שושנים לדוד מסכת מעילה פרק ו

שושנים לדוד מסכת מעילה פרק ו

  

משנה א
הר"ב ד"ה והוא וכו' שתים מדעתי וכו'. כך פירוש הרמב"ם, ולכאורה קשה דבגמ' לא איתמר הכי אלא דאמר שליח טול אחת מדעתו של בעל הבית ואחת מדעתי ואם לא אמר אחת מדעתו של בעה"ב השליח בלבד מעל ולא בעה"ב שהרי עקר שליחותו, והרי זה להיפך מפירושם ז"ל, אמנם אחר העיון ל"ק מידי דהך אוקמתא דאיתא הכא בש"ס הכי משני רב ששת כי היכי דלא תיקשי למאן דאמר גבי זבין לי ליתכא וזבן ליה כורא דמעביר על דבריו הוי, וקשה לדידיה דממתני' חזינן בהדיא דמוסיף על דעתו הוא דהוי דאל"כ בעה"ב היכי מעל ומשני לעולם ל"ק למד"א מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.