שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 דיהיב ליה שטרא, מי כתיב בכסף ובספר יקנו, אלא בכסף הוא דקנו ושטרא ראיה בעלמא הוא. בשטר מנלן, אי אמרת מהאי קרא הא אמרת שטרא לראיה בעלמא הוא, אלא מהכא, דכתיב ואקח את הספר המקנה (ירמיה לב יא). אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל במכר אע"פ שכתב לו שטר לא קנה עד שיתן לו דמים, מכאן שכותבין שטר על המכר, אע"פ שנתן דמים לא קנאו עד שיכתוב לו שטר, ואם פירש הקונה ואמר אי בעינא בכספא איקני דאי בעי' למיהדר בי לא מצית הדרי, ואי בעינא בשטר אקני דאי בעינא למיהדר בך הדרנא דבריו קיימין. והמוכר שדהו מפני

112

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 ע"י חופה הבאה מחמת קידושין, וחותם בא"י מקדש ישראל ע"י חופה וקידושין. אלמא דבלא חופה וקידושין אין הורתו של ישראל בקדושה, אלא כבא אל אשה זונה: ושבע ברכות של חופה מברכין אותה ז' ימי המשתה בדאיכא פנים חדשות, ואי ליכא פנים חדשות אינה מברך, אלא ברכה שביעית ותו לא: ובמכתב שטר כתובה יש שינוי מנהג בישראל על מכתב התוספת והנדוניא ולא פסיקא מילתא אפילו מדרבנן אלא כפי מנהג העיר, זולתי מאתים זוז לבתולה, שהן כ"ה סלעים דנפקא לן מן מוהר הבתולות, ולאלמנה מנה מדרבנן כשמה דהיינו אל מנה: ואגב שהזקקתי לכל כך כתבתי טופס השטר דצריך למקני לך קנין כתובה

113

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לו

 אלו עבדים ושפחות, וביעקב כתיב ויקם יעקב וישא את בניו (בראשית לא יז), תחלה, ואח"כ כתיב את נשיו, אבל בעשו כתיב להפך וזש"ה לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו (קהלת י ב): וילך אל ארץ. תרגם יונתן בן עוזיאל איטלטלי לארעא, ולא פירש כאן שם הארץ. ר' אליעזר אומר מפני שטר חוב, שהרי מכר בכורתו וחלקו בארץ שבא עניין של מטה ופירוש הר שעיר: מפני יעקב אחיו. ר' יהושע בן לוי אומר מפני הבושה, שראה את יעקב אחיו מעוטר בבנים הגונים ובנות הגונות וכל טוב. אבל דרך הפשט מדבר הדברים על אופניהם, כי פסוק הסמוך לו מודיע למה הלך:סימן

114

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 סימן טזטז) ויאמר יהודה. זה אחד משלשה מקומות שדיבר יהודה בראש ומינוהו עליהם לראש: מה נאמר לאדוני. על כסף הראשון: ומה נדבר. לאדוני על הגביע שחטאנו בהם, גלוי וידוע לפני הקב"ה שלא חטאנו בהם: ומה נצטדק. שלא חטאנו בהם: האלהים מצא [את] עון עבדיך. מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו. נצטדק, כלומר נצדק עצמינו, כי בלי ט' יש לומר נצדק בדין מתוך מעשינו, אבל נצטדק אפי' שלא כדין משמע, וכן ת' המוטפלת בתוך התיבה נדרשת מעין זה המדרש, כגון ויתהלך, תשתכרין, יתברך, ויתגדל, וכל דומיהם: הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. גם גם לרבות

115

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 מעתה אין לו חלק בה, ולא נותר בה זולתי חלקי, אמרו לו בני יעקב והלא צוונו אבינו שאין לך עליו במערה ובשדה כלום, שהרי קנה את חלקך ממך, שנא' בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען (בראשית נ ה), ואין כירה אלא מכירה, והיה עשו מעכב והולך עד שקפץ נפתלי להביא שטר מכירה ממצרים, והביאו לשעה קלה, הראוהו לעשו, ולא היה מתפייס והיה חושים בן דן חרש, כיון שראה עשו מעכב לקבור זקינו דקרו בצוארו והתיז ראשו. ונפלו שתי עיניו על מטתו של יעקב, ופקח יעקב עיניו וראה, ועל זה נאמר ישמח צדיק כי חזה נקם (תהלים נח יא), אותה שעה

116

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 שיעורה כאגוז. נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין דהיינו שתי אותיות דידן ובית אחיזה וזהו קשר מוכסין. ת"ר המוציא קשר מוכסין עד שלא הראו למוכס חייב, משהראו למוכס פטור, ר' יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב מפני שצריך לו להראותו למוכס שני, דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא: ת"ר המוציא שטר חוב עד שלא פרעו חייב, משפרעו פטור, ר' יהודה אומר אף משפרעו חייב, מפני שצריך לו להראותו לבעל חוב:מתני' עור כדי לעשות קמיע. קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין וזהו היא שמע ישראל. אמר רב קלף הרי הוא כדוכסוסטוס, וזו וזו כותבין עליו מזוזה, אבל תפילין אינן

117

פתרון תורה פרשת האזינו

 עשייה לשמיעה, ככת' ברכו ה' מלאכיו גבורי כח וג' ואח[ר] כך לשמע בקול דברו. והעדים הן שמים וארץ, ככת' העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ וג' וסופר בית דין זה משה, שנ' ויכתב משה את השירה הזאת. ומנהג זה שאנחנו כותבים בזה הסידור לקחו אבותינו ברמז מן שטר השירה הזאת וכשמתחילין בראש השטר הזכרת עדים כך השירה הזאת התחיל בהזכרת עדים, ככת' האזינו השמים ואדב'. פרשה זו יש לפרשות הדין, יש בה לתחיית המתים ויש בה לימות גוג ומגוג. יש בה לצדיקים ויש בה לרשעים. יש בה לעניים ויש בה לעשירים. ד' א' ולמה לא העיד הקב"ה עליהם

118

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 מבול בא ונהיה פרות ורבות למארה א"ל כי איש הרגתי לפצעי שיבואו עלי פצעים בשבילו וילד לחבורתי שיבואו עלי חבורות בשבילו אתמהא קין הרג ונתלו לו שבע דורות אני שלא הרגתי אינו דין שיתלו לי ע"ז דורות רבי אומר הרי זה קל וחומר של חשך אם כן מהיכן הקב"ה גובה שטר חובו, אם איש למה ילד ואם ילד למה איש איש לאברים וילד לשנים אמרו לו איתא ניזל גבי אדם אזלין לגבי אדם אמר להם עשו את שלכם והקב"ה עושה את שלו א"ל אסיא אסי חגירתך כלום פירשת מחוה ק"ל שנים אלא כדי שלא תוליד ממנה בן אתמהא כיון ששמע

119

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 הארצות אלא בארץ כנען לנסותו ולהורידו למצרים, הנס החמישי נלקחה שרה שנאמר ותקח האשה בית פרעה [י"ב, ט"ו] ואותה לילה היה י"ט של פסח והביא הקב"ה על פרעה ועל ביתו נגעים להודיע שכך הוא עתיד להכות את ארצו שנא' עוד נגע אחד אביא על פרעה, פרעה מאהבתו אותה כתב לה שטר כתובתה מכל ממונו בין כסף בין זהב בין עבדים בין שפחות וקרקעות וכתב לה את ארץ גשן לפיכך ישבו ישראל בארץ גשן וכתב לה את בתו הגר מפלגשיו לשפחה ואף אבימלך לקחה וירד מיכאל המלאך ושלף חרבו עליו להרגו, הנס הששי באו עליו כל המלכים להרגו ואמרו נתחיל ראשון

120

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח

 את יעוש ואת יעלם ואת קרח [ל"ו, ה] כתיב כי אני חשפתי את עשו קליפת בצלים כ"כ למה גליתי את מסתריו כדי לגלות הממזרים שבו, וכמה ממזרים העמיד רב אמר ג' לוי אמר ד' קרח דהכא ממזר הוא, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו [ל"ו, ו] ר' אליעזר אומר מפני שטר חוב ר' יהושע (בן לוי) אמר מפני הבושה, ותמנע היתה פילגש [ל"ב, י"ב] (כתוב ברמז קנ"ט), הוא ענה אשר מצא את הימים (כתוב ברמז ז), כל שאזניו דקות אמו סוסיא ואביו חמור ושאזניו גדולות אמו חמורה ואביו סוס, ר' חנינא הוה מפקד לאלין דבי נשיאה הוו זבנין מן אלין

1234567891011121314151617181920