שטן

שטן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1264 מקורות עבור שטן. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר פרה אדומה

 שנאמר בו, התהלך לפני והיה תמים. אשר אין בה מום, היא מצד עמוד האמצעי, שהוא ז"א המיחד שמאל וימין שלה. אשר לא עלה עליה עול, היא מצד שכינה עליונה, שהיא חירות, דהיינו בינה. במקום שהיא שולטת, דהיינו המלכות הכלולה מכל הנ"ל, והזר הקרב יומת, אין רשות לסטרא אחרא לשלוט, לא שטן, ולא משחית, ולא מלאך המות, שהם מצד הגיהנם. ע"כ ר"מ (וזהו דרך אחר ממה שפירש הזהר לעיל באות י"ח י"ט כ').

112

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר יגער בך השטן

 תמיד ואומר תן תן, תנו רשעים לגיהנם. לשטנו, היינו להזכיר עונותיו. אז, ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן ויגער ה' בך. שואל, שתי גערות למה. ומשיב, אחת למלאך דומה, שהוא השר של גיהנם. ואחת לאותו היוצא מגיהנם העומד תמיד להשטין. דהיינו השטן.[אות כז] ת"ח ההוא שטן וכו': בוא וראה שטן ההוא העליון יורד, כמו שהעמדנו, שנתלבש בצורת שור, וכל אלו רוחות רעים שנדונו להכניסם בגיהנם, לוחך אותם ברגע אחד, וחוטף אותם, ויורד ונותנם לדומה, אחר שבלעם, וז"ש ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור, דהיינו השור הנודע, שהוא השטן, העומד לרע

113

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ויבא אלקים אל בלעם- ממנא הוה

 לדין. וע"כ כתוב, לשטן לו, ולא לאחר, כי לא היה אומנותו, כי היה במדת הרחמים.[אות תט] אמר ר' אלעזר וכו': אר"א, לא שינה המלאך ולא יצא מאומנותו, אלא משום שמלאך הזה היה מצד הרחמים ועמד כנגדו, היה סותר חכמה שלו, וקלקל רצונו. ז"ש לשטן לו. לו היה שטן ונמצא שטן, אבל לאחר לא היה שטן.[אות תי] תאנא א"ר שמעון וכו': למדנו, אר"ש, כמה חכם היה בלעם בכשפיו על כל בני העולם, כי בשעה שהסתכל למצוא עצה לצאת מרשות הקב"ה, מאותו הדבר שכתוב, ואך את הדבר וגו'. הסתכל בכשפיו ולא מצא חוץ מאותה אתון, שעל ידה יצא מרשות הקב"ה.

114

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר יותרת הכבד מרה קנה ושט ושופר

 המכונים אכילה ושתיה. הקנה, דומה לעולם הבא, שהוא בינה, שאין בו אכילה ושתיה. שמוחין ההם, אין מתגלים שמה בבינה, אלא במלכות.[אות שסו] ולבתר דשט ו' וכו': ואחר ששט הו' מן ושט, ברבוי אכילה שגזל, נתארך ונעשה מן הו', ן', ומן ושט נעשה שטן. ומי גרם זה, היינו שטו העם ולקטו, שטו, הוא לשון שטות, כי זה גרם השטות שלהם שנתערבו בערב רב השוטים, שתאותם אכילה ושתיה וגזל וחמס, משוד עניים ואנקת אביונים. בנ' כפופה סטו, שאכלו בלי טחינה. מה כתוב בהם הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת ואף ה' חרה בעם. כי נתפשטה הו' דשטו, ונעשה

115

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר נצח והוד

 ששניהם שולטים כל אחד לפי עצמו נלחמים זה בזה ושוחקים זה את זה, כנ"ל תרווייהו כחדא ו"ו אינון מן ושט, מסטרא דשמאלא, שמבחינת אחורים דישסו"ת שהוא צד שמאל, נחשבים שניהם מדרגה אחת, כי השמאל מבטל הימין. והו' של ושט רומזת עליהם. והיינו הו' דושט שנתארכה ונעשה שטן, מחמת שהיה בלי טחינה (כנ"ל אות שס"ו) ואינון תרין טוחנות, מסטרא דימינא, שמבחינת הפנים דישסו"ת שהוא צד הימין, יש תוקף ג"כ לצד ימין שהוא הנצח, ואז הם ב' מדרגות נפרדות שנלחמות זו בזו, והם ב' טוחנות שטוחנים מן לצדיקים.[אות תמו] ויקח משה את וגו': ויקח משה את עצמות יוסף עמו.

116

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת עקב מאמר עשרה דברים למעבד בסעודתא

 י. כי אדני, שהיא מלכות, היא יחידה מבעלה, שהוא הויה, בששת ימי החול, שאין להם אז זווג שלם, ובשבת הוי"ה יורד לאדנ"י, ונעשה השילוב יאהדונה"י, וע"כ לוקחים ב' לחם שירמזו על ב' יודין תחילה וסוף של השילוב יאהדונה"י. ומשום זה בשבת, כל הנשמות והרוחות והנפשות יוצאים ויורדים זוגות זוגות, ואין שטן ואין מזיק שולט ביום השבת. ואפילו הגיהנם אינו שולט ואינו שורף בשבת, ומשום זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וזהו אש זרה, אבל אש של הקרבן הוא אש דקדושה, שמותרת בבית המקדש בשבת. ולפיכך אנו צריכים לקחת ב' ככרות בשבת, ולא לפחד משום זוגות. ואין להאריך בענין

117

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר אליהו לא תתעכב מלנחתא

 אותה מלאה כל טוב. והמלאכים של אבא ואמא, שהם י"ה, יהיו מסתירים אותה בירידה שלה. והמלאכים של בעלה, של המלכות, שהוא ו', בן של אבא ואמא, יהיו מכסים אותה, ומעופפים אותה משש כנפים שהן מן שש אותיות אב"ג ית"ץ, ובל"ו אותיות שבשש שמות התלוים מאב"ג ית"ץ, שהן קרע שטן, נגד יכש, בטר צתג, חקב טנע, יגל פזק, שקו צית. שהן כחשבון לו, ודאי הוא, שרפים עומדים ממעל לו. דהיינו בל"ו אותיות הנ"ל. ויורדת ה' שלו, דהיינו המלכות, נסתרת ומכוסה בהם. והמלאכים שהם מצדיק ח"י העולמים תסמיכו אותה עליכם כמו חיות הסומכות את הכסא.[אות קכח] דאע"ג דה"א דאצילות וכו':

118

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' תוצא הארץ נפש חיה

 שהיו לו מחלות רבות ולא נרפא, וראה ערביים, שהיו הולכים במחלתם לאליליהם, ונרפאו. אמר, אלך שמה, ואע"פ שהוא אסור, אבל אלך לראות מה הוא.[אות תל] ואזל התם ועאל וכו': והלך שמה, ונכנס ביניהם, ולן שם בין האנשים שהיו מנוגעים וחולים. כולם נרדמו, והוא לא ישן. עד שראה שטן אחד שהיה הולך ביניהם וכלי רפואה בידו, והיה משים על כל אחד ואחד, והוא נרפא. עבר עליו ולא נתן עליו הרפואה. אמר לו, אדוני, הרי אני מן החולים, תן עלי הרפואה.[אות תלא] א"ל לא כאלה וכו': א"ל, לא כאלה חלק יעקב. כי הם נמסרו לי להאבידם מהעולם הבא, אבל בניו

119

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת בראשית מאמר ויראו בני האלהים

 בני גדולי הדור, אין דבריהם נשמעים, ואינם יכולים למחות בידם. ואין להם חטא אם אינם מוחים. אר"ח לרב הונא, מה שאמר, בני האלהים, הוא על שם שנבראו מן השם הזה, אלקים, שכתוב, ויברא אלקים את האדם.[אות תתס] ויהי היום ויבואו בני האלקים: א"ר שמעון בן לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המות. א"ר יהודה אותו היום, יום של ראש השנה היה, יום שיש לכל אדם לחזור למוטב. וכך תראה, אין דרכו של יצר הרע לקטרג, אלא בשעה שאדם רוצה לחזור למוטב.[אות תתסא] תניא סבא בביתא וכו': למדנו, זקן בבית, סימן טוב לבית. כך, צדיק בדור, סימן

120

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר ז' מדורי גיהנם

 פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר ז' מדורי גיהנם[אות קצב] ויש לו שבעה וכו': ויש לו ז' שמות ליצר הרע, ואלו הם, רע, טמא, שטן, שונא, אבן מכשול, ערל, וצפוני. וז' שמות לגיהנם, ואלו הם, בור, שחת, דומה, טיט היון, שאול, צלמות, וארץ תחתית. שבעה פתחים יש לגיהנם כנגד ז' שמות שיש לו. ז' מדורות הם בגיהנם זה על זה, וכל המדורות נועדים לרשעים לידון שם. גופם כלה בקבר, ונשמתם נשרפת, והאש אוכלתן.[אות קצג] מדור הראשון, בור וכו': המדור הראשון, הוא בור. והוא המדור העליון, ושם כמה כתות של מלאכי חבלה, כעין הבור אשר אין בו מים, אבל

1234567891011121314151617181920