שושנים לדוד מסכת כתובות פרק ה

שושנים לדוד מסכת כתובות פרק ה

  

משנה א
בתולה גובה. הקשה הרמ"ז בשם בעל לחם אבירים דהו"ל למימר כתובתה מאתים דמאי גובה ותירץ דאגב סיפא וכו' עיי"ש. ולדידי נראה דהיינו טעמא דלא תני כתובתה דאי תנא הכי הוה משמע דקיצותא עבדו רבנן ושלא יכול לכלול בכתובה טפי ממאתים ומתני' דמפרש עיקר כתובה והדר מוסיף, והא ליתא כמו שכתב התי"ט משמיה דהר"ן ולהכי לא תני אלא גובה לומר דבסתם אינה גובה אלא מאתים אבל כתובתה יכול להיות אפילו מאה מנה אם רצה. לכונסה לחופה דכיון שנכנסה לחופה אע"ג דלא נבעלה חיבת חופה קונה וגובה את הכל אפילו לר' אלעזר בן עז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.