שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כו

 בני ישראל בארץ גושן בארץ שרה אמם, וכתב לה את הגר בתו מפלגשו שפחה, ומניין שהייתה הגר בתו של פרעה מפלגשו, שנ' ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר, והשכים פרעה בבקר ונבהל שלא קרב אליה ושלח וקרא לאברהם ואמר לו הרי אשתך שרי לפניך וכל שטר כתובתה עמה קח ולך ואל תעמוד בארץ הזאת, שנ' ועתה הנה אשתך קח ולך, ויצו עליו פרעה אנשים מעבור אברהם לבא אל ארץ כנען גר בארץ פלשתים להנפש שם והלך, והכל צפוי לפני הב"ה, ושלח אבימלך ויקח את שרה, סבור להעמיד ממנה בנים, שנ' וישלח אבימלך ויקח את שרה,

102

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק לז

 ואלהי אבי היה עמדי (בראשית לא ה), אשריו, שהרי עשו ברח מפניו שנא' וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו (שם לו ו), וכה"א נסו ואין רודף רשע (משלי כח א), רשעים ארץ ישראל מקיאתן, צדיקים ארץ ישראל קולטתן, בעשו כתיב וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, ר' אליעזר אומר מפני שטר חוב, ר' יהושע אומר מפני הבושה, צדיקים ארץ ישראל קולטתן, דכתיב וישב יעקב בארץ מגורי אביו: תנן התם הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, תנו רבנן הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות, כופין אותה, ואם לאו תצא בלא כתובה, היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות, כופין

103

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 עבדי, כלומר כל הערמימות שיכולה לעשות עושה. בב"ק על בהמה שקשורה בחמה וברחה לה שחייב מי שהניחה. כך מה נצטדק מה ערמימות נוכל לעשות מעתה, אמרו לו גלוי וידוע לפני קונינו שלא חטאנו לא אנחנו ולא הוא, אלא האלהים מצא את עון עבדיך, א"ר יצחק מצא בעל חוב לגבות את שטר חובו. א"ר לוי כזה שהוא ממצה את החבית והעמידה על שמריה, ממצה כמו מיץ חלב (משלי ל לג): הננו עבדים. כלומר אע"פ שידעו שאין הדין כן, כדי להשקיט את חמתו, היו אומרים לו הננו עבדים לאדוני:סימן יזיז) ויאמר חלילה לי. חולין הוא למלך כמותי לעשות שלא כדין:

104

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 כדי שמן, ונשברו בחתירתו חייב לשלם: אם אין לו ונמכר בגניבתו. יכול לעולם, ת"ל שש שנים יעבוד (שמות כא ב): ונמכר בגנבתו. לא פחות ולא יתר. ר' יהודה אומר גנב פחות ממה ששוה אינו נמכר, יותר על ששוה, רשות ביד בעל הגנבה אם רצה למכור מוכר, ואם לאו כותב לו שטר:סימן גג) אם המצא תמצא בידו הגנבה. אין מציאה אלא בעדים: בידו. כל מקום רשותו, גגו, וחצירו, וקרפיפו, וכה"א ויקח את כל ארצו מידו (במדבר כא כו): משור עד חמור עד שה חיים. להביא את החיה: חיים שנים ישלם. [ולא מתים]: שבעה גנבים הם. הראשון שבגנבים גונב דעת

105

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 הא שטרא אמר ליה ולא פרעתיך. אמר להו הנהו סטראיה וודאי רוח שלי. אמר רב נחמן איתרע שטרא והלכתא כוותיה והני מילי דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר שטרא אבל פרעיה בין דידיה [דף יח עמוד א] לדידיה מנו דיכול למימר ליה לא היו דברים מעולם יכול לומר סטרא נינהו. והלכתא שטר שיש בו עדים כשרים ואע"ג דאיכא תרין קרובין לא פסילי הנך קרובים לשטרא והלכתא עדים הקרובים בין לערב בין למלוה בין ללוה פסולין:פרק שביעי: מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין וכו' (כתובות פ"ט מ"ב). ר"ע אומר ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה והיורשין אין צריכין שבועה והלכה כר"ע.

106

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 ולא קודם (לכאן):כי יקח איש אשה. מלמד שהאשה מתקדשת בכסף דכתיב כי יקח איש אשה. ולקיחה זו קנייה. כענין (ירמיה לב) (קח) לך את שדי אשר בענתות. וכתיב התם שדות בכסף יקנו. ובעלה. מלמד שנקנית בביאה. ובשטר מנא לן כדאמרי' במסכת קדושין ומה כסף שאינו מוציא מכניס. שטר שמוציא אינו דין שמכניס. וכן הוא אומר ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר. הקיש הוויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הוויה בשטר וכו' במסכת קידושין. והיה אם לא תמצא חן בעיניו. יכול על חנם ת"ל כי מצא בה ערות דבר. מחלוקת בית הלל ובית שמאי במסכת גיטין. בית שמאי אומרים לא

107

בראשית רבתי פרשת בראשית

 רבש"ע אלולי שראיתיו פיו מלא שירות ותשבחות לא נתתי לו אפילו ע'. א"ל הב"ה תשמיע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך. א"ל כבר דברתי ושמעה אזני. הוריד הב"ה מלאכי השרת והעיד אותם עדי אתם ואמר להם תנו לאדם יד והעידו עליו כעל חק שחקק ע' שנה לדוד בן ישי, והביא הב"ה שטר וכתב על אדם כתב. ואם אתה אומר לא יכול הב"ה לעשות כזה עד שיכתוב עליו ויעיד עליו עדים ויתן לו יד. אלא שבקש הב"ה שתהיה זאת לדורי דורות לזרעית אדם עד אשר לא יתן איש אל רעהו ממון עד שיכתוב עליו כתב ועדים נאמנים, ובעבור היד שנתן הב"ה לאדם

108

בראשית רבתי פרשת וישלח

 וארץ ישראל ומערת המכפלה נתן ליעקב וכתבו כתב עולם ביניהם. אמר יעקב לעשו לך מארץ אחוזתי מארץ כנען אין אנו יכולין לעמוד ביחד. מיד לקח עשו נשיו וכל אשר לו והלך להר שעיר מפני יעקב אחיו, הה"ד וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו.וילך אל ארץ וגו'. מפני שטר חוב. כיצד בשעה שלוה אברהם את השטר ידע תדע כי גר יהיה זרעך (ט"ו י"ג), היה עשו מתירא מן השטר והוא עומד ומכנס לכל בניו, א"ל מסורת א' אני נותן לכם מפני שנגזר על הזקן שטר שישתעבדו בניו, ואנו אחים ליעקב ומן הדין אנו צריכים להשתעבד, אלא נלך ונברח מכאן עד

109

בראשית רבתי פרשת ויגש

 אם שלנו נמכר, של לוים מפני מה אינו נמכר, א"ל הב"ה אם אתם תמהים על זאת הסתכלו בפרעה שלא הניח לכהניו למכור אדמתם שנאמר רק אדמת וגו', לפי שמשמשין בבית ע"ז שלו, והלוים משמשין בביתי דין הוא שלא ימכרו אדמתם.מז, כז ויאחזו בה. שנאחזו בענוי ועבדות בשביל שטר חוב שיצא עליהם מאביהם דכתיב ועבדום וענו אותם (ט"ו י"ג), אעפי"כ ויפרו וירבו מאד, וכה"א וכאשר יענו אותו וגו' (שמות א' י"ב).מד, יח ויגש אליו. הה"ד ליש גבור בבהמה (משלי ל' ל') זה יהודה. א"ר יהושע מי הוא שרו של שור ארי, לשור שהיה מנגח ומכעיס לכל מי שמקרב אליו

110

בראשית רבתי פרשת ויחי

 למחנה] יוסף, א"ל הב"ה [עמוד 259] אתם גמלתם חסד עם יעקב עבדי, אף אני נותן לכם שכרכם ולבניכם בעוה"ז וכשמתו המצרים זכו להקבר בארץ.נ, יג ויקברו אותו וגו'. מפני מה נכתב בקבורת אברהם ויעקב מקנת המערה, וביצחק לא נכתבה, ללמדך שכל מקום שנזכרה היה ערעור ונצרכו להוציא שטר המקנה, וביצחק לא היה ערעור לכך לא נזכרה.נ, יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו. מפני מה בעלייתן חשיב לאחי יוסף אחרי עבדי פרעה ובירידתן חשיב להם בתחלה. עד שלא ראו בכבודן של ישראל לא נהגו בהם כבוד, [ולבסוף שראו בכבודן נהגו בהם כבוד]. וכל העולים אתו, מכאן שלא נזוק א'

1234567891011121314151617181920