שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יז

 ו ויקח אחד מצלעותיו, רבי שמואל בר נחמן אמר מן סטרוהי, היך מה דאת אמר (שמות כו) ולצלע המשכן, ושמואל אמר עילעא חדא מבין ב' צלעותיו נטל, תחתיה אין כתיב כאן, אלא תחתנה, א"ר חנינא בריה דר' אידי מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב סמ"ך כיון שנבראת נברא שטן עמה, ואם יאמר לך אדם, הוא הסובב, תאמר לו בנהרות הכתוב מדבר, א"ר חנינא בר יצחק עשה הקב"ה נוי לתחתיתו כדי שלא יהא מתבזה כבהמה, רבי אמי ורבי ינאי חד אמר עשה לו מנעל ואפיפורין כבוש עליו כדי שלא יצטער כשהוא יושב, וחרנא אמר עשה לו כסתות, רבי לוי ורבי אמי

12

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נז

 אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, זה ראובן ויהודה, ומה שכר נטלו על כך להם לבדם נתנה הארץ, רבי לוי בשם ר' יוסי בר חלפתא אמר בירידתן למצרים נולד ובעלייתן מת אתה מוצא עיקר שניו של איוב לא היו אלא מאתים ועשר שנים ועשו ישראל במצרים מאתים ועשר שנים ובא שטן לקטרג וגירה אותו באיוב, רבי חנניא בריה דרבי אחא אמר לרועה שהוא עומד ומביט בצאנו בא זאב אחד נזדווג לו אמר תנו לו תיש אחד שיתגרה בו, ורבי חמא אמר לאחד שהיה יושב בסעודה בא כלב אחד ונזדווג לו אמר תנו לו ככר א' שיתגרה בו, כך בא שטן

13

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 כתיב (יחזקאל א) ודמות פניהם פני אדם ופני אריה ובשלמה כתיב (מלכים א ז) ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר, וכתוב א' אומר (שם /מלכים א' ז'/) כמעשה אופן המרכבה, בכסאו של הקב"ה אין דבר רע נוגע שנאמר (תהלים ה) לא יגורך רע, ובשלמה כתיב (מלכים א' ה') אין שטן ואין פגע רע, הקב"ה עשה ששה רקיעים ובשביעי יושב ובכסאו של שלמה כתיב (שם /מלכים א'/ י) שש מעלות לכסא ויושב במעלה השביעית, הרי נתמלא דיסקוס של לבנה ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין (דה"א =דברי הימים א'= ג) ובן שלמה רחבעם ובן רחבעם אביה ובנו אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו,

14

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 לו מותר להמתין אחר ק"ש ואח"כ יתפלל כך שנו חכמים שלשה תכיפות הן תכף לסמיכה שחיטה תכף לנטילת ידים ברכה תכף לגאולה תפלה, ומי שהוא עושה כן מהו מתן שכרו אמר רבה בר אבהו אם סמך ושחט יהא מובטח שקרבנו נתקבל ואם נטל ידיו ובירך מיד יהא מובטח שלא יהא שטן מקטרג בסעודתו ואם קרא ק"ש ונתפלל מיד יהא מובטח שתפלתו נשמעת, א"ר יהודה ב"ר סימון את מוצא עבודת כוכבים קרובה ורחוקה והקב"ה רחוק וקרוב כיצד עבודת כוכבים קרובה עובד כוכבים עושה עבודת כוכבים ומעמידה בתוך ביתו אצלו הרי קרוב ומנין שהיא רחוקה שנא' (ישעיה מו) אף יצעק אליו ולא

15

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 נדות ולא היו מודיעות אותו, ר' יוסי בן חלפתא אומר לאהבה להאהיבן לאהבן ולקרבן ולגיירן ולהכניסן תחת כנפי השכינה, נמצאת אומר ריב"ל ור' שמעון בן יוחאי ור"א בנו של ר"י הגלילי אמרו ד"א, ר' יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון, ג' שטנים נזדווגו לו הה"ד (מ"א =מלכים א'= יא) ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדומי וכתיב ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע וכתיב ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, הרבה לו סוסים שנאמר (שם /מלכים א'/ י) ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה, ג' משלות אמר, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל (משלי י)

16

אסתר רבה (וילנא) פרשה ז

 להם לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשורוש שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטיגוריא כדי שיהא פתחון פה עם מדת הדין לקטרג עליכם לפני הקב"ה ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם לבית המשתה, א"ר ישמעאל שמונה עשר אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו, מיד עמד שטן והלשין עליהם לפני הקב"ה ואמר לפניו רבונו של עולם עד מתי תדבק באומה זו שהם מפרישין לבבם ואמונתם ממך, אם רצונך אבד אומה זו מן העולם, כי אינם באים בתשובה לפניך, אמר הקב"ה תורה מה תהא עליה, אמר לפניו רבש"ע תסתפק בעליונים וגם השוה דעתו למחות את ישראל, באותה

17

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 הה"ד קול נתנו בבית ה' כיום מועד. ר' (הונא) (חנינא) ור' אחא ור' מיאשה בשם ר' ינאי אף היא אינה צריכה ליפול אלא מכח אותו הקול, הה"ד מקול נתפשה בבל (ירמיה נ מו). ר' יהושע בן לוי אמר קול צרות מרגשות ואפלה עולה לכרך גדול של רומי, ולמה שקולו של שטן מקטרג, הה"ד קול שאון מעיר קול מהיכל קול ה' משלם גמול לאויביו (ישעיה סו ו).[ח] חשב ה' להשחית חומת בת ציון. אמר ר' יוחנן לא מן (הכרוז) [כדון אלא מן עלמא] הה"ד כי (אל) [על] אפי וגו' (ירמיה לב לא). א"ר אילס כאדם שהוא עובר במקום מטונף ועוקם

18

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ג

 לידתו, מה שעת לידתו, נקי, אף בשעת מיתתו נקי, שכן אתה מוצא באביגיל שאמרה לדוד ברוח הקדש והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים (ש"א =שמואל א'= כ"ה כ"ט). [ועת למות] א"ר לוי בשלשה מקומות השטן מצוי לקטרג, השרוי בבית המרועע. והמהלך בדרך לעצמו, הפורש בים הגדול, השרוי בבית המרועע נעשה שטן קטגור, שנאמר ישיא מות עלימו (תהלים נ"ה ט"ז). המהלך בדרך, דאמר ר' יוחנן כל הדרכים בחזקת סכנה. (דייני) [ר' ינאי] כי היה נפיק לאורחא הוה מפקד לביתיה. רבי כי הוה נפיק למסחי בי בני שהיא ניסוקת הוה מפקד על ביתיה. רב כהן אחויה דר' חייא בר אבא הוה מפרש

19

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י - כי תשא

 ארבע רבוא וגו'] (עזרא ב' ס"ד), ואחת לעתיד לבא עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה אמר ה' (ירמיה ל"ג י"ג), וכל זמן שנימנו מפי הדיבור לא נגע בהם מגפה, וכל זמן שנמנו שלא מפי הדיבור נגעה בהם מגפה, ואימתי נימנו שלא מפי הדיבור ונגעה בהם מגפה בימי דוד שנאמר ויעמוד שטן לישראל ויסת את דוד (דהי"א =דברי הימים א'= כ"א א'), מיד נגע בהם המגפה שנאמר ויתן ה' דבר בישראל (שם שם /דברי הימים א' כ"א/ י"ד), ומה שחסרו בימי דוד נתמלאו בימי שלמה יהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים (מלכים א' ד' כ') ממה שקראו בענין ור'

20

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מה - אשרי נשוי פשע

 י"ח) לישראל בלבד הוא סולח, כיון שראה דוד היאך הקדוש ברוך הוא סולח לעונותיהם של ישראל ומרחם עליהם התחיל מאשרם ומשבחם אשרי נשוי פשע כסוי חטאה,לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה זש"ה נשאת עון עמך [כסית כל חטאתם סלה] (תהלים פ"ה ג'), אתה מוצא ביוה"כ בא שטן לקטרג את ישראל והוא פורט את עונותיהם של ישראל ואמר רבונו של עולם יש באומות העולם מנאפים וכן בישראל, יש באומות העולם גנבים וכן בישראל, והקדוש ברוך הוא פורט את זכיותיהם של ישראל, מהו עושה, נוטל קנה של מאזניים [ושוקל] את העונות כנגד הזכיות, והם נשקלים העונות והזכיות אילו כנגד אילו

1234567891011121314151617181920