שושנים לדוד מסכת נדה פרק ד

שושנים לדוד מסכת נדה פרק ד

  

משנה א
והכותים. וי"ו מוסיף על ענין ראשון, דלעיל הזכיר בנות כותים והכא קתני והכותים כלומר אבותיה של אלו מטמאין וכו', דלאו בכל כותים מיירי אלא בנשואים כמ"ש התי"ט משמא דגמ':

תי"ט סוף ד"ה כעליון וכו' אמר קרא יטמא וכו'. לא ידענא בעניי מאי משמעותא, דכמה זימני כתיב יטמא ומיירי נמי באדם כדכתיבי קראי באותה פרשה ובשאר דוכתי, כל שכן הכא דכתיב וכל הנוגע וכו'. והיה נ"ל משום דלא כתיב וטמא כדמסיים בההוא קרא גופיה והנושא וכו' וטמא וכו', מיהו הא נמי אינו מעלה ארוכה דחזינן התם דקרא לא קפיד ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.