שושנים לדוד מסכת נדרים פרק ז

שושנים לדוד מסכת נדרים פרק ז

  

משנה א
תי"ט ד"ה ור' עקיבא וכו', והלכה כחכמים וכו'. נראה דכיון דפשטא דמתני' לא משמע אלא דנדר מירק סתם ולענין דינא בהא מותר בדלועין משום הכי לא חשו הרמב"ם והר"ב לפרש מתניתין כשאמר המתבשל ולכך נמי כתבו דהלכה כחכמים דשרי ואף על גב דלפי האמת הלכה כר' עקיבא כמו שפירשו דבריו בש"ס כיון דמתני' מתפרשא בהכי כפשטה לא חשו להאריך, שהיו צריכים להאריך הרבה ולפרש דשלש חלוקות בדבר אם נדר מירק סתם אסור בנאכלים חיים ואם אמר ירק קדרה אסור אף באותם שנאכלים חיים ומבושלים ואם אמר ירק המתבשל בקדרה אז אסור לר' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.