שושנים לדוד מסכת עדויות פרק א

שושנים לדוד מסכת עדויות פרק א

  

משנה ב
הר"ב ד"ה חמשה וכו' גדולות וכו'. כן פירש"י בפ"ק דשבת (דף ט"ו), ומסיים בה וה"נ א"ר יוסי בערובין פרק כיצד משתתפין, כמה שעור חצי פרס שתי בצים שוחקות וכו' ע"ש. אבל הראב"ד כאן פירש דפלוגתא דרבי יוסי לפי שידע כי השתות שהוסיפו אנשי צפורי על של ירושלמיות שתות מלגאו הוה וכו' ע"ש, ותמה עליו הבית דוד שפירש דלא כהגמ' ע"ש. והמעיין יראה שאין זו קושיא, דבגמ' התם בערובין (דף פ"ג) לא אמרו כן בבירור על זה, אלא דרש"י וכן מהר"י שכתבו שם התוס' מפרשים דרבי יוסי לטעמיה דהתם דקאמר חצי פרס וכו', ומ"מ אי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.