שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

אברבנאל מלכים א פרק ב

 במעלה ובכבוד המלכתו, אבל לא היה טרוד הצרות כאביו אשר לא שלו ולא שקט ולא נח והלך מדחי אל דחי, אם נרדף משאול, ואם במלחמות אישבשת, ואם בברחו מפני אבשלום בנו, ואם במרד שבע בן בכרי, שכלם היו מערערים במלכותו, ושלמה לא היה כן כי היה מלכותו נכון מאד אין שטן ואין פגע רע, הנה אם כן ושלמה ישב על כסא דוד אביו הוא סוג כולל לשניהם, ואמרו ותכון מלכותו מאד הוא הבדל יבדילהו מאביו. ואמנם אם היו כל ימי שלמה בהשקט או לא, הנה יתבאר אחרי זה. ובדרש (שם פ"ב דף כ' ע"ב) אמר ותכון מלכותו מאד, אף על

162

אברבנאל מלכים א פרק ג

 לא לצורך המלחמה כי שלום והשקט היה בימיו, אבל לכבוד ולתפארת, כי ברוב עם הדרת מלך, וגודל זה הענין והפלגתו מתמיה מאד לא נעשה כזה בכל ממלכות הגויים אשר היו לפניו ולאחריו, מי שמע כזאת או ראה כאלה? שמלך אחד שכל ימיו לא היתה לו מלחמה עם שום אדם אין שטן ואין פגע רע יהיו לו תמיד בביתו ארבעים אלף אורות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים? ולהיות הפלגת הנהגת ביתו בהפלגה ובמעלה נפלאת ועם סדור גדול, אמר הכתוב (בסימן י' ד') ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו

163

אברבנאל מלכים א פרק ה

 איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. וגם אמר זה כדי לבאר שהיו הפירות והיין הרבה בכל הארץ ולא היו צריכים להביאם מארצות אחרות, כי היה כל אחד תחת גפנו ותחת תאנתו לרוב מאד. ומה שאמר כל ימי שלמה, אינו סותר למה שיאמר אחר זה (בסי' י"א י"ד כ"ה) ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדומי וגו' ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, לפי שהכוונה שמה היא שלעת זקנתו קמו השטנים שזכר נגדו ואחרי הקמתם היו שטן לישראל כל ימי שלמה עד שמת, הנה אם כן אמרו שמה כל ימי שלמה ראוי שיפורש משהתחילו לקום עד מותו לא כל ימיו בהחלט,

164

אברבנאל מלכים א פרק ט

 מזיק בימי שלמה. ויקשה גם כן אמרו כל ימי שלמה, כי הנה העיד הכתוב שבימיו ישב ישראל בטח בדד איש תחת גפנו ותחת תאנתו וחרב לא עבר בארצם, וכמו שאמר קודם הבנין וישב יהודה וישראל לבטח וגומר מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה, והוא סות' למה שאמר כאן ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה.והנני מפרש פסוקי הפרשה באופן יותרו השאלות כלם:(י) ויהי מקצה עשרים שנה וגומר. אחרי שספר הנביא הבתי' אשר בנה שלמה וכל תפלותיו, ראה לזכור עוד הדברים הרשומים והגדולים שעשה בימיו, כי היה כוונת זה הספור כלו להודיע מעלותיו ועשרו וחכמתו כמו שזכרתי פעמים, ובא

165

אברבנאל מלכים א פרק יא

 אשר בנה להן לשקוציהן ולא מהנבואה שבאהו אליו, ולא זכר גם כן שבעבור זה הוסר המלכות מזרעו, ולא זכר גם כן מהשטנים אשר הקים השם לשלמה, לפי שכמו שכתבתי פעמים היתה כוונת ספרו לספר בשבחי שלמה לא בגנותו, ולכן מה שהיה גנות הסתיר פנים ממנו:(יד) ויקם ה' שטן וגומר. זכר הכתוב שהבוטח בה' ישוגב, וכל עוד ששלמה היה דבק בשם יתברך חסד ואמת סבבוהו והיה עולה בכל מעלה ושלמות רק למעלה, אמנם כי כאשר נטה מאחרי השם מצאוהו טרדות רבות ורעות, כי עם היות שלא קרע השם את ממלכתו, הנה הקים לו שטנים עומדים על ימינו לשטנו, וגם זה

166

אברבנאל ירמיהו פרק כו

 וגם זה אינו נכון:השאלה השישית במה שאמר אחרי שיעדם בפקידה ושובם לירושלם כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר אנכי חושב עליכם נאם ה' מחשבות שלום וגומר, כי מה המה המחשבות האלה אם להשיבם לארצם כבר נאמר ועל מה אמר וקראתם אותי והלכתם והתפללתם לפני ובהיותם בארצם אין שטן ואין פגע רע למה יקראו ויתפללו, גם אומרו ושבתי את שבותכם וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם והשבותי אתכם אל המקום הזה הוא קשה מאד להולמו לפי שלא שבו כל היהודים הנדחים לבית שני לא עשרת השבטים ולא בני יהודה אשר במצרים ובעמון ומואב וביון ובספרד וצרפת

167

אברבנאל הושע פרק ט

 הנביא מארבעה אופני המות אשר זכר באומרו מלידה ומבטן ומהריון וגומר ושכלתים מאדם שטוב להם שימותו בניהם מבטן ומהריון כמו שזכר משיגדלו וישכלו מהם, (יג) וזהו אומרו אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה כלומר אחר שאני רואה לצור והיא הסמוכה לירושלם מהפלשתים שהיא שתולה בנוה ומיושבת ביופי שלוה ושקטה אין שטן ואין פגע רע, ואפרים אני רואה בהפך כל זה שאין עסקו כל היום כי אם להוציא אל הורג בניו שכל היום היו בני אפרים יוצאים למלחמות ונהרגין שמה, אחר שהדבר כן (יד) תן להם השם מה תתן רוצה לומר תן להם השם אלקים מה שאתה עתיד לתת להם שהוא

168

אברבנאל זכריה פרק א

 וארא והנה איש ובידו חבל מדה: ראה הנביא כאלו המלאך הדובר בו כאשר שמע דברי מלכי האדמה שהיתה הארץ לפניהם יושבת ושוקטת צעק אל השם ואמר עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם ר"ל ישבו בכבוד כל המלכים והאומות האלה במשכנות לא להם אשר כבשו ואין עליהם שוטר ומושל אין שטן ואין פגע רע שיפחדו ממנו, ולמה לא תרחם אתה ה' צבאות ר"ל שר צבאות ישראל את ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמת זה ע' שנה והסגרת אותה ביד אכזרים פעם משל בה בבל ועתה משל בה פרס ואחר פרס יבא יון למשול עליה, ובהיותה תמיד נכנעת ונכבשת בעלוה אדונים

169

אברבנאל זכריה פרק ג

 א) ויראני את יהושע הכהן הגדול וגומר עד וישב המלאך הדובר בי ויעירני: במראה הזאת שראה זכריה בעניני יהושע הכהן הגדול יש לעיין דברים עשרה. הראשונה מה השטן הזה אשר ראה זכריה שהיה עומד על ימין הכהן הגדול האם הוא היצר הרע כדעת הרב המורה בשטן בכלל שהוא שטן הוא מלאך המות הוא יצר הרע ואיך ראהו א"כ על ימינו בהיות כהן גדול קדוש לה', או אם אמר זה על סנבלט וחבריו כמו שכתב הרב רבי אברהם בן עזרא ונמשך הרד"ק אחריו כי כן כתוב בספר עזרא כתבו שטנה מלשון שטן, ויקשה לזה מדוע יחס השטנה הזאת ליהושע ולא אל

170

אדרת אליהו ויקרא פרק ט

 יום נטל י' עטרות כו' ראשון למעשה בראשית כו': קרא משה. לפי שכבד המקום לאהרן תחלה שנאמר ועלית אתה ואהרן עמך אף משה כבד לאהרן וקרא תחלה לאהרן כו':(ב) קח לך עגל. אמר לו אע"פ שנתרצה המקום לכפר על עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן שלא ישנאך בביאתך למקדש ויבא עגל ויכפר על מעשה עגל. ובישראל שיש להן עוד אחת וישחטו שעיר עזים לכך הוצרכו לשעיר ועגל. ולפי שנדמה עבירה ג"כ לשור שנאמר וימירו את כבודם בתבנית כו' לכך הוזקק ג"כ לשור:(ד) [לזבח] לפני ה'. א"ל עבירה שאתה מתירא ממנה כבר נשחטה לפני המקום: כי היום

1234567891011121314151617181920