שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן ב

 בשוה; ואם יש קרקע ומטלטלין, והקרקע קודם לכל השטרות, הקודם בשטר יקדום במקרקעי והמטלטלין חולקין אותן בשוה. וכולן נשבעין זה לזה. אבל בעל הגניבה כיון שאין יכול להשבע אין לו יכולת ליטול כלום ממה שצוה לו האיש ולא ממה שהודה לו מן הגניבה עד שישתלמו כל בעלי החובות שיש בידיהן שטרות וגם הכתובה, אינה (נר' שצ"ל: אלא) והגניבה. עד הנה. (+ב"ב קע"ד, קל"ח, קנ"ז, כתובות צ"ד, ח"מ רנ"ה ב' ג', רנ"ג - ט ק"ד - ו', קי"א - כ', ק"ד א', ק' א')+.

102

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן מ

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן ממר רב פלטוי ז"ל. וששאלתם: שני שטרות היוצאין בזה אחר זה בטל שני את הראשון (כתובות דף מ"ד). דוקא בשטר מכר ומתנה, ומאי ביטל דקאמרינן אחריות, אבל שטר הלואה עבידי אינשי דיזפי והדר יזפי, או דילמא אפילו בשטר הלואה.כך ראינו: דשטר הלואה לא אפשר לאוקומא דודאי עבידי אינשי דיזפי והדר יזפי, אלא בשטרי מכר ושטרי מתנה. ויש בו לזכות ויש בו לחובה. כיצד: כתב לו שטר מתנה בתשרי על שדה אחת וחזר וכתב לו שטר מתנה עליה בניסן, אין יכול מקבל מתנה לומר לנותן מתנה כבר נתת לי מתשרי

103

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן לא

 ודברים אין לי עמך הוא דהות מוציאה מידו, השתא משעבדי קא טרפא ומפקה מיד לוקח והאוי לוקח בעל חוב בדמים דיהב היכי יהבינן בתחלה לב"ח שהוא מאוחר ממנה. אלא רבואתא כולהון הכי אימור: מן שמהתהון דהני מילי היכא דזמן דכתובה ושטר חד הוא ואהא קיימא, דאיתמר +(כתובות דף צ"ד)+ שני שטרות היוצאין ביום אחד, רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייאני. +(א"ע ק"ב ג' ד', ח"מ רמ"ג ג' ק"ד ח')+ וסוגיין כשמואל בדיני. וקאמר אמימר משמא דרב חמא: כי אמרינן שודא דדיאני בין שני בעלי חובות או שתי נשים. אבל אשה וב"ח שוין לעולם לב"ח יהבינן והוא הקודם לשודא דדיאני

104

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן טו

 לקוחות מיתי להו לבי דינא ותבע להון אמרין להו בי דינא דנפיקו שטריכון ומהנפקין כולהון, וכיון דחזו בי דינא דקדים שטר הלואה דראובן לזביני דלקוחות אמרין ליה לראובן הביא לשטרך דלקרעיה ולכתוב לך טירפא על לקוחות משום דלא איפשר למהוי בידך תרי שטרי שטר חוב ושטר טירפא דהוה ליה שני שטרות על שדה אחת, וכיון שקורעין אותו שטר חוב כותבין לו טירפא. וזה הוא טירפא: מה דהוה קדמנא בבית דינא דפלוני בר פלוני ביומא פלוני בירח פלוני שנת כך וכך למניינא דרגילנא ביה במתא פלוני, הן הוה דראובן בר פלוני תבעיה לשמעון בר פלוני בבי דינא דפלוני והנפק שטר הלואה

105

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן כג

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן כגרב פלטוי. וששאלתם: אמור רבנן קיום שטרות בקרובים, שני אחין שמעידין על חתימות יד אביהם, מתקיימת או דלמא עד דאיכא אחד /אחר/ בהדיהון.- קאמרינן בהדיא דצריכים עד אחד בהדיהו (כתובות דף כ"ח ע"א): נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא זה כתב ידו של רבי זה כתב ידו של אחי, אמר רב הונא בריה דרב יהושע: והוא שיש אחר עמו. ובית דין שנמצאו שנים מהן קרובים זה לזה או שנמצא אחד מהן קרוב לבעל הדין, מקיימים את השטר. מה טעם מפני שקיום שטרות דרבנן. ומצאנו שיש שינוי בין קיום

106

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן כה

 דרבי אבא. ומה יש בין פסולי עדות מן התורה לפסולים דרבנן, יש שני דברים: אחד, שפסולין מן התורה פסילותם מובהקת וא"צ להכריז עליהן שפלוני פסול לעדות ואילו פסולים דרבנן צריכים להכריז עליהם בבית דין שפלוני פסול לעדות אל תעידוהו על עדותכם, וכל זמן שלא הכריזו עליהם בבית דין אין פסולים שטרות היוצאים בחתימות ידיהן מפני שיכולים בעלי דינים לומר לא שמענו שפסולים, שכך אמרו חכמים (סנהדרין כ"ו) אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר וכולן צריכה בבית דין.; ושוב יש בין פסולים דאורייתא לפסולים דרבנן לענין קידושין שכל המקדש בפסולי עדות דרבנן אין קידושין תופסים לו בה עד שיחזור ויקדשנה בעדים

107

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן לא

 ומאי דטעי ואמר הא קאמר בהאשה +(כתובות דף כ"א)+ שמע מינה תלת שמע מינה עד נעשה דיין - דכמה דלא חתים להו על קיומא סהדין על חתמות ידא דהאיך סהדא דלא ידע לה לחתמות ידיה חד מן דיינין. ומותבינן ופרק רב: לענין ראש חדש דאורייתא אין עד נעשה דיין, אבל קיום שטרות דרבנן הוא אקילו בה רבנן ועד נעשה דיין. אבל בעלמא אין עד נעשה דיין. דאמר רב יהודה: שלשה שנכנסו אצל חולה רצו כותבין רצו עושין דין, שנים כותבין ואין עושין דין דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין. והצדיקים המושלים בחכמה וביראת שמים הם ארבע מעלות, הראשונה דיין יחידי

108

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן מ

 והיה השטר חתום בקיומו והכל יודעים חתמות ידו, ועוד בא עד אחד והעיד שאמר הדיין בשעת פטירתו ששטר זה מקוים הוא.- כך הוא הדין, שאפילו היה אב בית דין או ראש ישיבה וקיים את השטר לבדו אין שוה אותו קיום כלום ואין מגבין בו, שהלכה רווחת היא שקיום שטרות בשלשה. והודאת בע"ד כמאה עדים אימתי בזמן שטענו והודה לו אבל אם הודה מעצמו יכול לחזור בו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. עד הנה. +(הגהת המו"ל: נראה לענ"ד דלמאן דאמר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, דפסק כותיה לעיל סימן? אפילו מכיר הלוה חתימות ידי העדים אלא שטוען שטר מזוייף הוא נאמן

109

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן מא

 דכפר ליה הוחזק כפרן ומיחייב שבועה. ושטרא דכתיב בניסן וחתים עליה חד סהדא ולא אתרמי סהדא אחרינא אלא לבתר תרין תלתא יומי חתים עליה ושפיר דאמי. דכי אמרינן (גטין /גיטין/ דף י"ז) נכתב ביום ונחתם בלילה [נכתב בלילה ונחתם ביום] פסול..- הני מילי לענין גטי נשים, אבל בשאר שטרות לא, דהא עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה דקא מצטרפין בשאר שטרות ופסולין לענין גט, מאי טעמא, גט דבגויה הויא כריתות, ואילו שאר שטרות לראיה בעלמא אינון. וכן שטרא דחתים בחמשה בניסן וחתים חד סהדא עליה ואית ליה סהדא אחרינא דהוה סהיד מן חד בניסן ולא איתרמי למיחתם על שטרא,

110

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן מד

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן מד(במודפסות בקיצור סימן ר"ה). רב האיי גאון ז"ל. וששאלתם: קיום שטרות בקרובים אם הדיינים קרובים זה לזה או העדים קרובים לדיינים או למלוה או ללווה, כשר או לא. דאשכחן גאונים קמאי ז"ל דאכשרו בהם כולהו בלא ראיה, ואנן לא תנן במתני' אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא. יליף מרנא.הכין חזינא: שאע"פ שמצינו קיום שטרות בקרובים הרי מצאנו שלא כל קריבות כשרה בקיום שטרות אלא עדות העד על חתם ידי העד נחשב העדות המעיד על הממון. דאמרינן (ב"ב נ"ז): ההוא שטרא דהוה חתימין עליה בי תרי שכיב

1234567891011121314151617181920