שטר

שטר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21999 מקורות עבור שטר. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויצא

 המושל בכל אשר לו (שם /בראשית/ כד ב), אמר ר' שמואל בר יצחק מהו המושל, שהמשילו בכל אשר לו, אמר אפילו אתה נותן כל מה שיש לי, קח אשה לבני משם. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו (שם שם /בראשית כ"ד/ י), זו היא דיתיקי (שטר מתנה) הוליך בידו, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק (בראשית כה ה), התחיל העבד מחלק לזו נזמים, ולזו קטליות, ולזו טבעות, זש"ה יש מפזר ונוסף עוד (משלי יא כד), בירכו הקב"ה, שנאמר ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו (בראשית כה יא), אבל יצחק לא עשה

92

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת

 מלאכים. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו (במדבר שם /כ'/), אמר לו אתה ידעת כשאמר הקב"ה לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך (בראשית טו יג), אנו נשתעבדנו ואתה בן חורין.[לד] וירדו אבותינו מצרימה (במדבר שם /כ'/ טו). כל אותו הענין, משל לשני אחים שיצא שטר חוב על זקינם, עמד אחד מהם ופרע אותו, לימים התחיל לשאול חפץ מאחיו, א"ל אתה ידעת שאותו חוב על שנינו היה, ואני הוא שפרעתיו על תחזירוני מן חפצי שאני שואל.[לה] נעברה נא בארצך וגו' ולא נשתה מי באר (שם /במדבר/ כ יז). מי בורות היה צריך לומר, לימדך תורה דרך ארץ,

93

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 מגלה.(כב) [כג, מ] ולקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון, אלא ראשון הוא לחשבון עונות, רבי מני ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר מלה"ד למדינה שהיתה חייבת ליפס למלך והיה המלך משלח לגבותה, ולא היתה נותנת שהיה שטר גדול, כך פעם הראשון ופעם שני היה משלח לגבותה ולא היו נותנין מה עשה המלך אמר לבני פלטרין שלו עמדו ונלך עליהם, עד שהן הולכין כמו עשר מילין שמעו בני המדינה מה עשו, התחילו גדולי המדינה יוצאין לאפנטי של מלך, אמר להם מי אתם, אמרו לו בני מדינה פלונית אנו ששלחת לגבותינו,

94

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת חקת

 מי מריבה וירע למשה בעבורם לא פרק משה משאן מעליו אלא וישלח משה מלאכים אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו אמרו לו אתה ידעת כשאמר הקב"ה לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך (בראשית טו), אנו נשתעבדנו ואתה בן חורין וירדו אבותינו וכל אותו הענין, מלה"ד לשני אחים שיצא שטר חוב על זקניהם פרע אותו אחד מהם, לימים התחיל לשאול חפץ מאחיו, א"ל אתה יודע שאותו חוב שפרעתי על שנינו היה ואני הוא שפרעתיו לכך אל תחזירני מן חפצי שאני שואל, וירדו אבותינו מצרים מה טיבן של אבות כאן שנאמר וירעו לנו מצרים ולאבותינו, ללמדך שכל זמן שישראל בצרה

95

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת חקת

 ילמדנו פ' וישב יעקב.המה מי מריבה, לבן מלך שנטל אבן וסימא את עינו, היה אביו או' על כל דבר אבן זו סמאה עינו שלבני. לכך נאמ' המה מי מריבה. ילמדנו. מנהגו שלעולם אדם עוסק בפרקמטיא... דכתי' וירדו אבותינו מצרים וגו'. משל לב' אחים... על זקנם... שאותו שטר חוב שפרעתי... וירעו לנו מצרים (דף פ', ע"א) ולאבותינו. ללמדך שכל זמן שישראל בצרה אף האבות בצרה עמהם. ילמדנו.נעברה נא בארצך... ולא נשתה מי באר אינו או' אלא מי באר. ללמדך דרך ארץ... מן החנוני כדי להנאותו... התירו להם כיסכם, שלא יאמרו עבדים הם, עניים הם, הראו להם עשרכם וידעו שלא

96

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ל

 אלהינו חשכת למטה מעונינו ונתת לנו פליטה כזאת (עזרא ט יג). ר' אלעזר ור' יוסי ב"ר חנינא, ר' אלעזר אומר כף מאזנים מעויין הוא, כאן עונות כאן זכיות, מה הקב"ה עושה, מטה כלפי חסד, שנאמר ולך ה' חסד (תהלים סב יג), ר' יוסי ב"ר חנינא אמר מה הקב"ה עושה חוטף שטר חוב אחד מן העונות, ומיד הכף מכריעות, שנאמר נושא עון ועובר על פשע (מיכה ז יח). ר' נחמיה אמר חשב אדם לעבור עבירה, אין הקב"ה חושבה עד שיעשנה, ואם חשב לעשות מצוה ולא הספיק לעשותה, עד שלא עשאה, מיד הקב"ה כותבה כאילו עשאה, שנאמר וישמע ויכתב (בספר) [ספר] זכרון

97

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פו

 לוקח לך בגד, מיד משמחו, מה בשר ודם אומר לעבדו כן כדיי לשמחו, אנו שעבדיך אנחנו ואתה חי וקים, על אחת כמה וכמה, הוי שמח נפש עבדך. כי אתה ה' טוב וסלח [ורב חסד]. אמר ר' פנחס הכהן כף מאזנים מעויין הוא, כאן עוונות, כאן זכיות, מה הקב"ה עושה, חוטף שטר אחד מן החובות, ומטה אותן לכף זכות, שנאמר מי אל כמוך נושא עון (מיכה ז יח).[ג] [פו, ח] אין כמוך באלהים ה' ואין כמעשיך. מלך בשר ודם בונה תחלה את התחתונים, ואחר כך את העליונים, אבל הקב"ה אינו כן, אלא בתחלה את העליונים, ואחר כך את התחתונים, שנאמר

98

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 מן הקרקע שהיה סביביו כמו חצי אמה, כדי שיהיה היכירא משאר השדות: עפרן חסר ו' לפי שלקח מאברהם כל אותם הקנטרין, ועליו נאמר נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו (משלי כח כב), שנחסר אות אחת משמו:סימן יח[יח] לאברהם למקנה. שעשה לו שטר וחתמו מבני חת את השטר שכתב אברהם שלא יהיו בניו יורשין יבוס, שנאמר ויאמרו (אנשי) [יושבי] יבוס (אל דוד אל) [לדוד לא] תבוא הנה (דה"א יא ה), מפני השבועה שעשה להם אברהם וחתמו השבועה בצלמון נח שת. ח' פעמים כתובים בני חת בזו הפרשה, ולמה מפני החסד שעשו עם אברהם, ולכך נקרא

99

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 יעקב לקבורה, היה עשו מעכב מלקברו, היה אומר מערת המכפלה אינה מחזקת אלא ארבעה זוגות, וכבר קבר את לאה במקומו, אמר לו יוסף מכרת חלקך, שנאמר בקברי אשר כריתי לי (בראשית נ ה), והרי השטר במצרים, אמרו מי ילך, ילך נפתלי כי קל הוא כאילה. מיד קפץ והלך למצרים להביא שטר המערה לקבור את אביו, עד שהוא הולך בא חושים בן דן והיה חרש, וכשראה שהיו מונעין ליעקב מלקברו, אמר מפני מה אבי אבא אינו נקבר, אמרו לו עשו מונע, והיה בידו מרה והכהו על צוארו, וראשו נפלה במערה, וכל מטתו של יעקב נתמלא דם, לקיים מה שנאמר ישמח צדיק

100

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת חקת פרק כ

 ש"א ג' י"ד), ואין ויקדש בם אלא הריגה בעת שעברו על צוויו, כשם שאמר משה הוא אשר דבר ה' (ויקר' י' ג'), והיכן דבר ונקדש בכבודי (שמות כ"ט מ"ג):סימן יד[יד] כה אמר אחיך ישראל. וכי מה צורך היה למשה לזכור האחוה, אלא כך אמר משה שטר הי' עלינו ועליך מימות אברהם זקנינו ועבדום וענו אותם וגו' (בראשית ט"ו י"ג), וגם האחים כולם היו צריכים לפרוע החוב של אביהם, ואתה אחי ישראל היית, והיה לך לפרוע החוב כשם שעשינו אנחנו, ואתה ידעת שאנו פרענו החוב, ואתה לא פרעת שלא היית רוצה לפרעו, שכן כתיב בעשו וילך אל ארץ מפני

1234567891011121314151617181920