שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן א

 יוסף בר חמא היל' שלישי בשיני כשר ורבא א' אפילו בראשון והיל' כרבא ומה יש בין פסולי עדות דאורייתא לדרבנן יש שני דברים שפסול מן התורה מובהקת פסלות שלהן ואין צריכין להכריז עליהן שפלוני פסול הוא [אבל פסול מדרבנן צריך הכרזה] וכל זמן שלא הכריזו עליו בית דין אין נפסלין שטרות מתחת ידיו מפני שיוכל בעל השטר לומר לא שמעתי שנפסל דאמר ר' אבהו א' ר' א"ע וכולן צריכין הכרזה בבית דין ואמרינן נמי ההיא מתנתא דהוו חתימין עלה תרי גזלני ושוב יש בין פסול דאורייתא לדרבנן לעניין קדושין שכל מי שמקדש בפסולי עדות [דרבנן] אין קידושין תופסין בה עד

82

תשובות הגאונים - הרכבי סימן מה

 שנה לבית ומאי דמישתייר ליתנייה במתניתיה כי הן שני חרבן כיון ש[עו]מד בשנת ש"ב לשטרות מוסיף כ' שהווין אלף שכ"ב מפיל מהן ת' נשאר תתקכ"ב ואו טאעי ספרא לישיליה לתנא ופוחת הספרא ממה שבידו כ' שנה ומוסיף על [דף כ] הכלל ת' שנה לבית והעולה הוא שני שטרות שכגון דתנא תאני צא וחשב תתקכ"ב אוחז הסופר תתק"ב ומוסיף עליהן ת' עולין אלף ש"ב וטעמא דמילתא דבשנת ש"פ למינין שטרות חרוב בית שני והכין הוה חזי דאו טאעי תנא לישיליה לספרא וליבצר מן שני שטרות ש"פ ואו טעי ספרא לישיליה להאי תנא ולוסיף על מאי דתאני ש"פ אילא מיהו

83

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קו

 הפלוני לישבע כי שלו הם. וכן אם נמצא בידו שטר יגבה את חובו אם ישבע שלא נפרע כלום משטרו וכי [הלווה] חייב לו. ואם בעליהן [בעל המטלטלין או השטר] לא נמצא במקום זה מעכבין הדבר עד שיבוא אם ביאתו אפשרית או יכתבו לו עד שיתברר הדבר לאמתתו. ואם היו עליו שטרות לגוים ממכירה וקנין אין אנו חוששין להן. כי אין לוקחין ממון שנתברר שהוא לישראל ומעכבין עד שינתן לגוי. ואין אומרין פן יבוא הגוי ולא ימצא מה ליטול אצלו ויחבשהו בבית הסהר. כי המקום לא חייבו לפדותו [את הלוה] מן הגוי בממונו לבד חוץ מכל ישראל. ואם היו השטרות בעסק

84

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קטהאשה שתבעה מבעלה מה שנתנה לו מנדוניתה לסחור בו ובמותר הנדוניא לא נשאר סך כזה והבעל מכחישה. חייבת האשה שבועה במה שטוענת שלקח הבעל ממנה אם [טענתה] זאת באפשרי ותגבה. כי שטר כתובתה בידה לכן תשבע ככל בעלי שטרות שטוענין עליהן שנפרעו. ובזה אין אומרין איתרע שטרא כי איתרע שטרא אומרין רק בשטר שנכנס בו הספק אבל זה לא נכנס בו ספק. אלא מה שנחסר ממנו בהכרח יחסר ומה שלא הוכרח שיחסר אינו בכלל הפוגמת כתובתה כי הפוגמת מודה היא שקבלה חלק מכתובתה וזאת לא תאמר שקבלה כלום. אבל אם אבדה כתובתה דינה כמלוה על

85

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קלט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קלטואמרם אמר רבא אמר רב נחמן שכיב מרע שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני. ואין [מחלוקת] בינו ובין הירושלמי באמרו לוקח אדם שטרותיו שלחבירו ומלותו שלחבירו בפחות ואינו חושש משום רבית. כי אין זה [הלוקח שטרות] רק בדיבור בעלמא כמו בשכיב מרע אלא זה נקנה בכתיבה ומסירה. ובכתיבה צריך לומר קני לך האיי שטרא וכל שעבודא דאית ביה. והואיל וכך מה ענין זה אצל זה. וכן במלותו שלחבירו כי לא יקנה את המלוה עד שימחהו עליו במעמד שלשתן שלא יוכל לחזור עליו. ואם לאו ההלואה קיימת ויש בה [במכירה בפחות] משום רבית. וכן אם רצה אדם

86

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קמה

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קמהועדים שיצאו שני שטרות בחתמות ידיהן ושטר אחד מהן מכחיש את חבירו וזמנן אינן שוין. - עושין על פי השטר הראשון. שכיון שחתמו על שטר ראשון נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין ואין יכולין לחזור בהן. אלא שצריכין בית דין לחקור איך נעשה זה המעשה והעידו עדות מוכחשת. ולפי מה שיתגלה לו מן הדין יעשה. ואם היה זמנן שוה בטלו שניהם כי לא נודע איזה הקודם מחברו שנעשה על פיו:

87

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קפא

 עדות שהיתה בפנינו אנו העדים החתומין למטה בכן וכן בשבה וכול'. איך פל' בן פל' הוציא לפנינו שטר הרשאה שהרשהו פל' בן פל' על כן וכן ונתקיים השטר בפנינו בעדיו וסימניו וכול' שטרא כהוגן כתי' ובסוף זה השטר שכתוב בו כי נתקיימה בפנינו הרשאתו שלפ' שני עדים בלבד. כיון דקיום שטרות מדרבנן הוא והני דקאמרי נתקיים בפנינו תרי נינהו ולא איפשר להו למימר הכי עד דהאוו תלתה. או דילמ' אמרינן בית דין [ע"ב] חצוף הוא ודאי מיבעי להו למיהוה תלתה ואו הוו תרי לא עכפת להו ועוד או אמרי תלתה הוינן וחד מינן אינשיניה ולא בריר לן מאן הוא. אית

88

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלא

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלאושש'. הא דאמור רבנן קיום שטרות בשלשה ואפילו שלשתן הדיוטות. ואמ' רב סעדיה גאון ז"ל בספר שטרות שחיבר שאין המקימין צריכין לקרות את השטר אלא כיון ששנים מן העדים מחוו להו חתמות ידיהם או שנים מעידין על חתמות ידי שניהן מקימין את השטר וכדאתו למיגבא גאבו בלא ראיה. ואיתי ראיה מיהא דאמור רבנן עדים החתומין על השטר נעשו כמו שנחקרה עדותן בבית דין היל' הכי ועבדינן הידנא דהא רוב החתומין על השטר וזימנין דהוו כולהו לא ידעי למקרא שטר ולמיקם על עיניאני דיליה. או דילמא הני מילי בדורות הראשונים דהוו בקיאין אבל האידאנא [דף קד]

89

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלח

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלחושש'. שטר חוב או נמי שאר שטרות דחתמין ביה עמי הארץ דלא ידעי למיקרייה ולמיקם על עיניניה מאי אית למיעבד בהו. ורוב השטרות בעונות הכין משכחינן להו. או אית להו לרבנן תקנתא בכי הא מילתא. כך ראינו דמאן דחאתים על שטרא דלאו גיטי נשים כדלא ידע למיקרייה אית לבית דין לנגודיה. דאמרינן ההוא דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא ותרגומוה רבנן אקרייה. אלא מיהו או חאזו בית דין למידחא ניגודיה דאחו. ושטרא גופיה דהתם עליה אם כן הוא דמשהיד ההוא דחתים עליה על פה דקמיה הוה ודההוא לווה אמ' להו כתובו וחתומו עלאי או

90

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלטושש'. שטרות העולין בערכאות שלגוים שחותמיהן גוים וכתבי להי בחיפה או נמי בדפתרא מכשרינן להו האידנא או בעינן עד דהאוי עור דעפיץ שאין יכול להזדייף ושיחזיר מעינינו שלש' בש' אחרו' הכין חזינא דהשתא לא צריכיננא בשטרי דגוים לעיוני במגלתא כתיבין או בחיפה ולא למיחזא מיהדר מן עיניאנא בשיטה אחרונה אילא משום דאינון לא סאמכין על כתאבי ואין עולין בערכאות שלהן ולא מקבלין אלא עדות עדים שהן מומחין לשופטין שלהן שמעידין על פה ואומ' על פה זה שאנו יודעין אותו בעצמו ובשמו ובייחוסו העיד אותנו על עצמו לפל' שאנו יודעין אותו ובעצמו ובשמו ובייחו' בכך וכך.

1234567891011121314151617181920