שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב

 וירדו עליו גשמים ועמד והלך לו אע"פ שפסקו גשמים אין מחייבין אותו לחזור עד שייעור הלכה המפני ארבעה דברים מאורות לוקין מפני כותבי פלסטיר ומפני מעידי עדות שקר ומפני מגדלי בהמה דקה ומפני קוצצי אילנות טובות מפני ארבעה דברים בעלי בתי ישראל נמסרין למלכות מפני כובשין שטרות פרועין ומפני מלוה בריבית ומפני שפוסקין צדקה ואין נותנין ושספק בידן למחות ואינן מוחין הלכה ובזמן שהמאורות לוקין סימן רע לאומות העולם משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושכללה והתקין בה את הסעודה ואחר כך הכניס את האורחין כעס עליהן אמ' לשמש ונטל את הנר מלפניהן ונמצאו כולן יושבין בחשיכה היה

12

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 נשבעין ונוטלין ר' אליעזר בן יעקב אומ' פעמים נשבע על טענת קטן כיצד אמ' לו קטן מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמישים זוז פטור אבל אם אמ' לו נתתי לו מהן חמשים זוז חייב שכן הוא נשבע על טענת עצמו: הלכה יאעשרה דלוסקמין מליאין שטרות יש לי בידך אין לך בידי אלא דלוסקומוס אחד ובתוכו שטר אחד כמות שהוא עשרה עבדים ועליהן עשר כסות יש לי בידך אין לך בידי אלא עבד אחד כמות שהוא: הלכה יבעשרה דלוסקומין מלאין שטרות יש לי בידך אין לך בידי אלא דלוסקימוס אחד ובתוכו שטר אחד עשרה עבדים ועליהן עשר

13

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יד

 כתחילה בשבת אבל עושה בו שביל כדי שיהא נכנס ויוצא חצר גדולה שירדו בה גשמים והיה בה בית האבל או בית המשתה מביא תבן בקופה ומרדיד ובלבד שלא ירדה בידו ובקופה כדרך שעושה בחול נסרים ששיגמן אע"פ שפין ואע"פ מותקנין מטלטלין אותן חבילה של גמי וכנה של שבחין וטומוס של שטרות ועורות שאין עבודין אם התקינן בעל הבית מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן ר' יוסה אומ' עורות עבודין ושאין עבודין מטלטלין אותן אבל גיזי צמר ועניצי ולשונות של ארגמן ומוכין אין מטלטלין אותן הלכה המטלטלין את החדש בשבת ומטלטלין מעשר שני בירושלם אבל לא בגבולין מעלין את

14

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין

 לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד. הלכה כובשביל ארבעה דברים המאורות לוקין, על כותבי פלסתר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה, ועל קוצצי אילנות טובים. הלכה כזבשביל ארבעה דברים ממון בעלי בתים נמסר למלכות, על משהי שטרות פרועים, ועל מלוי רביות, ועל מי שיש בידו למחות ולא מיחה, ועל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין. הלכה כחבשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדין לטמיון, על עושקי שכר שכיר, ועל כובשי שכר שכיר, ועל פורקי עול מעל צואריהם ונותנין על גבי חביריהם, ועל גסות הרוח כנגד כולן. הלכה כטר' דוסתאי ב"ר יהודה

15

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק י

 עשר. השיב ר' לקיים דברי ר' חנניה בן גמליאל גופו של גט מוכיח עליו אם פשוט הוא אם אינו פשוט. מהו גופו של גט א"ר בא מדמר הונא לעולם אין העדים חותמין מלמטה עד שיקראו בו מלמעלן אני פלוני בן פלוני מקובל אני עלי כל מה שכתוב למעלן. והתני טופס שטרות כן הוא א"ר מני טופס שטרות מקושרות כן הוא. א"ר אבין ואפילו תימר הוא פשוט הוא מקושר בפשוט מעכב במקושר אינו מעכב. ר' יודה אומר במוסיף על ההלכה פשוט בשנים מקושר בשלשה והן עושין אותו בשלשה. פשוט מתוכו מקושר מאחריו והן עושין אותו מתוכו ומאחריו:הלכה במתני' גט

16

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק א

 מרע כוחן של לקוחות. אמר ליה [דף ה עמוד ב] בשלא נשתעבדו נכסים ויש אומרים בשלא חתמו העדים על אותה המלוה:הלכה חמתני' מצא איגרות שום ואיגרות מזון ושטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. מצא בחפיסה או בגלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר וכמה היא אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד לווה משלשה יחזיר ללוה שלשה לווין מאחד יחזיר למלוה מצא שטר בין שטרותיו ואין ידוע מה טיבו יהא מונח עד שיבא אליהו אם יש עמהן סימפון יעשה מה שבסימפון: גמ'

17

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ה

 יעקב סבר מימר חייב להעמיד לחבירו. המלוה את חבירו. חד בר נש אשאל לחבריה דינרין אשרוניה גו ביתיה. א"ל הב לי אגר ביתי. א"ל הב לי דינריי. אתא עובד' קומי רבי בא בר מינא. א"ל וקים ליה מה דהוה חמי מישרי. תני יש דברים שהן רבית ומותרין. כיצד לוקח אדם שטרות חברו בפחות ומלוותו של חבירו בפחות ואינו חושש משום רבית. ויש דברים שאינן רבית ואסורין משום הערמית רבית. [דף יט עמוד ב] כיצד קיבל הימינו שדה בעשרה כור חיטין ואמר לו תן לי סלע אחד אמר לו אין לי אלא כור אחד חיטין טול לך וחזר ולקח ממנו בעשרים

18

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 וגו'. אין לי אלא שור וחמור ושה. כשהוא אומר חיים לרבות כל בעלי חיים. הגניבה לרבות את המיטלטלין. ולמה שור וחמור ושה אם דבר שיש בו הנייה למזבח ניתני שור ושה. תני רבי ישמעאל יצאו קרקעות שאין מיטלטלין [דף ל עמוד ב] יצאו עבדים שאין לך בהן אלא תשמיש יצאו שטרות שאין לך בהן אלא ראייה. רבי אבהו שאל למה לא שנינו שמידת תשלומי כפל נוהגת בטוען טענת גנב בשותפין מה שאין כן בתשלומי ארבעה וחמשה. תני וגונב מבית האיש ולא מבית האשה. כל עצמו אין כתיב רעהו אלא בשואל ותימר הכין. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

19

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה

 פתרין. נסבה מן חכור וייבה לחכור אתא בעי מיטרוף. אמר ליה ולאו חכור את שביק לי ומה דאת גזי גזי. נסבה מבעל הבית וייבה לחכור אתא בעי מיטרוף. אמר ליה מה הנייה לך דאת מסיבנא מיניה והוא מנסבא מינך אלא מה דאית לי בחיילי אנא יהיב לך. עד כדון בשני שטרות היה שטר אחד רבי זעירא ורבי אילא תריהון אמרין כ"ש מקחו בטל. והוא שלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה. רבי חנניה ורבי ביבון תריהון אמרין כ"ש מקחו קיים והוא שלקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש. ואין כל מה שיש לאשה משועבד לאיש. לאכילת פירות. רבי חזקיה בשם

20

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ח

 חנניה בן גמליאל גופה של גט מוכיח עליו אם פשוט הוא ואם אינו פשוט. אי זהו גופו של גט. אמר רבי בא כיי דמר רב הונא לעולם אין העדים חותמין בו מלמטה עד שיקראו בו מלמעלן אני פלוני בן פלוני מקובל עלי כל מה שכתוב בו למעלן. והא תני טופס שטרות כן הוא. אמר רבי מנא טופס שטרות מקושרין כך הוא. א"ר אבין אפילו תימר הוא פשוט הוא מקושר. מקושר הוא מעכב פשוט אינו מעכב. רבי אחא אמר במוסיף על הלכה. פשוט בשנים ומנהג בשלשה עושין אותו בשלשה. מקושר מאחוריו מנהג מתוכו ומאחוריו עושין אותו מתוכו ומאחוריו. תניתה הכא ותנינתה

1234567891011121314151617181920