שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

שפתי חכמים בראשית פרשת וירא פרק כא

 לדש מה שצריך לפרש זאת, משום פסוק של אחריו שכתוב ויהי אחר הדברים האלה וגו' שהוא סמוך דכל מקום שכתב אחר הוא סמוך כדפירש רש"י בפרשת לך לך (לעיל ט"ו א' ד"ה אחר), וזה היה י"ב שנה אחרי כן, ואם כן למה נאמר אחר, לכך מפרש אחר דבריו של שטן וכו', ולא אחר הדברים שהיה בין אברהם לאבימלך דסמיך ליה:

142

שפתי חכמים במדבר פרשת חקת - בלק פרק כב

 אלא ראה שהדבר רע הוא בעיני המקום שלא התיר לו לילך אלא בשביל הנאתו ליטול עליה שכר והוא נתאוה לילך כדי לקללם לפיכך ויחר אף ה' וגומר והרא"ם פירש כיון שלא הסכים ה' שילך אלא מפני שכרו לא היה לו לילך משום הכי ויחר וגומר:נ דק"ל אם היה שטן לא היה מלאך ה' שהוא של רחמים. (נחלת יעקב) משמע דדייק מתיבת לו משמע הא לאחר לא היה שטן אלא מלאך של רחמים היה וממילא גם כאן נהג עמו ברחמים לטובתו:ס דאם לא כן שני למה לי דלא היה לו לכתוב אלא נעריו עמו:ע כלומר אם יצטרך אחד

143

אבן עזרא בראשית פרשת בראשית פרק ג

 אבן עזרא בראשית פרשת בראשית פרק ג(א) והנחש י"א כי האשה היתה מבינה ויודעת לשון החיות, ויפרשו ויאמר הנחש ברמיזה. ואחרים אמרו שהוא שטן. ואיך לא יראו סוף הפרשה, כי איך ילך השטן על גחון, ואיך יאכל עפר, ומה טעם לקללת הוא ישופך ראש (ברא' ג, טו)? ורבים השתבשו לחקור, למה היה קולל הנחש, ואם היתה לו דעת שלמה, או צווה שלא ישיא האשה. ויאמר רב סעדיה גאון, אחר שהתברר לנו, שאין דבור ודעת כי אם באדם לבדו, נצטרך לומר כי הנחש גם האתון לא דברו, רק מלאך דבר בשבילם. והשיב עליהם רב שמואל בן חפני. והנה קם ר'

144

אבן עזרא בראשית שיטה אחרת - פרשת ויחי פרק מט

 דמה לחמור גרם (ברא' מט יד) שהוא תקיף ובעל עצמות לסבול עבודת המלך ועלו. ודמה דן לנחש (ברא' מט טז), כמו שמפרש הטעם והולך. ובנימין לזאב (ברא' מט כז). ובעבור שדמה יהודה לגור אריה אמר מטרף - כי האריה טורף. ואחר שטרפת אתה בני עלית - מן הטרף באין שטן ופגע רע. רק אף על פי שאתה גור אתה כרעת ושכבת כאריה שהוא הגבור:(י) לא יסור שבט מיהודה - הטעם התוקף והממשלה שהוא מחוקק לא תסור ממנו עד אשר יעלה מעלה עד בא דבר שילה. כמו שאמר המשורר וימאס באהל יוסף (תהל' עח, סז) וזהו שילה. ובשבט אפרים לא בחר (שם)

145

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת משפטים פרק כג

 לעזרני (שם שם, יג) שפי' במעלה, כמו היושבים ראשונה במלכות (אסתר א, יד), וזה המלאך הוא מיכאל. לשמרך בדרך שלא יגע בך רע. אשר הכינתי לך, כדרך בהנחל עליון גוים (דבר' לב, ח), כאשר אפרש:(כא) השמר כל מלאך עושה דבר השם לא יוסיף ולא יגרע. וככה שטן איוב מלאך היה. וככה היוצא לקראת בלעם לשטן לו, והנה השומע בקול המלאך הוא שומע בקול השם הנכבד. ומלת אל תמר בו. קשה. והנה נראה הטעם, כמו וימרו בי (יחז' כ, ח). רק היה ראוי להיות תמרה, על כן הוצרכו חכמי ספרד לאמר בו כי הוא מפעלי הכפל, ועל דרך ויסב אלהים

146

אבן עזרא זכריה פרק א

 ט) ואומר, אל /אלי/ המלאך הדובר בי - ואיננו העומד בין ההדסים כפי פי' יפת ולפי דעתי כי המלאך הדובר בי הוא הרוכב על סוס אדום כי הוא השר:(י) ויען - עתה פירש כי הוא העומד בין ההדסים אלה הסוסים שלוחי השם לשוט בארץ כמו שטן איוב שגם הוא מלאך:(יא) ויענו את מלאך ה' - הוא האיש הנזכר שהוא אחד השרי' ואלה הסוסים שלוחיו במצות השם:(יב) ויען - כמו וענית ואמרת ויען איוב הראשון או הטעם שיענה לשם ששלחו והוא הנכון והנה הטעם בהתעורר מלחמות אז יבנה בית השם על יד זרובבל כאשר התנבא חגי ושמתיך כחותם:זה שבעים שנה - בארתיו

147

אבן עזרא זכריה פרק ג

 אבן עזרא זכריה פרק ג(א) ויראני השם - כדרך מראות הלילה:והשטן - אויב כמו שעשה סנבלט וכאשר עשו צרי יהודה ושם כתוב כתבו שטנה והם היו שטן ליהושע כי לא ירצו שהבית יבנה ויהיה יהושע כהן גדול:(ב) ויאמר - שהשם יסיר כל שטן שוטן שלא יבנה הבית ותבנה עבודת בית המקדש שלימה וטעם הלא דרך משל די לאלה צערם שנמלטו מהגלות או איך תוכל לשטנו והאש לא הזיקו דרך משל איך תוכל לשטנו אחרי שהוא מצל מהגלות:(ג) ויהושע - יש אומרי' כי הבגדים הצואים אחד מבני בניו היה חתן לסנבלט וזה העון אינו על יהושע כי לא היה זה בימיו

148

אבן עזרא תהלים פרק קט

 ד) תחת - יו"ד אהבתי סימן הפועל:ואני תפלה - איש תפלה והטעם שהייתי מתפלל לשם בעדם כדרך ואני בחלותם לבושי שק:(ה) וישימו - יו"ד אהבתי פעול שהיה ראוי שיאהבוני:(ו) הפקד, רשע - אחר שתגבר ימינו עליו, ושטן כנגד ישטנוני והוא אדם כדרך ויקם ה' שטן לשלמה גם ויעמד והוא אחד מיועצי:(ז) בהשפטו - עמי כי הוא עשה לי עול וחמס, ותפלתו שאמות הפך תפלתי בעדו על כן לחטאה:(ח) יהיו - אמר יהושע כי פקודתו הוא אשתו ולפי דעתי כי הוא ופקודת כל האדם והטעם שתהיה מיתתו בידי אדם ויש אומרים כי פקודתו הוא נפשו שהוא כמו פקדון:(ט) יהיו, יתומים - קטנים:

149

אבן עזרא משלי פרק ל

 ברגליו וייטיב לכתו כי בעת הצורך יוכל להשיג טרפו, פ"א דבורים, פ"א נשר, או תיש ייטיב צעדו בלכתו כי הצאן לא תעבורנה לפניו והענין כעתודי' לפני צאן, אל איננו ל' פיוס:קום - פעול כמו סוג לב כלומר שאין אדם קום להלחם עמו אז ייטיב צעדו כי בעבור צדקו אין שטן מוקם כנגדו:(לב) אם נבלת - לנגד איתיאל ואוכל דבר ואם זמות שים יד לפיך ואל תדבר, פ"א אם נבלת המלה לשון עבר תחת עתיד והטעם אם תהיה נבל כלומר אם תעשה נבלה בעת שתתנשא למלוכה או אם זמות וחשבת לעשות נבלה שים יד לפה ולא תעבוד המזמה, פ"א ואם עברת

150

אבן עזרא עזרא פרק ד

 רמז לכל קהל ישראל:(ד) ומבלהים - כתי' מן בלהות אתנך ומבהלי' קרי לנטות אחרי רבים בשורש בהל בלה כי מעט הם רק הענין אחד:(ה) וסוכרים - הסמ"ך תחת שי"ן:(ו) ובמלכות אחשורוש - הוא המכונה ארתחשסתא בלשון פרסי:כתבו שטנה - מן שטן והטעם לסטון אותם:(ז) כתב בשלם - כמו בשלום:על ארתחששתא - כמו אל:כנותיו - חביריו או רעיו:וכתב הנשתון - צורות האותיות תקראנה בלשוננו והעד אל היהודים ככתבם או כתב זה הספר הנשתון השוה בכתיבה ובלשון ארמית ויש אומרים שהטעם חותם והוא הנכון:(ח) בעל טעם - מן טעמו וראו, והנה רחום בעל טעם עצה:כנמא - כאשר נאמר וזה מאמר הסופר ומסדרים

1234567891011121314151617181920