שושנים לדוד מסכת כלאים פרק ד

שושנים לדוד מסכת כלאים פרק ד

  

משנה ב
הר"ב ד"ה מחול וכו' סביב וכו'. והרמ"ז כתב ששם היו מרקדות הנשים, וראיה מבנות שילה וגם בסוף פ"ד דתענית יוצאות וחולות בכרמים ע"כ. והשיבו הבית דוד דההוא לא משמע אלא בתוך הכרמים דוקא ובאמצעם, ועוד דאין דרך הריקוד בין כרם לגדר ע"כ. ואין זה כלום, דמי הגיד לו כן, אדרבא איפכא מסתברא שדרך הריקוד במקום פנוי ולא בתוך הכרמים ממש, ובפרט שהריקוד אצל הכותל מהני לכותל משום דוושא. ומלשון הכתוב גבי בנות שילה משמע נמי שסמוך לכרמים היה המחול ולא בתוכם, וכן פירש הרד"ק שם:

תי"ט ד"ה מחול וכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.