שושנים לדוד מסכת כתובות פרק יג

שושנים לדוד מסכת כתובות פרק יג

  

משנה א
שני דייני גזרות. איצטריך מניינא לומר דאע"ג דהוו אחריני דחשיב ליה קתני דלא חשיב ליה לא קתני כדאיתא בשיתא סדרי (קה א). אבישלום. גרסינן ולא אבשלום דקי"ל ביומא (לח ב) שם רשעים ירקב דלא מסקינן בשמייהו. תוס' (קד: ד"ה שני) ועיין מה שכתבתי בפ"ו דיומא. חנן אומר. וברישא הקדים אדמון ולומר דשקולים שניהם על דרך הוא משה ואהרן הוא אהרן ומשה מה שאין כן חנן המצרי דלא חשיב כי הני ולהכי לא קתני כדאיתא בש"ס וכדלעיל. שני דברים. מניינא לאפוקי דלא תימא דאיכא אחריתי דאתיא כחנן ופליגי עליה רבנן והיינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.