שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק א

 כרכים בידיך תני רשב"ג אומר מצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות בראשון חוץ מהספד ותענית שהן שווין בזה ובזה ר' בא ר' ירמיה בשם רב ר' סימון בשם ריב"ל הלכה כרשב"ג רב הונא רבה דצופרין אמר הנהיג ר"ח בציפורין כהדא דרשב"ג לא אמר אלא הנהיג הא להלכה לא אבל לענין שטרות כותבין אדר ראשון ואדר שני סתם ר"י אומר אדר ראשון סתם אדר שני תניין: מתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צרכי רבים: אלו הן צרכי רבים דנין דיני ממונות ודיני נפשות דיני מכות ופודין ערכין וחרמים והקדישות ומשקין את הסוטה ושורפין את הפרה ועורפין עגלה

32

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יג

 תהלים/ עח לו - לח+ ויפתוהו בפיהם - ולבם לא נכון עמו ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון, ואומר +משלי כו כג+ כסף סיגים מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע; למעלה מהן גנב אסורי הנאה פטור מלשלם, כסות ופירות וכלים בהמה חיה ועוף משלם תשלומי ארבעה חמשה, עבדים ושפחות שטרות וקרקעות והקדשות, אינו משלם אלא קרן, הגונב פטר חמור ישלם תשלומי כפל, אע"פ שהוא אסור עכשיו, יש לו התר לאחר זמן, תחת השור ישלם חמשה, תחת השה ישלם ארבעה, שנ' חמשה בקר וגו'; למעלה מהם גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב בנפשו; רבי שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא

33

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 את העבדים שיש בהן שבר ושביה ומיתה ת"ל משור עד חמור עד שה מה אלו מיוחדין ששמירתן עליך יצאו עבדים שאין שמירתן עליך מוציא אני את העבדים שאין שמירתן עליך ועדאן לא אוציא את השטרות ששמירתן עליך ת"ל משור עד חמור עד שה מה אלו מיוחדין שמתנתן גמורות לך יצאו שטרות שאין לך בהן אלא ראיה. חיים שנים ישלם אף על פי שלא בשבועה והלא דין הוא חייב כן וחייב בבעל הבית מה מצינו בבעל הבית אין משלם אלא לאחר שבועה אף זה לא ישלם אלא לאחר שבועה ועוד קל וחומר ומה בעל הבית שמשלם חומש ואשם אין משלם אלא

34

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

 ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים זש"ה (תהלים יט) יום ליום יביע אומר תניא בא' בתקופת ניסן ובא' בתקופת תשרי היום והלילה שוין מכאן ואילך היום לווה מן הלילה והלילה מן היום ופורעין זה לזה בפיוסין הכל בלי שטר ובלי גזר דין הוי יום ליום וגו' אבל למטה כמה שטרות וכמה גזר דין בכל הארץ יצא קום רב שלום בשם רבי אחא בריה דרבי זירא אמר משל לאחד שנטל הגמוניא מן המלך עד שלא הגיע למתורין שלו היה מהלך כפגן וכיון שהגיע למתורין שלו היה מהלך בקלאמין כך עד שלא יצאו לעולם אין אומר ואין דברים כיון שיצאו לעולם

35

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד

 שם /ישעיהו נ"ח/) אז יבקע כשחר אורך א"ר ירמיה בן אלעזר אפילו אותה שכתוב בה והארכת ימים מהרה תצמח (שם /ישעיהו נ"ח/) והלך לפניך צדקך כל מה דאת לעי לנפשך לעי ולפיכך (שם /ישעיהו נ"ח/) וכבוד ה' יאספך אז תקרא וה' יענה (שם /ישעיהו נ"ח/) אם תסיר מתוכך מוטה אלו שטרות פרועים (שם /ישעיהו נ"ח/) שלח אצבע ודבר און אם ראית חבירך שבורח מן האנסים אין הוה אזיל בדא אמור הא אזיל בדא ואין לא הוה אזיל בדא אמור הא אזיל בדא (שם /ישעיהו נ"ח/) ותפק לרעב נפשך אמר רבי לוי אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים אמור לו

36

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כו

 אדומה ופרשת המת, ויאמר י"י אל משה אמר אל הכהנים וגו'.[ד] יום ליום יביע אמר וג' (תהלים יט, ג). תני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין למעלה, מיכן ואילך היום לווה מן הלילה והלילה לווה מן היום, יום ליום יביע אומר, אבל למטה כמה שטרות וכמה גזרי דינין, בכל הארץ יצא קום (שם /תהלים י"ט/ ה). רב שלום בשם ר' אהבה בריה דר' זירא לאחד שנטל הגמוניה מן המלך, עד שלא הגיע למיתורין שלו היה מהלך כפגן וכיון שהגיע למיתורין שלו היה מהלך בקלאמין, כך עד שלא יצאו לעולם אין אומר ואין דברים (תהלים יט, ד)

37

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בהר פרשה לד

 תצמח. והלך לפניך צדקך (ישעיה שם /נ"ח, ח'/), כל מה דאת לעי עם גרמך את לעי, לפיכך וכבוד י"י יאספך (שם). אז תקרא וי"י יענה (שם /ישעיהו נ"ח/ ט), כמ' דא' אמר תקרא ואנכי אענך (איוב יד, טו). תשוע ויאמר הנני. אם תסיר מתוכך מוטה (ישעיה שם /נ"ח, ט/), אילו שטרות פרועים. שלח אצבע ודבר און (שם /ישעיהו נח, ט/), אם ראיתה חבירך שהוא בורח מן המלכות אן הווה אזיל בהדה אמור הא אזיל בהדה, אזיל בהדה אמור הא אזיל בהדה. ותפק לרעב נפשך (שם /ישעיהו נ"ח/ י) אמ' ר' שמעון בן לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים,

38

אגדת בראשית (בובר) פרק סא

 משום ר' יהושע בן קרחה בשביל לשון של ארגמן שהוסיף יעקב על לבושו של יוסף, קנאו בו אחיו, ומכרו אותו למצרים וירדו אף הם אחריו, שנאמר וישראל אהב את יוסף ועשה לו כתונת פסים (בראשית לז ג). פסים שהיה ארגמן שלו מגיע עד פיסת ידו. ד"א פסים ד' אוניאות (פי' שטרות) שכתבו עליו. פ' פוטיפר. ס' סריס פרעה. י' ישמעאלים. מ' מדינים. ד"א פסים שהיו אחיו מפייסין (ענין גורל) בו, באיזה מיתה יהרגו אותו. זה אומר של שריפה. וזה אומר של הריגה. שנאמר ויראו אותו מרחוק ויתנכלו אותו להמיתו (בראשית לז יח). ד"א פסים. אחר שמכרו אותו הפשיטו את כתנתו,

39

פרקי דרבי אליעזר פרק כו

 ישבו ישראל בארץ גשן שהיא של שרה אמנו. וכתב לה את הגר בתו מפלגשו לשפחה. ומנין שהיתה הגר המצרית שפחה, שנאמר [שם טז, א] ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר. השכים פרעה בבקר נבהל ונחפז שלא קרב לשרה. וקרא לאברהם ואמר לו הרי אשתך וכל שטרות מתנותיה עמה, לך ואל תעמד בארץ הזאת, שנאמר [בראשית יב, יט] הנה אשתך קח ולך. וכתוב אחריו ויצו עליו פרעה אנשים. כל מה שנתן לשרה נתן אבימלך לאברם, שנאמר [שם כ, יד] ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת. מעביר לאברהם בבואו בארץ כנען עד ארץ פלשתים. והכל צפוי לפני

40

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 ערפהו ויאבדו נכסיך, שהרי אחר שערפו אסור בהנאה כעגלה ערופה: וכל בכור אדם בבניך תפדה, בכל פודין בכורים, חוץ מבעבדים ושטרות וקרקעות והקדשות, מאי טעמא דילפינן מדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש (במדבר יח טז), דומיא דכסף דמטלטל וגופו ממון, יצאו הקרקעות שאינן מטלטלין, יצאו שטרות שאין גופן ממון, יצא עבדים שהוקשו לקרקעות: ד"א וכל בכור אדם בבניך. לרבות מי שלא פדאו אביו שהוא פודה את עצמו, וכן אמרו חייב אביו למול את בנו, ולפדותו מן הבכורה, וללמדו תורה ואומנות ולהשיאו אשה ואם לא עשה לו אביו אחת מכל אלה, חייב הוא בעצמו לעשותם לעצמו:

1234567891011121314151617181920