שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת נח פרק ט

 לפי שכשנכנס לתיבה הכנס לו זמורות של גפן: איש האדמה. נעשה איש לאדמה:סימן כא[כא] וישת מן היין. יש אומרים באותו יום נטע, באותו יום שתה. (וששה עשר ווי"ן) [שלשה עשר ווי"ן] נאמרו בזו הפרשה, ללמדך כמה קשה שתיית היין, כיון שבא נח ליטע כרם, בא שטן ואמר לו יהא חלקי בכרם עמך, אמר לו נח כן, מה עשה השטן, הביא כבש אחד ושחטו והשקה מדמו, ואחר כך הביא ארי ושחטו והשקה מדמו, ואחר כך הביא קוף ושחטו והשקה מדמו, ואחר כך הביא חזיר ושחטו והשקה מדמו, רמז לו זה כאשר ישתה אדם כוס אחד, הוא דומה לכבש כאלם,

32

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת לך לך פרק יד

 כבשן האש: ד"א שהיה לו אמירה אפילה: ויהי בימי אמרפל. כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צער. ויהי בימי אמרפל, עשו מלחמה. ויהי בימי שפוט השופטים (רות א א), היה רעב. ויהי בימי אחז (ישעי' ז א), עלה רצין מלך ארם. ויהי בימי אחשורוש. (אסתר א א), בא שטן ביניהם והרג את ושתי: ויהי בימי יהויקים (ירמיה א ג), שרף את המגלה, ונוסף עליה כהנה וכהנה:סימן ב[ב] את ברע מלך סדום. שכל ימיו היה ברע: ואת ברשע. שכל ימיו היה ברשע: שנאב מלך אדמה. שהיה שונא לאבינו שבשמים: ושמאבר. שאמר מי יתן לי אבר ואעלה ואשב

33

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וירא פרק כב

 למצות: ויחבוש את חמורו. אהבה מקלקלת השורה: שני נעריו. ישמעאל ואליעזר: מכאן לימדה תורה דרך ארץ שאין אדם יוצא לדרך פחות משלשה בני אדם שאם נצרך אחד מהם לפנות ישארו שנים:סימן ד[ד] ביום השלישי. למה עכב ג' ימים והלא מקום קרוב היה, אלא מלמד שבא שטן ועשה עצמו כנהר לפניו, אמר אברהם אני אכנס בנהר ואראה אם יש מים עמוקים, וכמעט נטבע אברהם נשא עיניו להקב"ה שיצילנו מן המים שלא נטבע בהם, מיד גער הקב"ה בשטן ונמצא אברהם עומד ביבשה: וירא את המקום מרחוק. אמר אברהם ליצחק רואה אתה כלום, אמר לו אני רואה ענן קשור בראש ההר,

34

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 רבקה קודם מיתת שרה אמנו: ד"א ויהיו חיי שרה וגו'. לכך נמנו שנותיה של שרה, להגיד כי בזכות שרה שחייתה מאה ועשרים ושבע שנה תמלוך אסתר על קכ"ז מדינות: ד"א ויהיו חיי שרה. למה הסמיך מיתת שרה אחר עקידת יצחק, לומר כשבא אברהם מהר המוריה מצא שרה שמתה על דברי שטן, ולכך מריעין בראש השנה כדי שיהיה להם מיתת שרה כפרה, לפי שתרועה היא גינוח וייליל:סימן ב[ב] בקרית ארבע. על שהיתה לארבעה בעלים: ד"א שבה נקברו ארבעה, זוגות אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה: היא חברון. על שם אותו חבר שקנה את המערה והוא אברהם:סימן

35

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק ה

 אמר להם מה אתם מבקשים, אמרו לו (אלהי העברים נקרה עלינו) [כה אמר ה' אלהי ישראל שלח את עמו ויחוגו לי במדבר], אמר להם מי ה' אשר אשמע בקולו, ולא היה יודע לשלוח לי עטרות אלא בדברים באתם, לא ידעתי את ה', באותה שעה הוציא דפתרא שלו, התחיל לקרות אלהי שטן, אלהי משחית, אלהי גהינם, אלהי צידון, אלהי מואב, אמר להם והלא קראתי לכל אלהות של שדים ואין שם של אלהיכם, אמרו לו שוטה דבריך דומה לכהן שהיה לו עבד שוטה, יצא הכהן חוץ למדינה, הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות, התחיל צווח לבני אדם ואמר להם ראיתם את

36

פרקי דרבי אליעזר פרק לב

 מ"א יג, ב] הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו. ולמה נקרא שמו יאשיהו, שנרצה כשי למזבח, יאי שי הוא לפניך. מלך המשיח מנין, שנאמר [תהלים עב, יז] לפני שמש ינון שמו. ולמה נקרא שמו ינון, שהוא עתיד לינן ישני עפר: כשבא אברהם מהר המוריה חרה אפו של סמאל [נ"א: שטן], שראה שלא עלתה בידו תאות לבו לבטל קרבנו של אברהם. מה עשה, הלך ואמר לשרה, אי שרה לא שמעת מה שנעשה בעולם, אמרה לו לאו, אמר לה לקח אישך הזקן לנער ליצחק והקריבו לעולה, והנער בוכה ומילל שלא יכול להנצל. מיד התחילה בוכה ומיללת. בכתה שלש בכיות כנגד שלש

37

פרקי דרבי אליעזר פרק מה

 כאן, אלא אשר באזניהם. ומצא אהרן בין הנזמים ציץ של זהב, שכתוב עליו שם הקדש וחרות עליו צורת עגל. ואותו לבד השליך בכור של אש, שנאמר [שם כד] ויתנו לי. ואשליכם באש אין כתיב כאן אלא ואשלכהו באש. ויצא העגל הזה גועה, וראו אותו ישראל. רבי יהודה אומר, סמאל [נ"א: שטן] נכנס לתוכו, והיה גועה להתעות את ישראל, שנאמר [ישעיה א, ג] ידע שור קנהו. וראו אותו כל ישראל ונשקוהו והשתחוו לו ויזבחו לו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, שכחו ישראל את כח גבורתי שעשיתי עמהם במצרים ובים סוף, ועשו להם עבודה זרה, שנאמר [שמות לב, ז] לך רד

38

פרקי דרבי אליעזר פרק מו

 לב] שבת שבתון הוא לכם. שבת העולם הזה, שבתון העולם הבא. ואפלו כל המועדים עוברים יום הכפרים אינו עובר. שיום הכפרים מכפר על הקלות ועל החמורות, שנאמר [שם טז, ל] כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' מכל חטאתיכם, מחטאתיכם אין כתיב, אלא מכל חטאתיכם: יום שנתנה תורה אמר סמאל [נ"א: שטן] לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, על כל הרשעים נתת לי רשות, ועל הצדיקים אין אתה נותן לי רשות. אמר לו הרי יש לך רשות עליהן ביום הכפרים אם יש להם חטא, ואם לאו אין לך עליהן רשות, לפיכך נותנים לו שחד ביום הכפרים, שלא לבטל קרבן של

39

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה א

 שהגיעו לצרת הבת, אמרו לו, רבינו, צרת הבת מהו, אמר להם, מחלוקת בין בית שמי ובית הילל, והלכה כדברי מי, כבית הילל, והלא משמך אמרו, צרת הבת מותרת, ואמר להם, רבותיי, דוסה שמעתם או בן הורכינוס שמעתם, אמרו לו, חיי רבינו, סתם שמענו, אמר להם, אח קטן יש לי בכור שטן הוא, ויונתן שמו, מתלמידי בית שמיי הוא, היזהרו שמא יקפח אתכם בהלכות, ויאמר לכם צרת הבת מותרת, אבל מעיד אני עלי שמים וארץ, שעל המדוכה זו ישב חגי הנביא, ואמר שלשה דברים, צרת הבת אסורה, ועמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית, ומקבלין גרים מן הקרדמיים ומן התרמודיים. וכשנכנסו, נכנסו

40

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ב

 על האדם שלא תתגנה עליו ולא ימאסנה: ויקח אחת מצלעותיו. שאם בראה מן האדמה היתה מתגאה עליו: מצלעותיו. מן אמצעות הגוף, לא מן הראש שלא תתגאה, ולא מן הרגלים שלא תתמאס אלא מאמצע הגוף: ויסגור בשר תחתנה. אמר ר' חנינא בריה דרב אבא עד כאן לא כתוב סמ"ך, מלמד שנברא שטן עמה, והא כתיב הוא הסובב (פסוק יא) ההוא בנהרות כתיב: ויסגור בשר תחתנה. שאין הקב"ה מחסר מן יצוריו כלום אלא נוטל ועוד ממלא אותה הבריאה כמו שנטל יו"ד מן שרי ונתן לה ה"א והוסיף הקב"ה ה"א על אברהם, וחזרה היו"ד להיות שלמה: וכן למשה ואעשה אותך לגוי גדול וכן

1234567891011121314151617181920