שושנים לדוד מסכת כתובות פרק ט

שושנים לדוד מסכת כתובות פרק ט

  

משנה א
הר"ב הכותב וכו', בעודה ארוסה וכו'. דאילו נשואה כיון שנכסים שלו צריך לשון מתנה ואין מועיל בה לשון דין ודברים. והבית דוד כתב דאילו נשואה לא מהני בלא קנין ומתני' הכותב קתני ולהכי לא מיפרשה אלא בארוסה ע"כ. ודברי תימה הן ולא נמצא זה בש"ס, וכי משום דקתני הכותב לא מצי מיירי בשקנו מידו.

תי"ט סוד"ה הכותב וכו', כדמפרש טעמא בש"ס וכו'. לא ידעתי למה סתם הדברים כך כאילו דברי הר"ב ז"ל על הקנין הם מבוארים בהדיא בש"ס והא ליתא דלפירוש רש"י מאי דאיבעיא לן קנו מידו מהו לא קאי אמתניתין כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.