שותפות

שותפות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4386 מקורות עבור שותפות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא קמא פרק ז

 משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותם משלם תשלומי ארבעה וחמשה שאין חייב באחריותם פטור:משנה ה[*] מכרו חוץ מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב ברשות הבעלים וטבח ומכר חוץ מרשותם או שגנב חוץ מרשותם וטבח ומכר ברשותם או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם משלם תשלומי ארבעה וחמשה אבל גנב וטבח ומכר ברשותם פטור:משנה ו[*] היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור

2

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ב

 מותרין שעל הספק באת מתחילתה כיפרה ספיקה והלכה לה הלכה ובאו לה עדי' שהיא טמיאה בין כך ובין כך מנחה אסורה נמצאו עדיה זוממין בין כך ובין כך מנחתה חולין כל הנשואות לכהן בין כהנת בין לויה בין ישראלית אין מנחתה נאכלת מפני שיש לו בה שותפות ואין עולה כולה כליל לאשים מפני שיש לו בה שותפות כיצד הוא עושה הקומץ קרב בעצמו ושיריין קרבין בעצמן ר' לעזר בי ר' שמעון אומ' קומץ קרב בעצמו ושירים מתפזרין כהן עומד ומקרב על גבי מזבח מה שאין כן בכהנת הלכה זהאיש זכיי בבתו ובקדושיה בכסף ובשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה

3

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא

 הקודש (שמות ל"ו ו'). לטפלים מנין שנאמר ויכלא העם מהביא (שם): אמר רבי נתן בשעה שנתעסק משה במלאכת המשכן לא רצה ליטול עצה מנשיאי ישראל והיו נשיאי ישראל יושבין ושותקין ואומרין עכשיו יצטרך לנו משה. כיון ששמעו שהעבירו קול במחנה שנאמר והמלאכה היתה דים אמרו אוי לנו שלא היה לנו שותפות במלאכת המשכן. עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם שנאמר והנשיאים הביאו את אבני השהם (שם ל"ה כ"ז): ושנא את הרבנות כיצד מלמד שלא יניח אדם עטרה מעצמו בראשו אבל אחרים יניחו לו שנאמר יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך (משלי כ"ז ב'): אמר רבי עקיבא כל המגביה עצמו על

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 בשבת פטור. א"ר ינאי בי רבי ישמעאל מצינו שהמכיר' חייבין עליה בשבת. הגע עצמך באומר לחבירו תלוש מן הקרקע הזה וקנה אותו לא קנייו. א"ר יוסי בי ר' בון תלישה הוא שמחייבת אותו ולא מכירה:הלכה המתני' מכרו חוץ מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב ברשות הבעלים טבח ומכר חוץ מרשותן או שגנב חוץ מרשותן וטבח ומכר ברשותן או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותן משלם תשלומי ארבעה וחמשה אבל אם גנב וטבח ומכר ברשותן פטור: גמ' רבי זעירה בעי מכרה חציין מהו מכר

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ו

 את היבש: גמ' תני ישראל ועכו"ם שקנו שדה בסוריא הרי הוא כטבל וכמעשר מעורבין זה בזה דברי רבי רשב"ג אומר חלקו של ישראל חייב חלקו של עכו"ם פטור רבי יסא בשם רבי חנינא מה פליגין כשחלקו שדה בקמתה אבל אם חלקו גדיש אף רשב"ג מודה לרבי שכל קלח וקלח של שותפות היא א"ר יונה רבי יוסי בשם רבי יוחנן מה פליגי' כשחלקו שדה בקמתה אבל אם חלקו עמרי' אף רשב"ג מודה לרבי שכל קלח וקלח של שותפות הוא על דעתיה דרבי יונה מה בין גדיש מה בין עמרים בקוצר כל שהוא ומניח לפניו א"ר הושעיא הדא דתימא שקנו ע"מ שלא

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ג

 מרובה לפיכך אינה נסקלת ערומה. האיש נתלה ואין האשה נתלית דכתיב [שם כא כב] ותלו אותו ולא אותה. האיש נמכר [שמות כב ב] בגניבו ולא בכפילו. בגניבו ולא בזמימו. בגניבו אינו נמכר ונשנה. ואין לו עליו דמים. מעתה בגניבה אחת אבל בשתי גניבות נמכר ונשנה. ר' ירמיה בעי גנב משל שותפות מה את עבד לה כגניבה אחת כשתי גניבות. היה גונב ומוציא בלילה נימר אם ידעו בו הבעלים בנתים שתי גניבות הן ואם לאו גניבה אחת היא:הדרן עלך פרק היה נוטל

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק א

 בשטר ע"י אחרים לא ע"י עצמו מהו בשטר ע"י אחרים לא ע"י עצמו לא רבו נותן שטר לאחרים שיצא עבדו לחירות אוף הכא רבו נותן כסף לאחרים שיצא עבדו לחירות א"ר אבון אתייא כר' דר' אמר אדם משחרר חצי עבדו ולית לרבנין אדם משחרר חצי עבדו אית לון בעבד של שותפות אבל בעבד שכולו שלו שנייא היא שהוא כזכה מימינו לשמאלו ולית לר' שהוא כזכה מימינו לשמאלו אית ליה במזכה לו על ידי אחר [דף יג עמוד א] ולית לרבנין במזכה לו על ידי אחר סברין רבנן הראוי לזכות על ידי עצמו ראוי לזכות על ידי אחר ושאינו ראוי לזכות

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שביעית פרק י

 ור' יוחנן אמר למלוה אף על פי שאין ללוה וללוה אע"פ שאין למלוה אין לו קרקע ולחייבין לו קרקע כותבין לו פרוזבול רבי בא בשם רב מי שאין לו אלא קלח א' בתוך שדהו כותבין לו פרוזבול והתני השותפין והאריסין והאפיטרופין אין להם פרוזבול אמרי תמן כל קלח וקלח של שותפות הוא ברם הכא הוא שלו מהו ליכתוב לאפטרופוס על נכסי יתומים נשמעינא מן הדא כותבין לאיש על נכסי אשתו מהו לכתוב לאשה על נכסי בעלה נשמעינא מן הדא וכן ליתומין על נכסי אפוטרופין רבי אבהו בשם ר"ש בן לקיש טעמא דר"א [שמואל א יד כו] ויבא העם אל היער

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק יא

 ויקרא כב יא] וכהן כי יקנה קנין כספו וגו' יכול לא יאכילנה בכרשינין ת"ל הם [דף נח עמוד א] אית תניי תנא יכול לא תאכל בכרשינין ובתלתן ר' חזקיה רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי יוחנן לית כאן תלתן דבר תורה לא כן תני מניין לכהן שקנה עבד ולישראל בו שותפות אפילו אחד ממאה בו שאינו מאכילו בתרומה ת"ל [ויקרא כב יא] וכהן כי יקנה תני בר קפרא אחד זו ואחד זו לא תאכל בתרומה. מדליקין שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כו'. שמעון בר בא בשם רבי יוחנן כן היא מתניתא ועל גבי החולים ברשות כהן הא מתניתא קדמייתא

10

מדרש תנאים לדברים פרק יח

 בשל רחלים הכת' מדבר: ד"א מה הוא אינו משתמש אלא בצמר אף אתה לא תהא נותן לו אלא צמר: צאנך מיכן אמרו ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית ר' יהודה ביר' אלעאי אומר כל מקום שמעשר דגן נוהג שם ראשית הגז נוהג: ד"א צאנך למעוטי שותפות הגוי אבל בהמת השותפין חייבת: ר' אלעאי אומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ:פסוק ה(ה). תתן לו כי בו בחר ה' אלהיך בזמן שהוא מקבל עליו כל עסקי כהונה את נותן לו ואם אינו מקבל עליו כל עסקי כהונה אין את נותן לו מיכן אמרו כהן שהוא

1234567891011121314151617181920