שטרות

שטרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7019 מקורות עבור שטרות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק י

 לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד שנים שהיו בעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשים יכתבו סימן ואם היו מסומנין יכתבו כהן האומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואיני יודע איזהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע [*] המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר על

2

משנה מסכת בבא מציעא פרק א

 משנה ז[*] מצא גטי נשים ושחרורי עבדים דייתיקי מתנה ושוברים הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם:משנה ח[*] מצא אגרות שום ואגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר וכמה אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה שלשה הלוין מאחד יחזיר למלוה מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבא אליהו אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות:

3

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא

 אוהב ולזה לא היה אוהב אלא שניהם חולקין בשוה יצאת עליהן כתובת אשה ובעל חוב שניהם נותנין בשוה הוציא אחד מהן שטר על חבירו שחיב לו לא יאמר לו (שלי היא) שלי היא שאבד ממני אלא כל שהשטר בידו גובה נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין וכשהוא גובה אינו גובה אלא מדעת הלוה הלכה ידהאומ' לבנו שטר בין שטרותיי פרוע ואין ידוע אי זו היא השטרות כולן פרועין וכשהוא גובה אינו גובה אלא מדעת המלוה הלכה טוהמלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמ' על מנת שיפרע

4

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א

 הרי הוא כאחד מכל האדם הלכה יבנאמן הדיין לומ' לזה זכיתי ולזה חייבתי אימתי בזמן שהדין לפניו אבל אין הדין לפניו הרי הוא כאחד מכל האדם הלכה יגסמפון שיש עליו עדים מתקיים בחותמיו ושאין עליו עדים ויוצא מתחת ידי שליש אחר חיתום שטרות כשר אי זהו אחר חיתום שטרות איך אני פל' בן פלני מקבל אני עלי כל מה שכתוב בשטר זה והעדים למטה כשר הלכה ידאי זהו אגודה של שטר שלשה קשורין זה בזה אי זהו תכריך של שטר כל שחוט או משיחה או דבר אחר כרוך עליו מבחוץ אי זהו חפיסה זו חמת קטנה הלכה

5

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

 איוב בהתפללו בעד רעהו הלכה לר' יהודה אומ' משם רבן גמליאל הרי הוא אומ' ונתן לך רחמים ורחמך והרבך וגו' זה סימן יהא בידך כל זמן שאתה רחמן הרחמן מרחם עליך הלכה לאהכהו באחר ידו בנייר בפינקס בעורות שאין עבודין בטמוס של שטרות שבידו נותן ארבע מאות זוז ולא מפני שמכה של צער אלא מפני שמכה של בזיון שנ' קומה ה' הושיעני אלהי כי הכית וגו' ואומ' בשבט על הלחי את שופט וגו' ואומ' גוי נתתי למכים וגו' וכשם שחייב על נזקי חבירו כך הוא חייב על נזקי עצמו הוא עצמו שרק וטס בפניו כנגד חבירו מתלש בשערו

6

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

 ר' לעיי ר' כפר ססי תחומה של ארץ ישראל קרובה לצפורי יתר מעכו אמ' לו הואיל ויצא מעשה בהיתר יצא הלכה דר' יהודה אומ' אע"פ ששני עדיו כותים כשר אמ' ר' יהודה מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותני גט אשה והיו עדיו כותים והכשירו כל שטרות העולים בערכאות של גוים אע"פ שחותמיהן גוים ר' עקיבא מכשיר בכולן וחכמים פוסלי' בגיטי נשים ובשיחרורי עבדים אמ' ר' לעזר בר' יוסה כך אמ' להן לזקנים בצידן לא נחלקו ר' עקיבא וחכמים על שטרות העולים בערכאות של גוים שאע"פ שחותמיהן גוים שהן כשרין על מה נחלקו על שנעשו בהדיוט שר' עקיבא מכשיר

7

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק י

 להכחיש ובגרושין יכולה להכחיש ושתאמר לו גירשתני הלכה דשלשה שהטילו לכיס ונגנבו מהן מביאין השאר לאמצע וחולקין שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים ועשו פרקמטיא שכר לאמצע לקח זה בשלו ולקח זה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי שלו וזה נוטל לפי שלו יצאו עליהן שלשה שטרות כאחד הראשון נשבע לשיני והשיני נשבע לשלישי רצה שיני שלא להשביע את הראשון שלישי יכול למחות בידו לוה מאחד ומכר שדהו לשנים וכתב בעל חוב לשיני דין ודברים אין לי עמך אין השיני יכול לגבות מפני שהניח לו מקום לגבות ממנו גר שמת ובזבזו ישראל את נכסיו ויצתה עליו כתובת אשה ובעל

8

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק א

 לעזר בי ר' יוסה או' משם ר' זכריה בן הקצב אין צריכין לקרותה באדר השני שכל מצות שנוהגות באדר השיני נוהגות באדר הראשון רבן שמעון בן גמליאל או' משם ר' יוסה צריכין לקרותה באדר השיני שכל מצות שנוהגות באדר השיני אין נוהגות באדר הראשון חוץ מספד ותענית שנוהגין בזה ובזה שטרות שבזה ושבזה כותבין אדר ואדר שיני נכתב תניין ר' יהודה אומ' אדר שיני נכתב תיו הלכה זאין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד ר' יהודה אומ' אף מכשירי אוכל נפש ר' נחוניה בן הקנה אומ' יום הכפורים הרי הוא כשבת לתשלומין הלכה חאין בין שלש

9

תוספתא מסכת מועד קטן (ליברמן) פרק ב

 וכשם שאסור לספר כך אסור ליטול צפרנים דברי ר' יהודה ור' יוסה מתיר וכן היה ר' יהודה או' הבאין מחוף הים וממדינת הים אסורין לספר ולכבס וחכמים מתירין אמ' ר' נראין דברי ר' יהודה בזמן שלא נטל רשות ודברי חכמים בזמן שנטל רשות הלכה גאין כותבין שטרות עריסיות וקבלות במועד ר' יהודה מתיר שמא יקדמנו אחר הלכה דכותב אדם חשבונותיו במועד ומחשב אדם יציאותיו במועד הלכה הומקבלין קיבולת במועד למוצאי מועד ובלבד שלא ימנה ולא ישקול ולא ימדוד כדרך שעושה בחול הלכה והקובר את מתו שני ימים קודם הרגל מפסיק את הרגל ומונה חמשה אחר הרגל

10

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק ב

 שלשתן לא מעל והמקח תפוס להקדש כיצד יעשה יוציא את חברו ידי מעילה: הלכה חנטל פרוטה או כלי אומר פרוטה של הקדש בכל מקום שהיא מתחללת על סלע זו ועל קיתון זה ועל טלית זה שהקדש חל על הכל אין חל לא על העבדים ולא על שטרות ולא על קרקעות: הלכה טנתן לו פרוטה ואמר הבא לי בחצייה נרות ובחצייה פתילות והלך והביא לו בכולה נרות בכולה פתילות שניהם לא מעלו בעל הבית שלא נעשה שליחותו ושליח שלא שינה שליחתו בשוה פרוטה אבל נתן לו מאה כסף ואמר לו הבא לי בכולה נרות בכולה פתילות והלך והביא לו

1234567891011121314151617181920