שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

אלשיך בראשית פרשת תולדות פרק כז

 כמה וכמה שנשאו נשים נכריות והולידו בנים ובנות, ונשכחו כמה מצות מהמון העם, כי לא ידעו מה הוא וההיקש בזה. אמנם אין זה כי אם למה שהעיקר אצלינו שאין אומה נופלת עד תפול שרה תחלה, כד"א יפקוד ה' על צבא המרום וכו', ועוד ידענו כי סמאל שרו של עשו, הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות, על כן בהעותינו אנו מוסיפים בו כח ובחיילותיו. ואם כן איפה מי יורידהו ארץ, ובידנו רצפת עונות וחטאים המקיימים אותו. ועל כן בעמדו תעמוד אומתו גם היא לא תפול. ובדבר הזה מצאנו ראינו טוב טעם ודעת, אל האריכו יתברך עם עמלק, לבלתי הפילו

182

אלשיך בראשית פרשת וישלח פרק לג

 הארץ כי אשום אשם לה'. על כן הקדימה תורה ותודיענו כי לא זה ולא זה גורם. כי אם הטעם האחד איננו כי הלא ויבא יעקב שלם בלי שום פגם עיר שכם אשר בארץ כנען ארץ מולדתו ומחוז חפצו בבואו מפדן ארם ממרחקי ארץ, ובכל הדרך ההוא לא נזדמן לו לא שטן ולא פגע רע עד הגיעו אל מחוז חפצו, הנה כי לא זה גרם לו. וגם לא מטעם השני כי אדרבא ויחן את פני העיר שהנחה למדינה עשה כמו שאמרו ז"ל (שם עט ו) כי טוב היה בעיני עם הארץ, וגם בעיני המלך אבי שכם כי הנה אפילו המקום ש

183

אלשיך שמות פרשת בשלח פרק יז

 במקומות זולת זה:ונבא אל הענין, והוא, כי מהטעם הלז כי אויב הוא יתברך לעמלק ויאהב את ישראל. הנה עשר ידות לו הוא יתברך ברצונו להפילו. אך הנה צריך להפיל את שרו תחלה, ואנו מעכבים בידו. והוא, כי אין שרו כיתר שרי האומות מ"ה, כי הלא זה סמאל, הוא שטן, הוא יצר הרע. והנה בכל חטא ועון אשר יעשה כל איש ואיש מישראל, הוא מוסיף כח בו, כנודע. ואם אנחנו מאשרים ומחזקים אותו, איככה יפילהו הוא יתברך למעננו. ועד ממהר, יעקב. שעם שנצח את שרו של עשו בהאבקו עמו, עם כל זה הקע כף ירכו על מוצאו בו ענין שתי

184

אלשיך שמות פרשת כי תשא פרק לא

 לפני הקב"ה במה אשלוט והשיב לו הקב"ה בכל האומות זולת ישראל. והוא ענין חרות על הלוחות (לקמן לב טז) חירות ממלאך המות (שמות רבה מא ז). וכן אמרו רבותינו ז"ל (שבת פט א) שהראה השטן לישראל את משה רבנו ע"ה מוטל במטה באויר ושהיו נושאים אותו. והענין כי סמאל, הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות, שם פניו להטעות בכל מאמצי כח זה פעמים: אחד באדם הראשון, שני בעגל. והוא, כי כאשר תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה (ויקרא רבה כ ב), והיה יציר כפיו יתברך זך ובהיר ראוי להשראת שכינה ולהשתעשע אתו יתברך בגן עדן

185

אלשיך ויקרא פרשת ויקרא פרק א

 עוד יתכן, בשום לב אל החילו שלא לנוכח אדם כי יקריב, ומסיים לנוכח תקריבו את קרבנכם. אך יאמר, כי הנה אם איש אחד יחטא בקרב כל ישראל, הלא נפרד יקרא. בין מה' כד"א (ישעיה נט) עונותיכם היו מבדילים. וגם מרעיו תפרד נפשו, ולא יחשבו גוי אחד, כי המליץ רע הוא שטן יצר הרע יפריד ביניהם, כי כל ישראל קדושים והוא טמא:ונבא אל הענין, אמר אדם כי יקריב על אשר חטא, הנה שלא לנוכח אדבר בו, כי בחטאו רחק מה' ומישראל. אך יתקרב מעט מעט ובישראל יתחיל, כי במה שבא לקרב קרבנו כי גמר בדעתו להקריב - וזהו אומרו יקריב לשון

186

אלשיך ויקרא פרשת צו פרק ז

 ה':והוא הדבר הכתוב אצלנו על הפסוק (תהלים לב ז) אתה סתר לי מצר תצרני וכו'. והוא, כי הנה דרך אנשים, שאם יבא איש מעבר המדבר, ויאמרו אליו מה טובה של הדרך ההיא, הטובה היא אם רעה, אם יש בה לסטים אם אין. כי יענה ויאמר, הדרך בטוחה אין שטן ואין פגע רע, ויוכל איש להביא אתו תרקבא דדנרי ואין מכלים, וזה הדרך לכו בו אל תפחדו ואל תראו. ויהי היום והנה איש בא מהדרך ההוא, יגע ונלאה בקוצר רוח, ופיו ממלא הודאות ותשבחות לאלהי הרוחות, מודה לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, עונה ואומר במה אקדם ה', האקדמנו בעולות, כי

187

אלשיך ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 פר שיצא מתחת ידי אהרן איני מקפיד שיהיה סניגור הנה כי שלם הוא לפני:ובזה מצאנו ראינו טוב טעם אל הכניסו ענין הבגדים בין קרבנות אהרן לקרבנות ישראל. ועוד שנית כי הנה בפר הבא להתודות עליו וידוי עצמו ווידוי אחיו לא היה צריך לשלח פר אחר לעזאזל לסתום פי שטן. אך בשעיר הבא להתודות עליו חטאת הקהל היה צריך לשלח שעיר אחר לעזאזל. וזהו ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים וכו' (פסוק ה). אך בפר אהרן והקריב וכו' וכפר בעדו וכו' (פסוק ו) בלי שלח לעזאזל. אך ונתן על שני השעירים גורלות וכו' (פסוק ח), כי זכאי הוא

188

אלשיך במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

 וקצים בפרישות תאות חומרם. על כן היו עושים מצות ה' בעצבון כמתאוננים, כקצים בעבודתו יתברך. אך לא ערבו אל לבם להוציא מפיהם מלים. כי בושו מקונם יתברך וממשה רבם. והוא עון פלילי, כמאמר הכתוב (דברים כח מז) תחת אשר לא עבדת וכו' בשמחה ובטוב לבב:והנה זה דרכו של שטן, יורד ומסית ומחטיא ועולה ומקטרג לפניו יתברך. וכן העון עצמו, כי המשחית שנעשה בו הוא עולה ומקטרג לפניו יתברך. וכמאמרם ז"ל (עי' ילקוט שמואל רמז קמח) על פסוק גם ה' העביר חטאתך וכו' (שמואל ב, יב יג), שחטאו של דוד עלה והיה מקטרג באזני ה', וכאשר שב והתודה העבירו מלפניו.

189

אלשיך דברים פרשת דברים פרק א

 שבטים איש אחד לשבט, באומרי שאם מפחד אויב הייתם עושים לא הייתם מסכנים ראשיכם לשבטיכם, כי גם שאמרתם נשלחה אנשים שהם חשובים לא על ראשי השבטים חשבתם:(כד) והביטו וראו רעתכם כי רב, כי הנה ויפנו ויעלו ההרה כי בפנותם מפה שהיה בלי מכשול, כך ויעלו. שלא ראו לא שטן ולא פגע רע מאימת יושבי הערים ההם. וגם אחר כלותם מתור הארץ חזרו ויבאו עד נחל אשכול אשר שם בני הענק, כי לשון ויבאו הוא על החזרה, וירגלו אותה. והוא ענין מאמר תנא דבי אליהו (פרק כט) פרשת שלח לך, שאמר להם אל תכנסו כגנבים, ואם יאמרו למה באתם אמרו

190

אלשיך דברים פרשת שופטים - כי תצא פרק כא

 יום ולילה לא ישבות יבקשנה ככסף וכמטמונים יחפשנה, יאחזנה ויוציאנה מתחת ידי השטן הוא יצר הרע אשר כבש אותה וישיתם בתה, כי באהבתה באש קנאתה יגבר כארי וירוץ כצבי ולא ישקוט עד תביאנה ותטענה בעדן גן אלהי אשר נטע, תחת היותה בתוך הגולה גולה וסורה תחת עבד מלך הכושי, הוא שטן הוא יצר הרע מאז יצא מרחם כי לפתח חטאת רובץ. על כן יצאה תורתינו חמדה גנוזה אשר לא יחסר כל בה, ורמזה אל האדם במקראי קדש האלה להשמיע ולהודיע אל הבחור מעם ישנס מתניו, ואל יתעצל מלהצל לקוחה למות תחת עבד כי ימלוך. אשר עצלה תפיל תרדמת סכלות ערך

1234567891011121314151617181920