שושנים לדוד מסכת דמאי פרק ו

שושנים לדוד מסכת דמאי פרק ו

  

משנה א
תי"ט ד"ה מן וכו' (ר"ל) [הוה ליה] וכו'. עיין מ"ש הרמ"ז. ועוד י"ל דתנא כותי מאוחר לרמוז דכותי שוה לשניהם, דכשאוכל עושה כישראל שהוא מעשר, וכשמוכר עושה כגוי שאינו מעשר דלית ליה לפני עוור וכו', כמ"ש הר"ב בפרק דלעיל:

ד"ה מעשר וכו' והר"ב לא כתב וכו'. נראה דהרב לא כתב כאן כלום, לפי שהוא ז"ל מפרש שגם במתני' דלקמן ר' יהודה לא אתא לאיפלוגי כמו שכתב שם, וממילא דכל שכן הכא דלא תני לה בלשון פלוגתא אלא אמר ר"י, ולפי' כלל לקמן כל שני המאמרים דר"י וכתב וכוותיה דר"י קי"ל וכו'. אבל הרמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.