למכירת הלוה, אבל כל מכירה שהיא מוקדמת קודם זה שלוה הימנו אותה מכירה הרי היא כראוי דהא לא נכנס במכר עליה שעבודו כדגר'ב) ואלא (מה) [הא] דתנן כותבים שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו ניחוש שמא כתב ללוות בניסן ולא לוה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין ואמר רב אסי בשטרי הקנאה דהא שעבד נפשיה אביי אמר עדיו בחותמיו זכין לו.הרביעי אימת טריף ב"ח מן הלקוחות כגון שלא היה לו ללוה ולא כלום ממה שיפרע ממנו

158

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כח

 פי' אם קבל אם לא קבל אפי' הכי אחריותו עליו דאמרינן טעות סופר הוא דאמרב) רבא הלכתא אחריות טעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר דאין אנו דנין שלא יהא אחריותו עליו אלא כגון שפי' בפי' ע"מ שאין לך עלי אחריותג) לפי שאנו דמי שאבד שטר מקחו וחוזרים וכותבים לו שטר אחר לא אמרו שיכתוב סתם בלא אחריות ויהא דיה לה בכך אלא צריך לפרש בתוך גופו של שטר אין ללוקח הזה שיגבה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין אבל כתבנו לו זה השטר כדי שיודע שהשדה לקוחה היא לו כדגר'ד) מי שבא

159

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ל

 ונותן לבעלים רביע. ופי' סקיריקון אדם גדול עמלקי שאדם נתלה עליו בשעת הגזלה והחמס ואמר לו אותו ישראל טול קרקעי והניחני הילכך מי שלקח קרקע זה מן הבעלים שהיו תחלה ואח"כ לקחו מן הסקריקון הרי מקחו קיים. אבל אם לקחו מסקריקון תחלה ואח"כ לקחו מבעלים הראשוניםיג) או שכתב לו שטר ולא קבל עליו אחריות אין מקחו קיים אבל יש עליו דין מה שעכשו נפרש, אבל אם כתב לו שטר הרי זה קנה אותו קרקע ואין עליו אותו דין שהיה עליו אלו לא קבל עליו אחריות דגרסי'יד) אמר רב לא שנו אלא דא"ל לך חזק וקני אבל בשטר קנה

160

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לא

 לעל פה דלא אתי על פה ומרע לשטרא אבל בשטרא אתי שטרא ומרע שטרא.ומה שאנו אומרים לא אתי על פה ומרע שטרא לא אמרינן אלא אותן עדים החתומים על המכר שאם הם בעצמם מעידין על המודעא שהוא על פה לא יבא דברים ויבטל כתיבת' אבל כתיבתם של שטר המודעא יבטל כתיבתם של שטר המכר דהוה לית כתב כנגד כתב ולפיכך צריך שיכתבו כתב מודעא כדי שיבטל זה את זה, אבל אם העדים שהעידו במודע' הם עדים אחרים שאינן אותם החתומים בשטר המכר הרי הן יכולין להעיד בין בעל פה בין בכתב ויכולין לבטל שטר המכר כיון שיודעין את המודעא

1234567891011121314151617181920