שחיטה

שחיטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14642 מקורות עבור שחיטה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביכורים פרק ב

 שהמוציא מחברו עליו הראיה:משנה יא[*] כיצד אינו שוה לא לחיה ולא לבהמה אסור משום כלאים עם החיה ועם הבהמה הכותב חיתו ובהמתו לבנו לא כתב לו את הכוי אם אמר הריני נזיר שזה חיה או בהמה הרי הוא נזיר ושאר כל דרכיו שוים לחיה ולבהמה וטעון שחיטה כזה וכזה ומטמא משום נבלה ומשום אבר מן החי כזה וכזה:

2

משנה מסכת חולין פרק ב

 הביא או הביא ולא הוליך אבל אם הוליך והביא אפילו כל שהוא אפילו באיזמל כשרה [*] נפלה סכין ושחטה אף על פי ששחטה כדרכה פסולה שנאמר (דברים כ"ז) וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל נפלה סכין והגביהה נפלו כליו והגביהן השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטה פסולה רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור:משנה ד[*] שחט את הוושט ופסק את הגרגרת או שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבילה רבי עקיבא אומר טריפה כלל אמר רבי

3

משנה מסכת חולין פרק ד

 באכילה אף טרפה אסורה באכילה מה בהמה טמאה אין שחיטתה מטהרתה אף טרפה לא תטהרנה שחיטתה לא אם אמרת בבהמה טמאה שלא היתה לה שעת הכושר תאמר בטרפה שהיתה לה שעת הכושר טול לך מה שהבאת הרי שנולדה טרפה מן הבטן מנין לא אם אמרת בבהמה טמאה שכן אין במינה שחיטה תאמר בטרפה שיש במינה שחיטה בן שמנה חי אין שחיטתו מטהרתו לפי שאין במינו שחיטה:משנה ה[*] השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי או מת או בן תשעה מת קורעו ומוציא את דמו מצא בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב באותו ואת בנו דברי רבי מאיר וחכמים

4

משנה מסכת יומא פרק ג

 חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד:משנה ד[*] פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים ואת החביתין ואת היין:משנה ה[*] קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים של בין הערבים בין אברים לנסכים אם היה כהן גדול זקן או אסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן

5

משנה מסכת כריתות פרק ה

 משנה מסכת כריתות פרק המשנה א[*] דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות בין טמאים ובין טהורים דם נחירה ודם עיקור ודם הקזה שהנפש יוצאה בו חייבים עליו דם הטחול דם הלב דם ביצים דם דגים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליהן רבי יהודה מחייב בדם התמצית:משנה ב[*] רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי וחכמים פוטרים ומודה רבי עקיבא שאין מביא את מעילתו עד שתתודע לו ויביא עמה אשם ודאי אמר רבי טרפון מה לזה מביא שתי אשמות אלא יביא מעילה וחומשה ויביא אשם בשני סלעים ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזה אשמי ואם ספק המעות

6

משנה מסכת מכשירין פרק ו

 טמא:משנה ד[*] שבעה משקין הן הטל והמים היין והשמן והדם והחלב ודבש דבורים דבש צרעים טהור ומותר באכילה:משנה ה[*] תולדות למים היוצאין מן העין מן האוזן מן החוטם מן הפה מי רגלים בין גדולים בין קטנים לדעתו ושלא לדעתו תולדות לדם דם שחיטה בבהמה ובחיה ובעופות הטהורים ודם הקזה לשתיה מי חלב כחלב והמוחל כשמן שאין המוחל יוצא מידי שמן דברי ר"ש רמ"א אע"פ שאין עמו שמן דם השרץ כבשרו מטמא ואינו מכשיר ואין לנו כיוצא בו:משנה ו[*] אלו מטמאין ומכשירין זובו של זב ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו ורביעית מן המת ודם הנדה ר"א אומר ש"ז

7

משנה מסכת מנחות פרק ט

 המשתלח רבי שמעון אומר אף שעירי ע"ז כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והיורש סומך ומביא נסכים וממיר:משנה ח[*] הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי והעבד והשליח והאשה וסמיכה שירי מצוה על הראש בשתי ידים ובמקום שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה:משנה ט[*] חומר בסמיכה מבתנופה ובתנופה מבסמיכה שאחד מניף לכל החברים ואין אחד סומך לכל החברים וחומר בתנופה שהתנופה נוהגת בקרבנות היחיד ובקרבנות הצבור בחיים ובשחוטין בדבר שיש בו רוח חיים ובדבר שאין בו רוח חיים מה שאין כן בסמיכה:

8

משנה מסכת פסחים פרק ו

 משנה א[*] אלו דברים בפסח דוחין את השבת שחיטתו וזריקת דמו ומיחוי קרביו והקטר חלביו אבל צלייתו והדחת קרביו אינן דוחין את השבת הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת רבי אליעזר אומר דוחין:משנה ב[*] אמר רבי אליעזר והלא דין הוא מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת אלו שהן משום שבות לא ידחו את השבת אמר לו רבי יהושע יום טוב יוכיח שהתירו בו משום מלאכה ואסור בו משום שבות אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע מה ראיה רשות למצוה השיב רבי עקיבא ואמר הזאה תוכיח שהיא מצוה והיא משום שבות ואינה

9

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

 למקומו פסול ואין בו כרת ור' שמעון מכשיר בהילוך וכן חוץ לזמנו וחוץ למקומו: הלכה האמ' ר' שמעון מצאני ר' יוסי בר' ציידין ואמ' לי הילוך שהיה מאיר פוסל בו מהו אמרתי לו מכשירו אני אמ' לי מאיזה טעם אמרתי לו לפי שאי איפשר לעבודה בלא שחיטה ובלא קבלה ובלא זריקה אבל איפשר שלא הילוך שחטו בצד המזבח או על גבי המזבח ר' אליעזר אומ' כל הילוך שעבודה צריכה לו פוסל בעבודה וכל הילוך שאין עבודה צריכה לו אין פוסל בעבודה איזהו הילוך שאין עבודה צריכה לו שחטו וקיבל לילך לזורקו על גבי המזבח ובשעת הילוכו חשב עליו זה

10

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

 את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה את הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים פסול ואם יש דם הנפש בכוס אחר יחזור ויקבל כשר: הלכה זיש שהן מפגלין ולא מתפגלין מתפגלין ולא מפגלין מפגלין ומתפגלין לא מפגלין ולא מתפגלין ואילו שהן מפגלין ולא מתפגלין שחיטה קיבול והילוך כיזה צד שחט וקיבל והילך על מנת להקטיר אימורין למחר הרי אילו מפגלין כיזה צד אין מתפגלין שחט על מנת לקבל וקיבל על מנת להלך למחר הרי אילו אין מתפגלין אילו שהן מתפגלין ולא מפגלין שירי הדם והקטר אימורין ואכילת בשר כיצד שופך שירי הדם על מנת להקטיר אימורין ולאכול

1234567891011121314151617181920