שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בראשית

 דברי הימים א'= כב ח), אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן (ש"ב =שמואל ב'= ז יד), אימתי כשיעסוק בתורה, אבל בהניח אותי והלך בדרכי לבו אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם (שם /שמואל ב' ז' י"ד/), מאי בשבט אנשים, זה הדד ורזון בן אלידע, שנאמר (ויקם שטן לשלמה) [ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע (מ"א =מלכים א'= יא כג)], [ובנגעי בני אדם] ואין נגעי אלא המזיקין, שנאמר ונגע לא יקרב באהלך (תהלים צא י), להודיעך שכל ק"ל שנה שפירש אדם מחוה, היה הרוחות באות אצלו ומתחממות ממנו, ומוליד מזיקין, באותה שעה אמר הקב"ה אני

22

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא

 חירות מן היסורין.[יג] וירא העם כי בושש משה (שמות לב א), מהו בושש, באו שש שעות ולא ירד משה, לפי שהתנה משה עמהם ואמר להם לאחר מ' ימים אביא לכם את התורה, כיון שבאו שש שעות ולא ירד, מיד ויקהל העם על אהרן, רבותינו אמרו בא שטן ועירבב את העולם, והראה להם כמו משה תלוי מן הארץ ומטתו באויר, והיו מראין אותו באצבע, ואמרו כי זה משה האיש, באותה שעה אמר להם חור קשה עורף אין אתם נזכרים מה עשה לכם, עמדו והרגוהו, ונתכנסו על אהרן, שנאמר ויקהל העם על אהרן וגו' (שמות לב א), אמרו לו אם תעשה

23

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק

 כבר קידמך אברהם אביהם לעקידת יצחק בנו וישכם אברהם בבקר וגו' (בראשית כב ג). וילך עם שרי מואב (במדבר שם /כ"ב/). ללמדך שהיה שמח בפורענות של ישראל. ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' [בדרך לשטן לו] (שם שם /במדבר כ"ב/ כב), מלאך של רחמים היה ולו נעשה שטן, וכך אמר [אל] בלעם גרמת לי לשמש אומנות שאינה שלי, שנאמר הנה אנכי יצאתי לשטן (שם שם /במדבר כ"ב/ לב). ושני נעריו עמו (שם שם /במדבר כ"ב/ כב). זו דרך ארץ, היוצא לדרך צריך שנים לשמשו, וחוזרין ומשמשין זה את זה. ותרא האתון את מלאך ה' (שם שם /במדבר

24

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח

 ד) מה כתיב נע ונד תהיה בארץ, נח דכתיב ויחל נח איש האדמה ויטע כרם ונתבזה, וישת מן היין אמרו חכמים בו ביום נטע בו ביום עשה פירות בו ביום בצר בו ביום דרך בו ביום שתה בו ביום נשתכר בו ביום נתגלה קלונו, ארז"ל כשבא נח ליטע כרם בא שטן ועמד לפניו, א"ל מה אתה נוטע, א"ל כרם, א"ל מה טיבו, פירותיו מתוקים בין לחים בין יבשים ועושין מהן יין המשמח לבבות דכתיב ויין ישמח לבב אנוש (תהלים קד) א"ל שטן בא ונשתתף שנינו בכרם זה, א"ל לחיי, מה עשה שטן הביא כבש והרגו תחת הגפן, אח"כ הביא ארי

25

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תולדות

 מן השוק ולא ראה ליעקב שהיה לפנים מן הבית אבל יעקב ראה אותו מבפנים ונטמן אחורי הדלת, כיון שנכנס עשו יצא יעקב, שנאמר ויהי אך יצוא יצא יעקב ועשו אחיו בא מצידו, כך שיער את השעות שלא יבא עשו ויטול את הברכות, אלא כיון שיצא עשו לצוד שלח הקב"ה עליו שטן ולא הניחו לצוד עד שיבא יעקב ויטול את הברכות, ועל עשו נאמר (תהלים קט) הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו, כיצד היה עשו רץ וצד צבי וקושרו ומניחו ורץ ותופס אחר וקושרו ומניחו והשטן מתירן ומבריחן והיה עשו בא ולא היה מוצא אחד מהן, וכך עשה ב' או

26

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב

 צער אומר וישב, לשון צער הוא וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן וגו' ויקרבו ימי ישראל למות (בראשית מז), וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק וגו' ויפול מן העם ביום ההוא (שמות לב), וישבו לאכול לחם והנה ארחת ישמעאלים (בראשית לז), וישב יהודה וישראל לבטח (מלכים א ה), ויקם ה' שטן לשלמה (מלכים א יא), וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות (במדבר כה) וכן אתה פותר את כלם ברעה הזו, ואף כאן וישב יעקב ויבא יוסף את דבתם רעה, מה כתיב למעלה מן הענין אלה אלופי בני עשו אלוף מגדיאל אלוף עירם, כיון שראה יעקב אלופי בני עשו נתיירא אמר

27

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 כל אותם כשפים כמו שכתוב (שמות ז) ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם ונקהלו כלם על אהרן שנאמר ויקהל העם על אהרן ויאמר וגו' שמשה שוב אינו יורד כבר ואותו היום יום ארבעים היה בשש שעות ביום, אמרו להם אהרן וחור עכשיו יורד מן ההר לא השגיחו, ויש אומרים שעמד שטן והראה להם דמות מטתו מן ההר ממה שאמרו כי זה משה האיש, מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגוהו, כשראה אהרן כך נתירא והתחיל מעסיקן בדברים, והם אומרים לו קום עשה לנו אלהים והכל גלוי לפני מי שאמר והיה העולם מה הם מבקשים, אמר להם אהרן פרקו נזמי

28

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

 הוא בעצמו, א"ל הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקיד' יצחק בנו שנא' (בראשי' כב) וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו, וילך עם שרי מואב ללמדך שהיה שמח בפורענות של ישראל כמותם, ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו מלאך של רחמי' הי' ונעש' לו שטן, וכך אמ' אל בלע' הנה אנכי יצאתי לשטן גרמת לי לשמש אומנות שאינה שלי, ושני נעריו עמו זה דרך ארץ אדם חשוב היוצא לדרך צריך שנים לשמשו וחוזרין ומשמשין זה לזה, ותרא האתון את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו וכי לא היה לו המלאך לנשוף בו ויוציא

29

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות מה

 ונעשה חולין ואלו הן: קין, ונח, ועוזיה. קין, וקין היה עובד אדמה (שם, ד', ב'), וכתיב ביה נע ונד תהיה בארץ (שם, י"ב). נח, נתבזה, שנ' וישת מן היין (שם, ט', כ"א). בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה ונשתכר. בא שטן ונשתתף עמו, הביא כבש והרגו תחת הגפן, אחר כך הביא ארי והרגו, ואחר כך קוף, ואחר כך חזיר, והשקו מדמיהם. לפיכך קודם שישתה האדם הוא כרחל שאינה יודעת כלום, שתה חמשה ששה כוסות מתגבר כארי ואומר אין כמותי בעולם, כיון ששתה עשרה כוסות נעשה כחזיר מתלכלך במי רגלים ובדבר

30

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קז

 צלובו בכתפו. ויקח בידו את האש ואת המאכלת (שם). א"ר חנינא למה נקרא שמה מאכלת, שמכשרת אוכלין, ורבנין אמרי כל אכילות שישראל אוכלין בעולם הזה בשביל אותה מאכלת. וילכו שניהם יחדו (שם), זה לעקוד וזה ליעקד, זה לשחוט וזה לישחט. רבה פר' נ"ו, ובילמדנו. כשהיו מהלכין אברהם ויצחק בנו, בא שטן ועמד לימינו של יצחק. א"ל: אי עלוב, בנה של עלובה, כמה תעניות נתענית אמך עד שלא באת לה, והזקן הזה נשתטה והוא הולך לשוחטך. מיד: ויאמר יצחק אל אברהם אביו, הנה האש והעצים ואיה השה לעולה (שם, ז'). באותה שעה נפל פחד ויראה על יצחק, שלא ראה מה להקריב,

1234567891011121314151617181920