שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 והאמר רבא האי אשרתא דדייני דליכתבה מקמי דליהוו סהדי אחתמות ידיהו פסילא, אלמא מחזי כשיקרא, וליתה לדרב פפא מדרב נחמן, דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה כשר, ועד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי מאיר אלא בגיטי נשים דבענן כתיבה לשמה, אבל בשאר שטרות מודו ליה, דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שיעבודו, טעמא דנמחל שיעבודו אבל מיחזי כשיקרא לא חיישינן. והילכתא כרב ביבי בר אביי דהיכא דמיחייב שבועה בבית דין ואמר בעל דין לישתבע במאתיה, דינא הוא דאזיל בהדיה או בהדי שלוחיה

52

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 חרי, כדתנן (שם י ב) כל השטרות העולין בערכאות של גוים אף על פי שחותמיהן גוים כשרין חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, רבי שמעון מכשיר בכולן.איתמר (שם יט א) עדים שאין יודעין לחתום, אמר רב מקרעין להם נייר חלק וממלאין את הקרעים דיו. והני מילי בגיטין אבל בשאר שטרות לא, דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא.(שם יט ב) קריה מאן דכר שמיה, חסורי מחסרא והכי קתני ושאין יודעין לקרות קורין לפניהם והן חותמין. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורין בגיטי נשים אבל בשחרורי עבדים ובשאר שטרות אם יודעין לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין

53

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 הרי אמרו לרכובה שלש לבעוטה חמש לסנוקרת שלש עשרה.(שם צא א) המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כיצד, תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב.(תוספתא פ"ט) הכהו באחר ידו בלוח בנייר בעורות שאינן עבודין בטומום של שטרות שבידו נותן לו ארבע מאות זוז, לא מפני שמכה של צער אלא מפני שמכה של בזיון, שנאמר (תהלים ג, ח) כי הכית את כל איבי לחי ואומר (מיכה ד, יד) בשבט יכו על הלחי את שופט ישראל ואומר (ישעיהו נ, ו) גוי נתתי למכים ולחיי למרטים.(ב"ק פז א) חרש שוטה

54

ספר הלכות גדולות סימן מד - הלכות בבא מציעא

 אמר אביי הכי קאמר איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה, כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה.(שם כ א) מצא איגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר, וכמה היא אגודה של שטרות, שלשה קשורין זה בזה, רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד לוה משלשה יחזיר ללוה, שלשה שלוו מן האחד יחזיר למלוה. מצא שטר בין שטרותיו ואין ידוע מה טיבו יהא מונח עד שיבוא אליהו, אם יש עמהם סימפונות יעשה

55

ספר הלכות גדולות סימן מו - הלכות בבא בתרא

 תפשינן, אזל טרח לא אשכח סהדי אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר, מפקינן או לא מפקינן, רב יהודה אמר לא מפקינן רב פפא אמר מפקינן, והילכתא לא תפשינן ואי תפשינן לא מפקינן.זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, אמר רב נחמן כל דאלים גבר, ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר (שם לה א) חולקין ושמואל אמר שודא דדייני, התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא, ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו, התם איכא דררא דממונא

56

ספר הלכות גדולות סימן מט - הלכות הלוואה

 חורין, משועבדים כגון דממשכני או דמזבני, אתי מלוה קמא וטריף ולוקח קמא טריף, והיכי אתי לוקח קמא טריף, כגון דאיכא בעל חוב דקדים ליה ואתא טרפיה, אזיל הוא טריף דבתריה. בני חורין, דלא משעבדין לשום איניש.(ב"ב קעג א) האומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואינו יודע איזה הוא, שטרות כולן פרועין. נמצא לאחד שם שנים, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. אמר רבא שטר לך בידי פרוע, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע, כולן שטרות פטורים.(כתובות נא ב) חמשה גובין מן המחוררין ואילו הן פירות ושבח פירות והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו וגט חוב

57

ספר הלכות גדולות סימן נא - הלכות עדות

 אמר רב מנין שהאשה כבעלה, שנאמר (ויקרא יח, יד) ערות אחי אביך לא תגלה ואל אשתו לא תקרב דדתך היא, דדתך, אשת דודו היא, מכאן שהאשה כבעלה וכן בעל כאשתו.אמר רב חסדא אבי חתן ואבי כלה מעידין זה לזה ולא דמו להדדי אלא כי אכלא לדנא.קיום שטרות בקרובים כשר, דתנן (כתובות כח א) נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא זה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי, מאי טעמא, כיון דקיום שטרות מדרבנן הוא התם עדות מעליתא, וכי מסהיד קרוב עילוי צורתא בעלמא קא מסהיד.(ב"ב קכח א) שלח ליה ר' אבא לרב יוסף

58

ספר הלכות גדולות סימן נב - הלכות שבועה

 על כל דבר פשע כלל על שור ועל חמור על שה ועל שלמה פרט על כל אבידה חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שמטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאעפ"י שמטלטלין אין גופן ממון. הקדש, רעהו כתיב.(ב"ק קז א) (שמות כב, ח) כי הוא זה אמר רב חייא בר אשי עירוב פרשיות שנו כאן, וכי כתיב זה במלוה הוא דכתיב, שבועה דאוריתא עד דמודה מקצת הטענה. שבועת היסת היכא דא"ל פרעתיך כל דאית לך, אי נמי הוה

59

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

 ולא קא נפיק תקע ליה אחרינא ויהביה נהליה.[עו] המבעת את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע לו באזנו וחרשו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים אחזו ותקע לו באזנו וחירשו חייב הכהו לאחר ידו בלוח בארר בנייר בפינקס בעורות שאינן מעובדין בטומוס של שטרות שבידו נותן לו ארבע מאות זוז ולא שמכה של צער אלא שמכה של בזיון.[עז] חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין ומשלמין לאחר זמן נתגרשה האשה ונשתחרר העבד חייבין לשלם. ואם מרציהו רוצה בממון רוצה

60

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הקדמה ותוכן העניינים

 שער ל"א דין מי שנאנס למכור את קרקעו.שער ל"ב מי שלוקח שום חפץ מן השבאים ומן השודדים ומן הגזלנים.שער ל"ג דין הלוקח כשכותב שטר מכר על שם חברו ואינו רוצה שיכתב על שמושער ל"ד מי שלקח קרקע מחברו והוציא על אותו קרקע שני שטרות.שער ל"ה הלכות משפטי האונאה.שער ל"ו דין המוכר שטר חוב שיש לו על אחרים.שער ל"ז דין המתנה עם חברו שאם ימכור את הקרקע לא ימכרנו אלא לו.שער ל"ח דין המקח היכא שחולקים על המקח שני לקוחות.שער ל"ט היכא ששני המוכרים נמי חולקים זה עם זה.שער מ' דין המוכר

1234567891011121314151617181920