שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אלשיך דברים פרשת כי תצא פרק כה

 אמר (ישעיה כד כא) יפקוד ה' על צבא המרום במרום ואחר כך ואת מלכי האדמה על האדמה (ילקוט ישעיה רמז תיח), והנה ידוע כי אין שרו של עשו ועמלק כיתר שרים, כי זה אי אפשר לו ליפול אם לא כשאין בישראל עונות. והוא כי שרו של עשו הוא סמאל הוא שטן הוא יצר הרע, ועל כן כל עון אשר חטא אשר ביד ישראל הוא מוסיף כח ואומץ בו. ואם כן איככה נוכל לו ואיך יפול משמים ואנו מחזיקים אותו בעונותינו. וזהו אומרו ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים, ואם כן איך יפיל הוא יתברך את השר ההוא במרום ואין בכם

192

אלשיך שמואל א פרק א

 על העדר בניה. וזהו אפים, אחד, כי את חנה אהב. שנית, וה' סגר רחמה שהם שתי יגונות כמדובר. ועל ידי כן היתה צרתה מכעיסתה (פסוק ו) וכעסתה צרתה כו' ועל ידי כן התפללה:(ו) וכעסתה צרתה גם כעס כו'. והנה אמרו רבותינו ז"ל (בבא בתרא טז א) כי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו, שטן על כבוד אברהם שנאמר באיוב יותר מבאברהם, ופנינה כדי שתצעק אל ה' ויתן לה ה' הריון. והנה לעומת זה אמרו רבותינו ז"ל (ילקוט שמעוני שמואל - א רמז פט) כי בכל אחד מהבנים שהיתה חנה יולדת היתה פנינה קוברת אחד מבניה [שם: שנים מבניה], והלא כמו זר

193

אלשיך שמואל א פרק טו

 פי דרכנו יתבאר אומרו (דברים כה יח) ולא ירא אלקים. אך הוא כי הנה ידענו מרז"ל (שמות רבה כא ה) כי אין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה למטה שאינו מפיל תחלה את שרה למעלה, וכל מפלת אומה תלויה במפלת שרה תחלה. וגם ידענו כי שרו של עמלק הוא סמאל הוא שטן הוא יצר הרע, ולהפיל את עמלק צריך להפיל את שרו:גם ידוע כי למה ששרו הוא שטן הוא יצר הרע, כל עוד שישראל חוטאים הם מוסיפין בו כח ואומץ, ואיך יכול להפיל אחריו את עמו. ובכן בבואו על ישראל בצאתם ממצרים, לא יכולנו לו על עונות ישראל המוסיפים כחו.

194

אלשיך שמואל ב פרק כג

 להוציא דשא מארץ, כי אם שממטר אחד יצא דשא מארץ על ידי הצדיק, כל כך הוא מושל ליעשות על ידו מה שלא יוכל עשוהו בלתי ה' לבדו, ומה שתראו [ה] כי לא כן ביתי עם אל, שאני וביתי סובלי ייסורין ורדיפות, כי אפילו שלמה היה מלך והדיוט, וגם ויקם ה' שטן לשלמה, ומה גם דורותיו מן הוא והלאה אל תתמהו, כי הנה על ידי כן ברית עולם אשר שם לי, היא ערוכה בכל ושמורה לעתיד, שעל ידי הייסורין מתנכים אשמות ביתי, ליושע מצרה ולקבל הטבות ומעלה בלי עכבת עונות, וזהו כי כל ישעי ליושע מצרות, וכל חפץ להשיג חפצי לבי

195

אלשיך מלכים ב פרק ב

 ראו (פסוק יא) רכב אש וסוסי אש מהמרכבה עליונה, שבאו להעלות את אליהו ויפרידו בין שניהם להעלות את אליהו לבדו, ויעל אליהו בסערה ואחשבה שלא העלתהו הסערה שאם כן היה לו לומר אז ויעל בסערה אליהו השמים:אך הוא כי אדרבה הסערה שהוא המסך הראשון מהארבעה שלפני השכינה שהוא שטן בקש לקחת נפשו, כמאמר מדרש הנעלם אלא שלא יכל לו כי רפפה תחתיו, ובכן יאמר ויעל אליהו על ידי רכב אש וסוסי אש שהם מרכבת השכינה הנזכר עם היותו בסערה היא הקליפה החיצונה שלקחת נפשו זממה ולא שוה לה, כי ברכב וסוסים שלפנים מהארבעה מסכים עלה השמים, וכמו שכתבנו שראה

196

אלשיך ישעיהו פרק א

 הב' אמר וכגנה אשר מים אין לה, כלומר אין לה ממנה כ"א ע"י בחירת בעליה, ואין ספק כי השבים בבחינות אלו תספיק תשובתם להפסיק שברם מיד מעליהם, ולהראות להם בנפילת המחזיקים ברשעתם, כאומרו ועוזבי ה' יכלו ופירש איך יהי', והוא כי (לא) והיה החסן וחזק מלשוב מרשעו לנעורת, ופועלו הוא שטן הוא יצר הרע לניצוץ כנודע, כי הוא המדכאו בעוה"ז ובגיהנם, ומה שאמרתי שיהיה כנעורת הוא על בחינת הדבק בו האש במהרה כאש בנעורת, אך לא יכלה במהרה ככלות הנעורת, כי אם יתמיד כי אין מכבה כנודע, כי הוא יתברך מוסיף כח ברשעים לסבול יסוריהם:

197

אלשיך ישעיהו פרק כח

 והענין הוא כי שמנו כזב היא הע"א מחסנו, ובשקר הוא כח טומאה שלמעלה שהע"א היא דוגמתה בו נסתרנו. והוא כי הסרנו עצמנו מתחת ה', ולקחנו לנו מה שלעומת הקדושה כדרך העכו"ם, ועל כן עזבנו כיתר הגוים והברית שהיה לנו עם הקב"ה, כרתנו עם מות שהוא כנגדו, הוא מלאך המות הוא שטן מסיטרא דע"א ועזרנו כי נעשינו שלו:(טז) לכן כה אמר אדני ה' כו'. הלא אמרתם כרתנו ברית את מות, כי תראו צדיקים מתים ואתם חיים וכן בשאול לא תפקדו, כי גם פורענות וייסורין הבאים על זולתכם לא יבאו בכם. ושאין זה רק כי חסתם תחת החצונים, כי שמתם כזב

198

אלשיך ישעיהו פרק לג

 הוא משיענו מפועלי הגזירה ע"ד זמן הסנהדרין, שאם היה אחר שנמסר לידון מלמד זכות, היו מחזירין אותו:או יאמר, אחר שאם נחטא הוא שופטנו ומחוקקנו ומלכנו, שישים עצמו לעשות כל ג' בחינות אלו, במדת רחמיו להקל הרוגז ולזכותנו, לכן טוב טוב הוא כי מעיקרא הוא יושיענו, מצי אדיר הוא שטן הוא יצה"ר מלהחטיאנו. משיב הוא יתברך ואומר, אל תבטחו בהיותי אני ה' אלקיכם ומעריצכם, כי דעו איפוא שאם אין אתם מחזיקים בכשרון, שתהיו חבלים לחזק שלשת יתדות, שהם זכות שלשה האבות לא אושיעכם, כי אלקי משפט אני:(כג) וזהו נטשו חבליך כו' לומר אלו נטשו חבליך הם הצדיקים שבדור, בל

199

אלשיך ישעיהו פרק נד

 לחבל ולקלקל אותך, לא יאמן כלל הדברים, כי אתה בצדקה תכונני כו', שהוא המלחמה שנצחונה מוטלת עליך, ואז ממלחמת בשר ודם לא תירא, וזהו כי לא תיראי וכו' כמדובר:ובדבר הזה (יז) כל כלי יוצר עליך לא יצלח כו', שהוא שמא תאמר מה אעשה והעבירות שעשיתי, נעשה מכל אחד שטן משחית ומקטרג עלי, כמאמרם ז"ל כל העובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד, וגם כי אשוב בתשובה, הלא לא יבצר מהיות הקטיגור ההוא מלמד קטיגוריא אל תירא מזה, כי כל כלי יוצר עליך שהוא המשחית שנוצר מעונך, והוא עליך לא יצלח בקטיגוריא שלו כאשר אמרו בספר הזוהר, כי המשחית שעשה

200

אלשיך עובדיה פרק א

 הנז', כי אם הם בהם וישראל יורשום, אך בעשו לא כן כי אם שיד בית יעקב ויוסף תהיה בהם לרעה עד תומם, כי והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובעצמם ידלקו בהם כו', והענין כי דרך כלל נגדיי לכל בית ישראל הוא עשו מן הבטן, ומה גם שרו הוא שטן הוא יצר הרע אשר נאבק עם יעקב, נוסף על בית יעקב הוא יוסף בבחינת הברית מילה, כי זה מאס בברית מילה וזה שם נפשו בכפו לבלתי טמא בריתו:ומה גם לרז"ל האומרים על פסוק ויזנב בך וכו', שהיה כורת עמלק ערלות ישראל ומשליכן כלפי מעלה, ואומר טול לך מה

1234567891011121314151617181920