שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יג

 מאיר וחכ"א בין שכתב ולא מסר בין שמסר ולא כתב לא קנה עד שיכתוב וימסור והלכה כחכמים.ואם יש לך להקשות הא דגרסי'מז) רבי סבר לה כרבי אלעזר דאמר עידי מסירה כרתי יכילנא לשנויי לך דהאי מימרא דרבי אלעזר לא משכחת לה אלא בגיטי נשים אבל שאר שטרות לא. והכי גרסינןמח) אמר אמימר הלכתא אין אותיות נקנות במסירה א"ל רב אשי לאמימר גמר' או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר אפילו תימא סברא הוו מילי ומילי במילי לא מקניין ואף על פי שאתה מוצא בספרים ונראה לך מהם שאותיות נקנות במסירהמט) ואין אתה סומך עליהם משום האי

62

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כו

 נדינו מן הלוקח השני על הלוקח השלישי.הששי מי שערב ממון לחברו בשעת הלואת הממון ונכתב על שניהם ביחד על הלוה ועל הערב בלשון ששניהם קשורים באותו מלוה יש מן הדין שיבא המלוה ויגבה אותם מן הערב ועל הדרכים שנפרש כדגר'ח) אמר רב ערב היוצא לאחר חתום שטרות גובה מנכסים משועבדים ואסיקנא והוא דכתב ליה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא.השביעי מי שקבל לזון את בני אשתו עד זמן ידוע יש עליו לזון אותם כמו שהתנה ואע"פ שגרש את האם יש עליו לקיים תנאו וכמו כן אם נשאת לאחר והתנה אותו אחר נמי לזון אותם יש על האחר לזון

63

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לד

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לדמי שלקח קרקע מחברו והוציא על אותו קרקע שני שטרות ויש בין אותם שטרות שום חלוק או שזמנם אינו שוה או שהאחד מכר והשני מתנה ואנו צריכין לחקור ולדקדק ענין שטרות הללו לצורך שני דברים.אחד לדעת אחריות הלוקח והוא הגון שהוי האחד במכר והשני במתנה לפי שאחריות הוי ראוי להיות בשטר המכר ולא בשטר המתנה.והשני לצורך הזמן לדעת מאיזה זמן קנה הלוקח אותו קרקע שאם יבא ב"ח של מוכר לטרוף ממשעבדי כי היכי דנדע אם הוא קודם לב"ח ואם לא, דתדע שאם סומך הלוקח על השטר הראשון והוי זמנו קודם

64

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לה

 ר' שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן יש להם אונאה ושאינו חייב באחריותן אין להם אונאה ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגלית אין להם אונאה אמרו לו לא אמרו אלא אלו, ותנו רבנן וכי תמכרו ממכר דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין מטלטלים יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאעפ"י שמטלטלים אין גופן ממון דאמר קרא ממכר מי שגופו מכור וקנוי יצאו אלו שאין גופן מכור וקנוי שאין עומדים אלא לראיה מכאן אמרו המוכר שטרותיו לבשם יש להם אונאה מאי קמ"ל לאפוקי מדרב הונא דאמר אין אונאה לפרוטות. ותדע דכליח) כמה שיש בעולם יש בהן דין אונאה

65

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מ

 ששמעו שם החפץ אבל לא שמעו לא קטן ולא גדול וכגון ששמעו בית אני מוכר לך עבד אני מוכר לך שדה אני מוכר לך דהתם ודאי אין על המוכר לתת ללוקח כי אם הקטןא) אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע שטרות כלן פרועים. א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו. א"ל התם יד בעל השטר על התחתונה אבל יש על המוכר לישבע שלא מכר לו אלא הקטן. כדג' בבב"מ פרק השואלב) זה אומר גדול

66

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער כו

 נפ"מ כו' [ביני חטי פירש"י שלח ליה אגרת שלומים ותלה שאלה זו בין השיטים].ה) [פי' שהיתה גזולה אצלו].ו) ב"מ דף י"ד ע"ב.ז) ב"מ דף ט"ו ע"א.ח) ב"ב דף קע"ו ע"א וט"ס יש בדפוס, וכצ"ל ערב היוצא קודם חיתום שטרות.ט) כתובות דף ק"א ע"ב.י) שם דף ק"ג ע"ב.יא) [צ"ל מה] ב"ק דף ח' ע"ב.יב) שם א"ל רבא מה מכר ראשון לשני כו'.יג) סנהדרין דף כ"ט ע"ב.יד) [מה שכתוב בפנים אינו צריך כ"כ ככמות זה לגבות מנכסים משועבדים כו', לשון זה אינו מובן פירושו, ואולי דר"ל דהיכא דפסקו בי"ד מומחים וחייבו לשלם

67

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער לה

 בין שתות ליתר משתות, אך הב"י מדעת עצמו הוא דמדייק כן מלשון הרמב"ם ע"ש.טו) [ויקרא כ"ה, מ"ו].טז) [יש להוסיף תיבה וכצ"ל אלא לשום].יז) ב"מ דף נ"ו וגרסינן לאפוקי מדרב כהנא.יח) [כצ"ל דכל מה שיש].יט) [ומכירת שטרות נראה דהוא כפול ומיותר].כ) [שער נו].כא) ב"מ דף ק"ח ע"א, [משכ"ר זבן נוכראה ר"ל שהקונה הי' איש אחר שאינו בעל מיצר] וכ"כ הרי"ף בפ' הזהב דגם בפלגא ליכא אונאה. והרמב"ם פי"ג ממכירה ה"ח הוסיף דאף שוה אלף בדינר אין בו אונאה ועי' חו"מ סי' ס"ו סל"ח בהגה ובסי' רכ"ז סכ"ט דהביא דעת מקצת פוסקים ביתר מפלגא הוי

68

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער ו

 עד פלגא ושיטה זו סוברת דהכרזה מהני בכל מילי שיהי' המקח קיים עד פלגא ויעוי' בב"י חו"מ סי' ק"ט סע"ד שכתב דשיטה זו עולה כשי' הרא"ש ז"ל ובס' בעה"ת שער ג' ח"ג בגידו"ת שם מבאר ומיישב כל שיטה ושיטה יעו"ש.א) הנה בג' הדברים שא"צ הכרזה שהם עבדים שטרות ומטלטלים פירש"י שטרות שמוכרין שט"ח של יתומים לאחרים ויעו"ש בתו' וגם ברא"ש שפי' דאיירי כגון שייחדו לכתובה דמהני אף במטלטלים או אפי' בבע"ח דפעמים ב"ד מוכרים כי נראה להם טוב ממה שימכרו קרקעות, אבל מדברי רבינו מבואר שמפרש דאיירי שמוכרים את השט"ח משום כדי חייהם דאפוטרופוס מוכרין להאכיל להם יעוי' גיטין

69

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער יג

 יחזיר משום שמא כתב בניסן והרי מתני' אמרה ר"מ א"כ מוכח דאפילו אליבא דר"מ סובר רב אסי דל"א עבחז"ל עי' מזה במהר"ם שיף שם, וכן מבואר בדברי הרמב"ן בס' הזכות בפ' המגרש בסוגי' דע"ח כרתי הובא גם בר"ן שם דהרמב"ן מפרש הא דאיתא בכתובות דף צ"ד דפליגי רב ושמואל בשני שטרות היוצאים ביום אחד היינו למ"ד עבחז"ל ורב דאמר יחלוקו כר"מ ס"ל דע"ח כרתי וכיון דשניהם היו ביום אחד ואין הזמן מוכיח אלא בסוף היום הוי כאלו נחתמו בב"א ולכן חולקין, אבל אנן כיון דקימ"ל דלא קני בע"ח עד דמטא שטרא לידיה [אין כונתו על הא דמטו לידיה ואליבא דאביי,

70

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק א שער ה

 על כל דבר פשע כלל על שור על חמור על שה על שלמה פרט על כל אבידה חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון, הקדש דרעהו אמר רחמנא ולא של הקדש. ועתה נבאר דין אלו ארבעתם באר היטב:הראשון הם הקרקעות ויעמדו במקום שהן, לדברי רבותי' (ב"ב ל"ב ב) הילכתא כותיה דרבא בארעא היכא דקיימא תקום. ואם יש לו לתובע להעמיד ראיה מוציאה כמו שאמרו המוציא

1234567891011121314151617181920