שושנים לדוד מסכת ידים פרק ד

שושנים לדוד מסכת ידים פרק ד

  

משנה ג
קובע אתה את השמים וכו'. להיות שטבע הטוב להיטיב, מכיון שהוא עוצר את השמים להוריד טל ומטר להיטיב לבריות הרי הוא כאילו קובע את השמים, דאל"כ הוה ליה למימר קובע את הארץ. וכדי שלא יקשה קושיא זו על דבריו דהיכי קרי ליה קובע [את השמים] ואינו אלא קובע את הארץ לכאורה, לכך הוצרך לאתויי ראייה מקרא דכי אתם קובעים אותי וכו' וכתיב שם אם לא אפתח לכם וכו' וכמ"ש התי"ט:

תי"ט ד"ה שנאמר וכו' וסוף הפסוק וכו'. לאו דוקא אלא כלומר וסמיך ליה דהא פסוק אחר הוא, ולא עוד דאיכא קרא אחרינא בנתיים במ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.