שושנים לדוד מסכת שביעית פרק ח

שושנים לדוד מסכת שביעית פרק ח

  

משנה א
הר"ב ד"ה אין וכו' לאכלה וכו'. אע"ג דמלאכלה דרשינן נמי ולא לסחורה ולא להפסד, בכהאי גוונא אמרינן בעלמא שקולים הם ויבואו שניהם, ואפשר נמי מדלא כתיב לאוכל או לאכול. ושוב ראיתי בספרא דלא דריש הך דמלוגמא מהך קרא דלאכלה, אלא מקרא דבתר הכי תהיה כל תבואתה לאכול דריש לאסור כל מלוגמא ע"ש. אבל המפרשים נמשכו אחר הירושלמי:


משנה ב
וכן בתרומה. אף על גב דלית בה מקרא מיוחד לאכלה כמו שביעית, והיינו רבותא:


משנה ג
הר"ב ד"ה לא וכו' א"נ וכו'. ז"ל הירושלמי, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.